Bài viết mới

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thêm checkbox Button in Band GridView

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thêm checkbox Button in Band GridView
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 212 14:36:02, 08/02/2018DEVEXPRESS   In bài viết

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm Checkbox vào Band Gridview trong Devexpress C#.

[DEVEXPRESS] ADD SELECTED CHECK BOX IN BAND GRIDVIEW WINFORM C#

Bộ công cụ Devexpress có cung cấp cho chúng ta tính năng chọn nhiều dòng Checkbox nhưng chỉ hỗ trợ cho GridView.

Nếu bạn nào xem sử dụng check box cho Gridview các bạn có thể tham khảo ở link bên dưới:

Lập trình cho phép chọn nhiều dòng dữ liệu trong grid control của devexpress (Selected multi row in devexpress)

Còn đối với Band-Gridview AdvanceGridView thì Devexpress mặc định không có cung cấp cho chúng ta. 

Nếu các bạn nào muốn sử dụng Band Gridview để chia bố cục ứng dụng hợp lý, thì các bạn có thể làm theo mình hướng dẫn bên dưới:

Trong bài viết, mình sẽ cung cấp cho các bạn class Provider GridCheckMarksSelection.cs để tích hợp cho Band Gridview.

Dưới đây là giao diện demo:

tutorial add selected checkbox band gridview Devexpress

Đầu tiên, các bạn tạo class GridCheckMarksSelection.cs C# có nội dung như sau:

using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.Windows.Forms;
using DevExpress.XtraGrid;
using DevExpress.XtraGrid.Columns;
using DevExpress.XtraEditors.Controls;
using DevExpress.XtraEditors.Repository;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Base;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid;
using DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo;
using DevExpress.Utils.Drawing;
using DevExpress.XtraGrid.Views.BandedGrid;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Data;

namespace DevExpress.XtraGrid.Selection
{

  public class GridCheckMarksSelection
  {
    protected BandedGridView _view;
    protected ArrayList selection;
    BandedGridColumn column;
    RepositoryItemCheckEdit edit;
    const int CheckboxIndent = 4;

    public GridCheckMarksSelection()
    {
      selection = new ArrayList();
    }

    public GridCheckMarksSelection(BandedGridView view)
      : this()
    {
      View = view;
    }
    public BandedGridView View
    {
      get { return _view; }
      set
      {
        if (_view != value)
        {
          Detach();
          Attach(value);
        }
      }
    }
    public BandedGridColumn CheckMarkColumn { get { return column; } }

    public int SelectedCount { get { return selection.Count; } }
    public object GetSelectedRow(int index)
    {
      return selection[index];
    }
    public int GetSelectedIndex(object row)
    {
      return selection.IndexOf(row);
    }
    public void ClearSelection()
    {
      selection.Clear();
      Invalidate();
    }
    public void SelectAll()
    {
      selection.Clear();
      // fast (won't work if the grid is filtered)
      //if(_view.DataSource is ICollection)
      //	selection.AddRange(((ICollection)_view.DataSource));
      //else
      // slow:
      for (int i = 0; i < _view.DataRowCount; i++)
        selection.Add(_view.GetRow(i));
      Invalidate();
    }
    public void SelectGroup(int rowHandle, bool select)
    {
      if (IsGroupRowSelected(rowHandle) && select) return;
      for (int i = 0; i < _view.GetChildRowCount(rowHandle); i++)
      {
        int childRowHandle = _view.GetChildRowHandle(rowHandle, i);
        if (_view.IsGroupRow(childRowHandle))
          SelectGroup(childRowHandle, select);
        else
          SelectRow(childRowHandle, select, false);
      }
      Invalidate();
    }
    public void SelectRow(int rowHandle, bool select)
    {
      SelectRow(rowHandle, select, true);
    }
    public void InvertRowSelection(int rowHandle)
    {
      if (View.IsDataRow(rowHandle))
      {
        SelectRow(rowHandle, !IsRowSelected(rowHandle));
      }
      if (View.IsGroupRow(rowHandle))
      {
        SelectGroup(rowHandle, !IsGroupRowSelected(rowHandle));
      }
    }
    public bool IsGroupRowSelected(int rowHandle)
    {
      for (int i = 0; i < _view.GetChildRowCount(rowHandle); i++)
      {
        int row = _view.GetChildRowHandle(rowHandle, i);
        if (_view.IsGroupRow(row))
        {
          if (!IsGroupRowSelected(row)) return false;
        }
        else
          if (!IsRowSelected(row)) return false;
      }
      return true;
    }
    public bool IsRowSelected(int rowHandle)
    {
      if (_view.IsGroupRow(rowHandle))
        return IsGroupRowSelected(rowHandle);

