NEWS

Hướng dẫn đọc số thành chữ Việt Nam trong PHP

Hướng dẫn đọc số thành chữ Việt Nam trong PHP
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13926 10:43:06, 16/08/2016THIẾT KẾ WEB

Hôm nay, mình xin chia sẽ cho các bạn đoạn code đổi số thành chữ Việt Nam trong PHP. Bạn có thể ứng dụng đoạn code đọc để đọc số tiền của Việt Nam, để xuất ra report cho đơn hàng...

Ví dụ: 15.000 => Mười lăm ngàn 

315.258 => Ba trăm mười lăm ngàn hai trăm năm mươi tám.

function convert_number_to_words($number) {
		$hyphen   = ' ';
		$conjunction = ' ';
		$separator  = ' ';
		$negative  = 'âm ';
		$decimal   = ' phẩy ';
		$dictionary = array(
		0          => 'không',
		1          => 'một',
		2          => 'hai',
		3          => 'ba',
		4          => 'bốn',
		5          => 'năm',
		6          => 'sáu',
		7          => 'bảy',
		8          => 'tám',
		9          => 'chín',
		10         => 'mười',
		11         => 'mười một',
		12         => 'mười hai',
		13         => 'mười ba',
		14         => 'mười bốn',
		15         => 'mười năm',
		16         => 'mười sáu',
		17         => 'mười bảy',
		18         => 'mười tám',
		19         => 'mười chín',
		20         => 'hai mươi',
		30         => 'ba mươi',
		40         => 'bốn mươi',
		50         => 'năm mươi',
		60         => 'sáu mươi',
		70         => 'bảy mươi',
		80         => 'tám mươi',
		90         => 'chín mươi',
		100         => 'trăm',
		1000        => 'nghìn',
		1000000       => 'triệu',
		1000000000     => 'tỷ',
		1000000000000    => 'nghìn tỷ',
		1000000000000000  => 'nghìn triệu triệu',
		1000000000000000000 => 'tỷ tỷ'
		);
	if (!is_numeric($number)) {
		return false;
	}
	if (($number >= 0 && (int) $number < 0) || (int) $number < 0 - PHP_INT_MAX) {
		// overflow
		trigger_error(
		'convert_number_to_words only accepts numbers between -' . PHP_INT_MAX . ' and ' . PHP_INT_MAX,
		E_USER_WARNING
		);
		return false;
	}
	if ($number < 0) {
		return $negative . convert_number_to_words(abs($number));
	}
	$string = $fraction = null;
		if (strpos($number, '.') !== false) {
		list($number, $fraction) = explode('.', $number);
	}
	switch (true) {
	case $number < 21:
		$string = $dictionary[$number];
	break;
	case $number < 100:
		$tens  = ((int) ($number / 10)) * 10;
		$units = $number % 10;
		$string = $dictionary[$tens];
		if ($units) {
			$string .= $hyphen . $dictionary[$units];
		}
	break;
	case $number < 1000:
		$hundreds = $number / 100;
		$remainder = $number % 100;
		$string = $dictionary[$hundreds] . ' ' . $dictionary[100];
		if ($remainder) {
			$string .= $conjunction . $this->convert_number_to_words($remainder);
		}
	break;
	default:
		$baseUnit = pow(1000, floor(log($number, 1000)));
		$numBaseUnits = (int) ($number / $baseUnit);
		$remainder = $number % $baseUnit;
		$string = $this->convert_number_to_words($numBaseUnits) . ' ' . $dictionary[$baseUnit];
		if ($remainder) {
			$string .= $remainder < 100 ? $conjunction : $separator;
			$string .= $this->convert_number_to_words($remainder);
		}
		break;
	}
	if (null !== $fraction && is_numeric($fraction)) {
		$string .= $decimal;
		$words = array();
		foreach (str_split((string) $fraction) as $number) {
			$words[] = $dictionary[$number];
		}
		$string .= implode(' ', $words);
	}
		return $string;
}

- Đoạn code này cũng rất dễ hiểu các bạn có thể tùy biến theo ý của mình. 

Chúc các bạn thành công!

Tags: đọc sốphp

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn đọc số thành chữ Việt Nam trong PHP
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13926 10:43:06, 16/08/2016THIẾT KẾ WEB

Đăng ký kênh Youtube

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.