NEWS

[C#] Việt hóa Text Button trên MessageBox Dialog Winform

[C#] Việt hóa Text Button trên MessageBox Dialog Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1265 15:02:20, 03/05/2024C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách thay đổi text button trên MessageBox C# Winform, để đồng bộ hóa giao diện.

[C#] How to change text button in MessageBox Winform

Trên MessageBox winform, các bạn có thể thay đổi tiêu đề và nội dung.

Nhưng các nút hành động như: OK, Yes, No, Cancel Abort, Ignore...

Thì mặc định các bạn không thể thay đổi được.

Giao diện demo ứng dụng:

change_text_button_messagebox

Ở hình trên, các bạn thấy mình đã thay đổi 3 nút button.

Các bước thực hiện:

Đầu tiên, các bạn tạo cho mình một class MessageBoxManager.cs

#pragma warning disable 0618
using System;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Security.Permissions;
using System.Diagnostics;

[assembly: SecurityPermission(SecurityAction.RequestMinimum, UnmanagedCode = true)]
namespace System.Windows.Forms
{
  public class MessageBoxManager
  {
    private delegate IntPtr HookProc(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam);
    private delegate bool EnumChildProc(IntPtr hWnd, IntPtr lParam);

    private const int WH_CALLWNDPROCRET = 12;
    private const int WM_DESTROY = 0x0002;
    private const int WM_INITDIALOG = 0x0110;
    private const int WM_TIMER = 0x0113;
    private const int WM_USER = 0x400;
    private const int DM_GETDEFID = WM_USER + 0;

    private const int MBOK = 1;
    private const int MBCancel = 2;
    private const int MBAbort = 3;
    private const int MBRetry = 4;
    private const int MBIgnore = 5;
    private const int MBYes = 6;
    private const int MBNo = 7;
    private const int MBSave = 1038;
    private const int MBOpen = 9;


    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern IntPtr SendMessage(IntPtr hWnd, int Msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam);

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern IntPtr SetWindowsHookEx(int idHook, HookProc lpfn, IntPtr hInstance, int threadId);

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int UnhookWindowsHookEx(IntPtr idHook);

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern IntPtr CallNextHookEx(IntPtr idHook, int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam);

    [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "GetWindowTextLengthW", CharSet = CharSet.Unicode)]
    private static extern int GetWindowTextLength(IntPtr hWnd);

    [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "GetWindowTextW", CharSet = CharSet.Unicode)]
    private static extern int GetWindowText(IntPtr hWnd, StringBuilder text, int maxLength);

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int EndDialog(IntPtr hDlg, IntPtr nResult);

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern bool EnumChildWindows(IntPtr hWndParent, EnumChildProc lpEnumFunc, IntPtr lParam);

    [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "GetClassNameW", CharSet = CharSet.Unicode)]
    private static extern int GetClassName(IntPtr hWnd, StringBuilder lpClassName, int nMaxCount);

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int GetDlgCtrlID(IntPtr hwndCtl);

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern IntPtr GetDlgItem(IntPtr hDlg, int nIDDlgItem);

    [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "SetWindowTextW", CharSet = CharSet.Unicode)]
    private static extern bool SetWindowText(IntPtr hWnd, string lpString);


    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    public struct CWPRETSTRUCT
    {
      public IntPtr lResult;
      public IntPtr lParam;
      public IntPtr wParam;
      public uint message;
      public IntPtr hwnd;
    };

    private static HookProc hookProc;
    private static EnumChildProc enumProc;
    [ThreadStatic]
    private static IntPtr hHook;
    [ThreadStatic]
    private static int nButton;

    public static string OK = "&OK";
    public static string Cancel = "&Cancel";
    public static string Abort = "&Abort";
    public static string Retry = "&Retry";
    public static string Ignore = "&Ignore";
    public static string Yes = "&Yes";
    public static string No = "&No";

    public static string Save = "&Save";

    public static string Open = "&Open";

    static MessageBoxManager()
    {
      hookProc = new HookProc(MessageBoxHookProc);
      enumProc = new EnumChildProc(MessageBoxEnumProc);
      hHook = IntPtr.Zero;
    }

    public static void Register()
    {
      if (hHook != IntPtr.Zero)
        throw new NotSupportedException("One hook per thread allowed.");
      hHook = SetWindowsHookEx(WH_CALLWNDPROCRET, hookProc, IntPtr.Zero, AppDomain.GetCurrentThreadId());
    }

    public static void Unregister()
    {
      if (hHook != IntPtr.Zero)
      {
        UnhookWindowsHookEx(hHook);
        hHook = IntPtr.Zero;
      }
    }

    private static IntPtr MessageBoxHookProc(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
    {
      if (nCode < 0)
        return CallNextHookEx(hHook, nCode, wParam, lParam);

      CWPRETSTRUCT msg = (CWPRETSTRUCT)Marshal.PtrToStructure(lParam, typeof(CWPRETSTRUCT));
      IntPtr hook = hHook;

      if (msg.message == WM_INITDIALOG)
      {
        int nLength = GetWindowTextLength(msg.hwnd);
        StringBuilder className = new StringBuilder(10);
        GetClassName(msg.hwnd, className, className.Capacity);
        if (className.ToString() == "#32770")
        {
          nButton = 0;
          EnumChildWindows(msg.hwnd, enumProc, IntPtr.Zero);
          if (nButton == 1)
          {
            IntPtr hButton = GetDlgItem(msg.hwnd, MBCancel);
            if (hButton != IntPtr.Zero)
              SetWindowText(hButton, OK);
          }        }
      }

      return CallNextHookEx(hook, nCode, wParam, lParam);
    }

    private static bool MessageBoxEnumProc(IntPtr hWnd, IntPtr lParam)
    {
      StringBuilder className = new StringBuilder(10);
      GetClassName(hWnd, className, className.Capacity);
      if (className.ToString() == "Button")
      {
        int ctlId = GetDlgCtrlID(hWnd);


        switch (ctlId)
        {

          case MBOK:
            SetWindowText(hWnd, OK);
            break;
          case MBCancel:
            SetWindowText(hWnd, Cancel);
            break;
          case MBAbort:
            SetWindowText(hWnd, Abort);
            break;
          case MBRetry:
            SetWindowText(hWnd, Retry);
            break;
          case MBIgnore:
            SetWindowText(hWnd, Ignore);
            break;
          case MBYes:
            SetWindowText(hWnd, Yes);
            break;
          case MBNo:
            SetWindowText(hWnd, No);
            break;
          case MBSave:
            SetWindowText(hWnd, Save);
            break;
          case MBOpen:
            SetWindowText(hWnd, Open);
            break;


        }
        nButton++;
      }

      return true;
    }


  }
}

Ở file program.cs, các bạn tiến hành thay đổi các chữ của button theo ý bạn.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CustomTextMessageBox
{
  internal static class Program
  {
    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      MessageBoxManager.OK = "Đồng ý";
      MessageBoxManager.Cancel = "Đóng";
      MessageBoxManager.Yes = "Vâng";
      MessageBoxManager.No = "Không";
      MessageBoxManager.Save = "Lưu lại";
      MessageBoxManager.Abort = "Lưu lại";
      MessageBoxManager.Register();
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
      Application.Run(new Form1());
      MessageBoxManager.Unregister();
    }
  }
}

Chúc các bạn thành công.

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Việt hóa Text Button trên MessageBox Dialog Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1265 15:02:20, 03/05/2024C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.