      object row = _view.GetRow(rowHandle);
      return GetSelectedIndex(row) != -1;
    }

    protected virtual void Attach(BandedGridView view)
    {
      if (view == null) return;
      selection.Clear();
      this._view = view;
      view.BeginUpdate();
      try
      {
        edit = view.GridControl.RepositoryItems.Add("CheckEdit") as RepositoryItemCheckEdit;

        column = view.Columns.Add();
        column.OptionsColumn.AllowSort = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False;
        column.Visible = true;
        column.VisibleIndex = 0;
        column.FieldName = "CheckMarkSelection";
        column.Caption = "Mark";
        column.OptionsColumn.ShowCaption = false;
        column.OptionsColumn.AllowEdit = false;
        column.OptionsColumn.AllowSize = false;
        column.UnboundType = DevExpress.Data.UnboundColumnType.Boolean;
        column.Width = GetCheckBoxWidth();
        column.ColumnEdit = edit;
        //NEW LINE
        view.Bands[0].Columns.Insert(0, column);

        view.Click += new EventHandler(View_Click);
        view.CustomDrawColumnHeader += new ColumnHeaderCustomDrawEventHandler(View_CustomDrawColumnHeader);
        view.CustomDrawGroupRow += new RowObjectCustomDrawEventHandler(View_CustomDrawGroupRow);
        view.CustomUnboundColumnData += new CustomColumnDataEventHandler(view_CustomUnboundColumnData);
        view.KeyDown += new KeyEventHandler(view_KeyDown);
        view.RowStyle += new RowStyleEventHandler(view_RowStyle);
      }
      finally
      {
        view.EndUpdate();
      }
    }
    protected virtual void Detach()
    {
      if (_view == null) return;
      if (column != null)
        column.Dispose();
      if (edit != null)
      {
        _view.GridControl.RepositoryItems.Remove(edit);
        edit.Dispose();
      }

      _view.Click -= new EventHandler(View_Click);
      _view.CustomDrawColumnHeader -= new ColumnHeaderCustomDrawEventHandler(View_CustomDrawColumnHeader);
      _view.CustomDrawGroupRow -= new RowObjectCustomDrawEventHandler(View_CustomDrawGroupRow);
      _view.CustomUnboundColumnData -= new CustomColumnDataEventHandler(view_CustomUnboundColumnData);
      _view.KeyDown -= new KeyEventHandler(view_KeyDown);
      _view.RowStyle -= new RowStyleEventHandler(view_RowStyle);

      _view = null;
    }
    protected int GetCheckBoxWidth()
    {
      DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.CheckEditViewInfo info = edit.CreateViewInfo() as DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.CheckEditViewInfo;
      int width = 0;
      GraphicsInfo.Default.AddGraphics(null);
      try
      {
        width = info.CalcBestFit(GraphicsInfo.Default.Graphics).Width;
      }
      finally
      {
        GraphicsInfo.Default.ReleaseGraphics();
      }
      return width + CheckboxIndent * 2;
    }
    protected void DrawCheckBox(Graphics g, Rectangle r, bool Checked)
    {
      DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.CheckEditViewInfo info;
      DevExpress.XtraEditors.Drawing.CheckEditPainter painter;
      DevExpress.XtraEditors.Drawing.ControlGraphicsInfoArgs args;
      info = edit.CreateViewInfo() as DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.CheckEditViewInfo;
      painter = edit.CreatePainter() as DevExpress.XtraEditors.Drawing.CheckEditPainter;

      info.EditValue = Checked;

      info.Bounds = r;
      info.CalcViewInfo(g);
      args = new DevExpress.XtraEditors.Drawing.ControlGraphicsInfoArgs(info, new DevExpress.Utils.Drawing.GraphicsCache(g), r);
      painter.Draw(args);
      args.Cache.Dispose();
    }
    void Invalidate()
    {
      _view.CloseEditor();
      _view.BeginUpdate();
      _view.EndUpdate();
    }
    void SelectRow(int rowHandle, bool select, bool invalidate)
    {
      if (IsRowSelected(rowHandle) == select) return;
      object row = _view.GetRow(rowHandle);
      if (select)
        selection.Add(row);
      else
        selection.Remove(row);
      if (invalidate)
      {
        Invalidate();
      }
    }
    void view_CustomUnboundColumnData(object sender, CustomColumnDataEventArgs e)
    {
      if (e.Column == CheckMarkColumn)
      {
        if (e.IsGetData)
          e.Value = IsRowSelected(View.GetRowHandle(e.ListSourceRowIndex));
        else
          SelectRow(View.GetRowHandle(e.ListSourceRowIndex), (bool)e.Value);
      }
    }
    void view_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (View.FocusedColumn != column || e.KeyCode != Keys.Space) return;
      InvertRowSelection(View.FocusedRowHandle);
    }
    void View_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      GridHitInfo info;
      Point pt = _view.GridControl.PointToClient(Control.MousePosition);
      info = _view.CalcHitInfo(pt);
      if (info.Column == column)
      {
        if (info.InColumn)
        {
          if (SelectedCount == _view.DataRowCount)
            ClearSelection();
          else
            SelectAll();
        }
        if (info.InRowCell)
        {
          InvertRowSelection(info.RowHandle);
        }
      }
      if (info.InRow && _view.IsGroupRow(info.RowHandle) && info.HitTest != GridHitTest.RowGroupButton)
      {
        InvertRowSelection(info.RowHandle);
      }
    }

