Bài viết mới

Cách gởi email tự động trong VB

Cách gởi email tự động trong VB
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1134 00:34:43, 12/10/2015VB.NET

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn, cách gởi mail tự động bằng cách sử dụng gmail. Để gởi được email ta cần có một tài khoản mail, ví dụ dưới đây ta sử dụng email của google, với smtp server smtp.gmail.com và sử dụng port 587.

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSend.Click
    Me.Cursor = Cursors.WaitCursor
    Me.Text = "Đang gởi mail ...."
    Dim MyMailMessage As New MailMessage()
    MyMailMessage.From = New MailAddress(txtGoi.Text.ToString)
    MyMailMessage.To.Add(txtNhan.Text.ToString)
    MyMailMessage.Subject = txtTieuDe.Text.ToString
    MyMailMessage.Body = txtBody.Text.ToString
    Dim SMTPServer As New SmtpClient(txtSmtp.Text.ToString.Trim)
    SMTPServer.Port = txtPort.Text
    SMTPServer.Credentials = New System.Net.NetworkCredential(txtLogin.Text.ToString.Trim, txtPass.Text.ToString.Trim)
    SMTPServer.EnableSsl = True
    Try
      SMTPServer.Send(MyMailMessage)
      MessageBox.Show("Đã gởi mail thành công đến " & txtNhan.Text)
      Me.Cursor = Cursors.Arrow
      Me.Text = "Đã gởi xong"
    Catch ex As SmtpException
      MessageBox.Show(ex.Message)
      Me.Cursor = Cursors.Arrow
      Me.Text = "Không gởi được mail"
    End Try
 End Sub

Các bạn nhớ import thư viện:

Imports System.Net.Mail

Download Project

Cách gởi email tự động trong VB
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1134 00:34:43, 12/10/2015VB.NET

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM EMAIL MARKETING

phần mềm gởi email marketing hàng loạt

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp

PHẦN MỀM EMAIL MARKETING

phần mềm gởi email marketing hàng loạt