Bài viết mới

[C#] Hướng dẫn convert Dataset to File Json trong lập trình Csharp

[C#] Hướng dẫn convert Dataset to File Json trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 868 12:40:18, 29/11/2017CSHARP   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi dữ liệu từ DataSet sang File Json C#.

Để convert Dataset => file Json, mình sử dụng thư viện Newtonsoft.json.

Các bạn có thể download và cài đặt nó từ Nuget.

Giao diện ứng dụng:

convert dataset to json c#

Source Code C#:

using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DataSet2Json
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      DataSet dataSet = new DataSet("dataSet");
      dataSet.Namespace = "NetFrameWork";
      DataTable table = new DataTable();
      DataColumn idColumn = new DataColumn("id", typeof(int));
      idColumn.AutoIncrement = true;

      DataColumn itemColumn = new DataColumn("item");
      table.Columns.Add(idColumn);
      table.Columns.Add(itemColumn);
      dataSet.Tables.Add(table);

      for (int i = 0; i < 1000; i++)
      {
        DataRow newRow = table.NewRow();
        newRow["item"] = "item " + i;
        table.Rows.Add(newRow);
      }

      dataSet.AcceptChanges();

      string json = JsonConvert.SerializeObject(dataSet, Formatting.Indented);
      richTextBox1.Text = json;
    }
  }
}

HAVE FUN :)

[C#] Hướng dẫn convert Dataset to File Json trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 868 12:40:18, 29/11/2017CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.