Bài viết mới

[C#] Chia sẽ hàm bỏ dấu tiếng việt trong lập trình Csharp

[C#] Chia sẽ hàm bỏ dấu tiếng việt trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1003 15:44:38, 31/10/2017CSHARP   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách xóa bỏ dấu tiếng việt trong lập trình C#.

- Thực ra, để các bạn viết hàm này cũng rất đơn giản, chỉnh cần dùng hàm thay thế là ok: 

Ví dụ: ă, â, á, ã, ả, ạ => a...

Demo ứng dụng:

xóa bỏ dấu tiếng việt lập trình csharp

Hàm bỏ dấu tiếng việt:

public static string RemoveUnicode(string text) 
{ 
  string[] arr1 = new string[] { "á", "à", "ả", "ã", "ạ", "â", "ấ", "ầ", "ẩ", "ẫ", "ậ", "ă", "ắ", "ằ", "ẳ", "ẵ", "ặ", 
  "đ", 
  "é","è","ẻ","ẽ","ẹ","ê","ế","ề","ể","ễ","ệ", 
  "í","ì","ỉ","ĩ","ị", 
  "ó","ò","ỏ","õ","ọ","ô","ố","ồ","ổ","ỗ","ộ","ơ","ớ","ờ","ở","ỡ","ợ", 
  "ú","ù","ủ","ũ","ụ","ư","ứ","ừ","ử","ữ","ự", 
  "ý","ỳ","ỷ","ỹ","ỵ",}; 
  string[] arr2 = new string[] { "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", 
  "d", 
  "e","e","e","e","e","e","e","e","e","e","e", 
  "i","i","i","i","i", 
  "o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o", 
  "u","u","u","u","u","u","u","u","u","u","u", 
  "y","y","y","y","y",}; 
  for (int i = 0; i < arr1.Length; i++) 
  { 
    text = text.Replace(arr1[i], arr2[i]); 
    text = text.Replace(arr1[i].ToUpper(), arr2[i].ToUpper()); 
  } 
  return text; 
} 

Viết theo kiểu Extension cho lớp String C#:

public static string NonUnicode(this string text) 
{ 
  string[] arr1 = new string[] { "á", "à", "ả", "ã", "ạ", "â", "ấ", "ầ", "ẩ", "ẫ", "ậ", "ă", "ắ", "ằ", "ẳ", "ẵ", "ặ", 
  "đ", 
  "é","è","ẻ","ẽ","ẹ","ê","ế","ề","ể","ễ","ệ", 
  "í","ì","ỉ","ĩ","ị", 
  "ó","ò","ỏ","õ","ọ","ô","ố","ồ","ổ","ỗ","ộ","ơ","ớ","ờ","ở","ỡ","ợ", 
  "ú","ù","ủ","ũ","ụ","ư","ứ","ừ","ử","ữ","ự", 
  "ý","ỳ","ỷ","ỹ","ỵ",}; 
  string[] arr2 = new string[] { "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", 
  "d", 
  "e","e","e","e","e","e","e","e","e","e","e", 
  "i","i","i","i","i", 
  "o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o", 
  "u","u","u","u","u","u","u","u","u","u","u", 
  "y","y","y","y","y",}; 
  for (int i = 0; i < arr1.Length; i++) 
  { 
    text = text.Replace(arr1[i], arr2[i]); 
    text = text.Replace(arr1[i].ToUpper(), arr2[i].ToUpper()); 
  } 
  return text; 
} 

Cách sử dụng:

string test1 = "xin chào, các bạn đến với lập trình vb.net".NonUnicode(); 
string test2 = Functions.RemoveUnicode("xin chào, các bạn đến với lập trình vb.net"); 

Rất đơn giản phải không nào? Chúc các bạn thành công!

[C#] Chia sẽ hàm bỏ dấu tiếng việt trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1003 15:44:38, 31/10/2017CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

QUẢNG CÁO

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

.