Bài viết mới

Thủ thuật kiểm tra kết nối internet, độ phân giải màn hình, lấy serial ổ cứng, lấy dữ liệu từ clipboard

Thủ thuật kiểm tra kết nối internet, độ phân giải màn hình, lấy serial ổ cứng, lấy dữ liệu từ clipboard
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1973 21:47:18, 27/06/2016VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn các thủ thuật nhỏ trong lập trình vb.net: kiểm tra kết nối internet, lấy serial ổ đĩa cứng, copy text từ clipboard, lấy độ phân giải màn hình....

1. Kiểm tra kết nối internet.

Public Function IsConnectionAvailable() As Boolean
    Dim objUrl As New System.Uri("http://www.youtube.com")
    Dim objWebReq As System.Net.WebRequest
    objWebReq = System.Net.WebRequest.Create(objUrl)
    Dim objresp As System.Net.WebResponse
 
    Try
      objresp = objWebReq.GetResponse
      objresp.Close()
      objresp = Nothing
      Return True
 
    Catch ex As Exception
      objresp = Nothing
      objWebReq = Nothing
      Return False 
    End Try
End Function

Sử dụng hàm kiểm tra kết nối internet như sau:

If IsConnectionAvailable() = TrueThen
Do Action Here
Else
Do Action Here
 
End If

2. Lấy độ phân giải màn hình đang sử dụng

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    TextBox1.Text = Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Width
    TextBox2.Text = Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Height
End Sub

3. Lấy serial ổ đĩa cứng HDD

Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim hd As New ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_PhysicalMedia")
    For Each dvs As ManagementObject In hd.Get()
      Dim serial As String = dvs("SerialNumber").ToString()
      TextBox1.Text = serial
    Next
End Sub

4. Chạy ứng dụng từ chương trình

Ví dụ: dưới đây khi click vào button sẽ mở chương mình microsoft paint

Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    Shell("mspaint")
End Sub

5. Mở một file nhạc trong ổ đĩa

My.Computer.Audio.Play("C:MusicMusic.wav")

6. Copy text từ clipboard

If My.Computer.Clipboard.ContainsText Then
TextBox1.Text = My.Computer.Clipboard.GetText
End If

7. Mở tiếng beep từ âm thanh của hệ thống windows

My.Computer.Audio.PlaySystemSound(Media.SystemSounds.Beep)

8. Mở trang web từ LabelLink

Private Sub LinkLabel1_LinkClicked(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs) Handles LinkLabel1.LinkClicked
System.Diagnostics.Process.Start("http://www.domain.com")
End Sub

9. Tạo một số ngẫu nhiên

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim number As Integer
 
    Randomize()
    ' The program will generate a number from 0 to 50
    number = Int(Rnd() * 50) + 1
 
    TextBox1.Text = number
End Sub

10. Nhấn Alt + PrintScreen để chụp hình màn hình và lưu file ảnh xuống ổ đĩa

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
'send keys with Alt key
SendKeys.SendWait("%({PRTSC})")
My.Computer.Clipboard.GetImage().Save("C:form.jpg")
 
End Sub

11. Lấy thông tin Ram từ máy tính

Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
  TextBox1.Text = My.Computer.Info.TotalPhysicalMemory
  TextBox2.Text = My.Computer.Info.AvailablePhysicalMemory
  TextBox3.Text = My.Computer.Info.TotalVirtualMemory
  TextBox4.Text = My.Computer.Info.AvailableVirtualMemory
End Sub

12. Send key 

Ví dụ: bấm phím backspace.

Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    My.Computer.Keyboard.SendKeys("{BACKSPACE}")
End Sub

Các mã send key

BACKSPACE {BACKSPACE} or {BS}

BREAK {BREAK}

CAPS LOCK {CAPSLOCK}

CLEAR {CLEAR}

DELETE {DELETE} or {DEL}

DOWN ARROW {DOWN}

END {END}

ENTER (numeric keypad) {ENTER}

ENTER ~ ESC {ESCAPE} or {ESC}

HELP {HELP}

HOME {HOME}

INS {INSERT}

LEFT ARROW {LEFT}

NUM LOCK {NUMLOCK}

PAGE DOWN {PGDN}

PAGE UP {PGUP}

RETURN {RETURN}

RIGHT ARROW {RIGHT}

SCROLL LOCK {SCROLLLOCK} T

AB {TAB}

UP ARROW {UP}

 F1 đến F15 {F1} đến {F15}

12. Hàm mã hóa SHA1

Public Function SHA1(ByVal number As String) As String
      Dim ASCIIENC As New ASCIIEncoding
      Dim strreturn As String
      strreturn = vbNullString
      Dim bytesourcetxt() As Byte = ASCIIENC.GetBytes(number)
      Dim SHA1Hash As New SHA1CryptoServiceProvider
      Dim bytehash() As Byte = SHA1Hash.ComputeHash(bytesourcetxt)
      For Each b As Byte In bytehash
        strreturn &= b.ToString("X8")
      Next
      Return strreturn
End Function

13. Show Desktop

Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
  Private Const KEYEVENTF_KEYUP = &H2
  Private Const VK_LWIN = &H5B

Public Sub ShowDesktop()
   keybd_event(VK_LWIN, 0, 0, 0)
   keybd_event(77, 0, 0, 0)
   keybd_event(VK_LWIN, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0)
End Sub

