Bài viết mới

Viết chương trình MS paint đơn giản.

Viết chương trình MS paint đơn giản.
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1795 11:11:31, 22/10/2015VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn viết một chương trình ms paint đơn giản, ở đây ta cần 1 picturebox, (panel để vẽ hình lên) và các button dùng để thay đổi màu sắc, 

chương trình mspaint

- Ở đây chúng ta dùng sự kiện mouse move để vẽ là chính.

Code tham khảo ở dưới đây:

Dim down = False
  Dim mybrush = Brushes.Black
  Private Sub PictureBox1_MouseDown(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles PictureBox1.MouseDown
    down = True
  End Sub

  Private Sub PictureBox1_MouseMove(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles PictureBox1.MouseMove
    If down = True Then
      PictureBox1.CreateGraphics.FillEllipse(mybrush, e.X, e.Y, 15, 15)
    End If
  End Sub

  Private Sub PictureBox1_MouseUp(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles PictureBox1.MouseUp
    down = False
  End Sub

  Private Sub Button1_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    mybrush = Brushes.Yellow
  End Sub

  Private Sub Button6_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button6.Click
    mybrush = Brushes.Red
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button5.Click
    mybrush = Brushes.Blue
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click
    mybrush = Brushes.Green
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
    mybrush = Brushes.Purple
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    mybrush = Brushes.Pink

  End Sub

  Private Sub Button8_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button8.Click
    mybrush = Brushes.Brown
  End Sub

  Private Sub Button7_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button7.Click
    mybrush = Brushes.Orange
  End Sub

  Private Sub Button9_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button9.Click
    mybrush = Brushes.Black
  End Sub

Chúc các bạn thành công!

Viết chương trình MS paint đơn giản.
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1795 11:11:31, 22/10/2015VB.NET   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀN XẾP GỌN THÔNG MINH 4 IN 1

bàn xếp gọn thông minh 4 in 1

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản