NEWS

[C#] Hướng dẫn tích hợp ứng dụng Notepad vào Winform

[C#] Hướng dẫn tích hợp ứng dụng Notepad vào Winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 6624 07:53:28, 16/07/2018DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tích hợp ứng dụng Notepad vào trong ứng dụng của Winform C#.

Có nghĩa là nó sẽ chạy theo kiểu ứng dụng Mdi-Parent trong winform.

Thay vì, các bạn phải thiết kế lại một ứng dụng chỉnh sửa văn bản giống Notepad, thì bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các biến ứng dụng Notepad thành form child của thằng Form1

Các bạn có thể tham khảo demo của mình bên dưới.

tích hợp notepad vào winform c#

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace IncludeApp
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private const int WM_SYSCOMMAND = 274; private const int SC_MAXIMIZE = 61488;

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true, ExactSpelling = true)]

    public static extern int SetParent(IntPtr hWndChild, IntPtr hWndNewParent);

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true, ExactSpelling = true)]
    public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int Msg, int wParam, int lParam);
    private void word()
    {
      Process proc;
      proc = Process.Start("notepad.exe");
      proc.WaitForInputIdle();
      SetParent(proc.MainWindowHandle, panel1.Handle);

    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      word();
    }
  }
}

HAPPY CODING heart

Tags: ghi fileđọc filenotepad

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tích hợp ứng dụng Notepad vào Winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 6624 07:53:28, 16/07/2018DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.