NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Win32 để tắt, giảm và tăng âm lượng của window

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Win32 để tắt, giảm và tăng âm lượng của window
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4673 08:27:36, 16/07/2018DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thư viện Win32 để làm việc trực tiếp với Window, với chức năng và tắt, giảm và tăng âm lượng trong window lập trình C#.

Đầu tiên các bạn cần import thư viện InteropServices vào.

using System.Runtime.InteropServices;

Dưới đây là demo ứng dụng mình chạy trên Windows 10.

 

mute sound window c#

Chúng ta cần khai báo 3 hằng số cho 3 chức năng: tắt, giảm và tăng âm lượng

 private const int APPCOMMAND_VOLUME_MUTE = 0x80000;
 private const int APPCOMMAND_VOLUME_UP = 0xA0000;
 private const int APPCOMMAND_VOLUME_DOWN = 0x90000;
 private const int WM_APPCOMMAND = 0x319;

Full Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SoundWindow
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private const int APPCOMMAND_VOLUME_MUTE = 0x80000;
    private const int APPCOMMAND_VOLUME_UP = 0xA0000;
    private const int APPCOMMAND_VOLUME_DOWN = 0x90000;
    private const int WM_APPCOMMAND = 0x319;

    [DllImport("user32.dll")]
    public static extern IntPtr SendMessageW(IntPtr hWnd, int Msg,
      IntPtr wParam, IntPtr lParam);

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btn_tatam_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SendMessageW(this.Handle, WM_APPCOMMAND, this.Handle,
        (IntPtr)APPCOMMAND_VOLUME_MUTE);
    }

    private void btn_giamam_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SendMessageW(this.Handle, WM_APPCOMMAND, this.Handle,
        (IntPtr)APPCOMMAND_VOLUME_DOWN);
    }

    private void btn_tangam_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SendMessageW(this.Handle, WM_APPCOMMAND, this.Handle,
        (IntPtr)APPCOMMAND_VOLUME_UP);
    }
  }
}

Source code VB.NET

Imports System
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Runtime.InteropServices
 
Namespace WindowsFormsApplication1
  Partial Public Class Form1
    Inherits Form
    Private Const APPCOMMAND_VOLUME_MUTE As Integer = &H80000
    Private Const APPCOMMAND_VOLUME_UP As Integer = &HA0000
    Private Const APPCOMMAND_VOLUME_DOWN As Integer = &H90000
    Private Const WM_APPCOMMAND As Integer = &H319
 
    <DllImport("user32.dll")> _
    Public Shared Function SendMessageW(ByVal hWnd As IntPtr, _
        ByVal Msg As Integer, ByVal wParam As IntPtr, _
        ByVal lParam As IntPtr) As IntPtr
    End Function
 
    Private Sub btnMute_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
      SendMessageW(Me.Handle, WM_APPCOMMAND, _
             Me.Handle, New IntPtr(APPCOMMAND_VOLUME_MUTE))
    End Sub
 
    Private Sub btnDecVol_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
      SendMessageW(Me.Handle, WM_APPCOMMAND, _
             Me.Handle, New IntPtr(APPCOMMAND_VOLUME_DOWN))
    End Sub
 
    Private Sub btnIncVol_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
      SendMessageW(Me.Handle, WM_APPCOMMAND, _
             Me.Handle, New IntPtr(APPCOMMAND_VOLUME_UP))
    End Sub
  End Class
End Namespace

DOWNLOAD SOURCE

Tags: win32

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Win32 để tắt, giảm và tăng âm lượng của window
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4673 08:27:36, 16/07/2018DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.