CHUYÊN ĐỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

[SQLSERVER] Hướng dẫn tạo script sql từ ứng dụng Sqlserver management Studio

[SQLSERVER] Hướng dẫn tạo script sql từ ứng dụng Sqlserver management Studio0

👤Thảo Meo 🕔08:15:24, 20/02/2024

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo script sqlserver từ database trê...

Đọc tiếp
[DATABASE] Xóa lịch sử danh sách đăng nhập tài khoản trên SMSS Sqlserver Management Studio

[DATABASE] Xóa lịch sử danh sách đăng nhập tài khoản trên SMSS Sqlserver Management Studio0

👤Thảo Meo 🕔13:59:28, 12/10/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách xóa lịch sử đăng nhập trên SMSS (Sqls...

Đọc tiếp
[DATABASE] Cách query cộng trừ dồn dần trong Sqlserver

[DATABASE] Cách query cộng trừ dồn dần trong Sqlserver0

👤Thảo Meo 🕔13:31:22, 08/08/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn các truy vấn cộng trừ dồn trong cơ sở dữ liệu SQL ser...

Đọc tiếp
[DATABASE] Sự khác nhau giữa hai câu lệnh TRUNCATE vs DELETE trong sqlserver

[DATABASE] Sự khác nhau giữa hai câu lệnh TRUNCATE vs DELETE trong sqlserver0

👤Thảo Meo 🕔08:20:54, 05/06/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ nói về sự khác nhau giữa hai từ khóa TRUNCATE và DELETE trong...

Đọc tiếp
[DATABASE] Thứ tự thực hiện mệnh đề truy vấn SELECT trong Sqlserver

[DATABASE] Thứ tự thực hiện mệnh đề truy vấn SELECT trong Sqlserver0

👤Thảo Meo 🕔11:27:40, 10/05/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình liệt kê thứ tự thực hiện một mệnh đề SELECT trong Sqlserver, để các b...

Đọc tiếp
[DATABASE] TSQL view max length all column data trên table Sqlserver

[DATABASE] TSQL view max length all column data trên table Sqlserver0

👤Thảo Meo 🕔08:12:21, 28/04/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn câu lệnh SQL, để bạn kiểm tra xem mình đã thiết kế dữ li...

Đọc tiếp
[DATABASE] Hướng dẫn truy vấn xem kích thước lưu trữ của từng bảng ghi Table trên sqlserver

[DATABASE] Hướng dẫn truy vấn xem kích thước lưu trữ của từng bảng ghi Table trên sqlserver0

👤Thảo Meo 🕔11:39:30, 26/04/2023

Xin chào các bạn, bài viết này mình hướng dẫn các bạn câu lệnh Sql xem kích thước lưu trữ của từng bảng Table...

Đọc tiếp
[DATABASE] Phân biệt câu lệnh DDL và DML trong sqlserver

[DATABASE] Phân biệt câu lệnh DDL và DML trong sqlserver0

👤Thảo Meo 🕔14:02:46, 25/04/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ nói về câu lệnh DML và DDL trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

Đọc tiếp
[DATABASE] Tách số và chữ từ chuỗi - hàm tối ưu hóa tách số và chữ trong Sqlserver

[DATABASE] Tách số và chữ từ chuỗi - hàm tối ưu hóa tách số và chữ trong Sqlserver0

👤Thảo Meo 🕔13:18:54, 19/04/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bạn hai hàm, tách số ra khỏi chuỗi và t...

Đọc tiếp
[DATABASE] Khóa chính Primary Key trong Sqlserver

[DATABASE] Khóa chính Primary Key trong Sqlserver0

👤Thảo Meo 🕔08:43:02, 24/03/2023

Khóa chính (Primary Key) là một thuộc tính hoặc tập hợp các thuộc tính trong một bảng cơ sở dữ liệu mà c&oac...

Đọc tiếp