    void View_CustomDrawColumnHeader(object sender, ColumnHeaderCustomDrawEventArgs e)
    {
      if (e.Column == column)
      {
        e.Info.InnerElements.Clear();
        e.Painter.DrawObject(e.Info);
        DrawCheckBox(e.Graphics, e.Bounds, SelectedCount == _view.DataRowCount);
        e.Handled = true;
      }
    }
    void View_CustomDrawGroupRow(object sender, RowObjectCustomDrawEventArgs e)
    {
      DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo.GridGroupRowInfo info;
      info = e.Info as DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo.GridGroupRowInfo;

      info.GroupText = "     " + info.GroupText.TrimStart();
      e.Info.Paint.FillRectangle(e.Graphics, e.Appearance.GetBackBrush(e.Cache), e.Bounds);
      e.Painter.DrawObject(e.Info);

      Rectangle r = info.ButtonBounds;
      r.Offset(r.Width + CheckboxIndent * 2 - 1, 0);
      DrawCheckBox(e.Graphics, r, IsGroupRowSelected(e.RowHandle));
      e.Handled = true;
    }
    void view_RowStyle(object sender, RowStyleEventArgs e)
    {
      if (IsRowSelected(e.RowHandle))
      {
        e.Appearance.BackColor = SystemColors.Highlight;
        e.Appearance.ForeColor = SystemColors.HighlightText;
      }
    }

    public string get_rows_selected(string column)
    {
      Collection<string> IDs = GetIdCollection(column);
      string data = ConvertCollectionToString(IDs);
      if (IDs.Count == 0) return null;
      return data;
    }

    private Collection<string> GetIdCollection(string column)
    {
      Collection<string> IDs = new Collection<string>();
      for (int i = 0; i < SelectedCount; i++)
      {
        IDs.Add((GetSelectedRow(i) as DataRowView)[column].ToString());
      }
      return IDs;
    }

    private string ConvertCollectionToString(Collection<string> IDs)
    {
      string list = "";
      bool firstPass = true;
      foreach (string x in IDs)
      {
        if (firstPass)
        {
          firstPass = false;
        }
        else
        {
          list += ",";
        }
        list += x;
      }

      int number = 0;
      string query = "";
      foreach (string item in list.Split(new char[] { ',' }))
      {
        if (number > 0)
        {
          query = query + "," + "'" + item + "'";
        }
        else
        {
          query = "'" + item + "'";
        }
        number++;
      }

      return query;
    }


  }
}

Tiếp đến là source code C# cho Form Main của mình:

using DevExpress.XtraGrid.Selection;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace band_gridview_checkbox
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    GridCheckMarksSelection helper;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      helper = new GridCheckMarksSelection(bandedGridView1);
    }
    SqlConnection strConnect = new SqlConnection();
    public void Create_Connect()
    {
      string str = "server=(local);uid=sa;database=northwnd;password=minh123;";
      strConnect.ConnectionString = str;
      strConnect.Open();
    }
    public DataSet LoadData(string strLenh)
    {
      DataSet ds = new DataSet();
      Create_Connect();
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(strLenh, strConnect);
      da.Fill(ds);
      strConnect.Close();
      return ds;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      DataSet ds = new DataSet();
      ds = LoadData("select * from customers");
      gridControl1.DataSource = ds.Tables[0];

    }

    private void simpleButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      richTextBox1.Clear();
      richTextBox1.Text = helper.get_rows_selected(textEdit1.Text);
    }
  }
}

HAPPY CODING :)

DOWNLOAD SOURCE

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thêm checkbox Button in Band GridView
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 212 14:36:02, 08/02/2018DEVEXPRESS   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀN XẾP GỌN THÔNG MINH 4 IN 1

bàn xếp gọn thông minh 4 in 1

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản
.