NEWS

[C#] Function convert DataTable to List và ngược lại trong lập trình csharp

[C#] Function convert DataTable to List và ngược lại  trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 13646 10:34:57, 14/03/2017DEVEXPRESS   In bài viết

Hôm nay, mình xin share 2 function convert qua lại giữa datatable và list trong lập trình c#.

Trong lập trình csharp, tùy trường hợp ta cần sử dụng List hoặc datatable để xử lý. Thì với 2 hàm bên dưới sẽ giúp cho các bạn dễ dàng chuyển đổi.

convert list to datatable

1. Function chuyển đổi List to Datatable C#

public static DataTable ListToDataTable(this IList data)
	{
		DataTable dataTable = new DataTable(typeof(T).Name);
		PropertyInfo[] props = typeof(T).GetProperties(BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance);
		foreach (PropertyInfo prop in props)
		{
			dataTable.Columns.Add(prop.Name, Nullable.GetUnderlyingType(prop.PropertyType) ?? prop.PropertyType);
		}
		foreach (T item in data)
		{
			var values = new object[props.Length];
			for (int i = 0; i < props.Length; i++)
			{
				values[i] = props[i].GetValue(item, null);
			}
			dataTable.Rows.Add(values);
		}
		return dataTable;
	}

2. Function chuyển đổi từ Datatable to List C#

public static List DataTableToList(this DataTable table) where T : class, new()
	{
		try
		{
			List list = new List();
 
			foreach (var row in table.AsEnumerable())
			{
				T obj = new T();
 
				foreach (var prop in obj.GetType().GetProperties())
				{
					try
					{
						PropertyInfo propertyInfo = obj.GetType().GetProperty(prop.Name);
						propertyInfo.SetValue(obj, Convert.ChangeType(row[prop.Name], propertyInfo.PropertyType), null);
					}
					catch
					{
						continue;
					}
				}
 
				list.Add(obj);
			}
 
			return list;
		}
		catch
		{
			return null;
		}
	}	

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Tags: textboxlistviewdatatablerichtextbox

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Function convert DataTable to List và ngược lại  trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 13646 10:34:57, 14/03/2017DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.