Bài viết mới

[C#] Hướng dẫn sắp xếp column listview (sort column header listview)

[C#] Hướng dẫn sắp xếp column listview (sort column header listview)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 579 10:57:39, 28/03/2018CSHARP   In bài viết

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sort dữ liệu trên column của listview C#.

Sort list view trên C#, cũng tương tự như các bạn sử dụng ứng dụng File Explorer của Windows, chúng sẽ cho chúng ta dễ dàng sắp xếp dữ liệu theo các trường.

Ví dụ: Muốn sắp xếp danh sách nhân viên từ A->Z, hoặc sắp xếp lại theo tuổi từ nhỏ ->lớn...

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng Sort Column Listview C#

sort column list view trong c#

- Đầu tiên các bạn cần tạo một class ItemComparer.cs được implement từ Interface IComparer.

Source code class ItemComparer.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections;
using System.Windows.Forms;

namespace ListViewSortAnyColumn
{
  public class ItemComparer : IComparer
  {
    //column used for comparison
    public int Column { get; set; }

    //Order of sorting
    public SortOrder Order { get; set; }

    public ItemComparer(int colIndex)
    {
      Column = colIndex;
      Order = SortOrder.None;

    }
    public int Compare(object a, object b)
    {
      int result;

      ListViewItem itemA = a as ListViewItem;
      ListViewItem itemB = b as ListViewItem;
      if (itemA == null && itemB == null)
        result = 0;
      else if (itemA == null)
        result = -1;
      else if (itemB == null)
        result = 1;

      if (itemA == itemB)
        result = 0;

      // datetime comparison
      DateTime x1, y1;
      // Parse the two objects passed as a parameter as a DateTime.
      if (!DateTime.TryParse(itemA.SubItems[Column].Text, out x1))
        x1 = DateTime.MinValue;
      if (!DateTime.TryParse(itemB.SubItems[Column].Text, out y1))
        y1 = DateTime.MinValue;
      result = DateTime.Compare(x1, y1);

      if (x1 != DateTime.MinValue && y1 != DateTime.MinValue)
        goto done;

      //numeric comparison
      decimal x2, y2;
      if (!Decimal.TryParse(itemA.SubItems[Column].Text, out x2))
        x2 = Decimal.MinValue;
      if (!Decimal.TryParse(itemB.SubItems[Column].Text, out y2))
        y2 = Decimal.MinValue;
      result = Decimal.Compare(x2, y2);

      if (x2 != Decimal.MinValue && y2 != Decimal.MinValue)
        goto done;

      //alphabetic comparison
      result = String.Compare(itemA.SubItems[Column].Text, itemB.SubItems[Column].Text);    done:
      // if sort order is descending.
      if (Order == SortOrder.Descending)
        // Invert the value returned by Compare.
        result *= -1;
      return result;

    }
  }
}

- Tiếp tục, là source code C# cho form main.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace ListViewSortAnyColumn
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //fill the list with data
      FillItems();
    }

    private void listViewSample_ColumnClick(object sender, ColumnClickEventArgs e)
    {
      ItemComparer sorter = listViewSample.ListViewItemSorter as ItemComparer;

      if (sorter == null)
      {
        sorter = new ItemComparer(e.Column);
        sorter.Order = SortOrder.Ascending;
        listViewSample.ListViewItemSorter = sorter;
      }
      // if clicked column is already the column that is being sorted
      if (e.Column == sorter.Column)
      {
        // Reverse the current sort direction
        if (sorter.Order == SortOrder.Ascending)
          sorter.Order = SortOrder.Descending;
        else
          sorter.Order = SortOrder.Ascending;
      }
      else
      {
        // Set the column number that is to be sorted; default to ascending.
        sorter.Column = e.Column;
        sorter.Order = SortOrder.Ascending;
      }
      listViewSample.Sort();
    }

    private void FillItems()
    {
      // Add items
      ListViewItem item1 = new ListViewItem("Nguyễn Thảo");
      item1.SubItems.Add("10/11/2000");
      item1.SubItems.Add("Email@domain.com");
      item1.SubItems.Add("123.456");

      ListViewItem item2 = new ListViewItem("Hoàng Thị Thảo");
      item2.SubItems.Add("12/12/2010");
      item2.SubItems.Add("test@test.com");
      item2.SubItems.Add("123.4561");

      ListViewItem item3 = new ListViewItem("Võ Sơn Băng");
      item3.SubItems.Add("12/01/1800");
      item3.SubItems.Add("sample@Sample.net");
      item3.SubItems.Add("123.4559");

      ListViewItem item4 = new ListViewItem("Nguyễn Đình Tuyên");
      item4.SubItems.Add("05/30/1900");
      item4.SubItems.Add("user@sample.com");
      item4.SubItems.Add("-123.456000");

      ListViewItem item5 = new ListViewItem("Cái Trí Minh");
      item5.SubItems.Add("05/30/1900");
      item5.SubItems.Add("user@sample.com");
      item5.SubItems.Add("-123.456000");

      // Add the items to the ListView.
      listViewSample.Items.AddRange(
                  new ListViewItem[] { item1, item2, item3, item4, item5 });
    }
  }
}

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

DOWNLOAD SOURCE

[C#] Hướng dẫn sắp xếp column listview (sort column header listview)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 579 10:57:39, 28/03/2018CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.