14. Lấy đường dẫn từ folder special vd: Desktop

Dim DesktopPath As String = CreateObject("WScript.Shell").Specialfolders(10)
'OR
Dim DesktopPath As String = System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop)
MsgBox(DesktopPath)

15. Lấy sự kiện phím vừa nhấn

Private Sub Form1_KeyPress(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles MyBase.KeyPress
    If Asc(e.KeyChar) > 1 Then
      MsgBox("You have pressed " & e.KeyChar & " key")
      e.Handled = True
    End If
End Sub

16. Xóa tất cả text từ các text box trong một form

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 
    Dim a As Control
 
    For Each a In Me.Controls
 
      If TypeOf a Is TextBox Then
 
        a.Text = Nothing
 
      End If
 
    Next
 
  End Sub

17. Xóa số (number) từ textbox

vd: nguyenthao2803 => nguyenthao

Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim rep As String = String.Empty
    For i As Integer = 0 To TextBox1.Text.Length - 1
      If Not IsNumeric(TextBox1.Text.Substring(i, 1)) Then
        rep += TextBox1.Text.Substring(i, 1)
      End If
    Next
    TextBox1.Text = rep
  End Sub

18. Auto font size text để vừa textbox

Dim h As String
Dim w As String

Private Sub Form1_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles MyBase.Paint
    Dim orgFont As New Font(TextBox1.Font.Name, TextBox1.Font.Size, TextBox1.Font.Style)
    Dim textSize As New SizeF
    textSize = e.Graphics.MeasureString(TextBox1.Text, orgFont)
    h = textSize.Height
    w = textSize.Width
End Sub

Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
    TextBox1.Font = New Font(TextBox1.Font.Name, 8, TextBox1.Font.Style)
    TextBox1.BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D
    Do Until w > TextBox1.Size.Width - 5 Or TextBox1.Text = Nothing Or h > 182
      TextBox1.Font = New Font(TextBox1.Font.Name, TextBox1.Font.Size + 2, TextBox1.Font.Style)
    Loop
    TextBox1.BorderStyle = BorderStyle.None
End Sub

19. Chỉ cho phép nhập số trong textbox

Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TextBox1.KeyPress
    If Asc(e.KeyChar) <> 13 AndAlso Asc(e.KeyChar) <> 8 AndAlso Not IsNumeric(e.KeyChar) Then
      MessageBox.Show("Please enter numbers only")
      e.Handled = True
    End If
End Sub

20. Download 1 file từ website

My.Computer.Network.DownloadFile("http://www.domain.com/file.txt", _
 "C:yourpathfile.txt")

21. Upload 1 file lên website

My.Computer.Network.UploadFile("C:locationfile.xxx", _
 "ftp://domain.com/www/file.xxx", _
 "username", "password", True, 500)

22. Lấy tất cả link từ một trang website

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim a As Integer
    Dim b As String
    For a = 1 To WebBrowser1.Document.Links.Count - 1
      b = b & WebBrowser1.Document.Links(a).InnerHtml & vbCrLf
    Next
 
    TextBox1.Text = b
    Label1.Text = WebBrowser1.Document.Links.Count & " links."
End Sub

23. Kiểm tra file có tồn tại hay không

If My.Computer.FileSystem.FileExists("C:locationfile.xxx") Then
'file does exist
'/ Do Action
 
Else
' file doesn't exist
End If

24. Copy một file từ folder này sang folder khác

My.Computer.FileSystem.CopyFile("C:yourLocationfile.xxx", "C:NewLocationfile.xxx") 

25. Đọc một file text vào text box

TextBox1.Text = My.Computer.FileSystem.ReadAllText("C:your pathfile.txt")

26. Ghi ra file text từ Textbox

My.Computer.FileSystem.WriteAllText("C:locationfile.txt", TextBox1.Text, True)

27. Xóa một thư mục folder

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 
My.Computer.FileSystem.DeleteDirectory ("C:PathFolder", FileIO.DeleteDirectoryOption.DeleteAllContents)
 
End Sub

28. Reveser một chuỗi 

Vd: Hello => olleH

Public Class Form1
  Dim textToReverse As String
  Dim Letters() As Char
  
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
   ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    textToReverse = TextBox1.Text
    Letters = textToReverse.ToCharArray()
    Array.Reverse(Letters)
    Dim ReversedText As New String(Letters, 0, Letters.Length)
    TextBox2.Text = ReversedText
  End Sub
End Class

29. Invert một hình ảnh

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim pic As New Bitmap(PictureBox1.Image)
    For y As Integer = 0 To pic.Height - 1
      For x As Integer = 0 To pic.Width - 1
        Dim inv As Color = pic.GetPixel(x, y)
        inv = Color.FromArgb(255, 255 - inv.R, 255 - inv.G, 255 - inv.B)
        pic.SetPixel(x, y, inv)
        PictureBox2.Image = pic
      Next x
    Next y
  End Sub

30. Hiển thị hình ảnh từ clipboard vào Picture box

If My.Computer.Clipboard.ContainsImage Then
  PictureBox1.Image = My.Computer.Clipboard.GetImage
End If

Clipboard.Clear()

 

 

Thủ thuật kiểm tra kết nối internet, độ phân giải màn hình, lấy serial ổ cứng, lấy dữ liệu từ clipboard
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1973 21:47:18, 27/06/2016VB.NET   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀN XẾP GỌN THÔNG MINH 4 IN 1

bàn xếp gọn thông minh 4 in 1

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản