[SQLSERVER] Chia sẽ hàm tính tháng chính xác từ ngày đến ngày

[SQLSERVER] Chia sẽ hàm tính tháng chính xác từ ngày đến ngày
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3900 11:12:19, 08/01/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay, mình xin chia sẽ các bạn hàm funciton trong Sqlserver dùng để tính số tháng từ ngày đến ngày.

Nếu bạn nào đang viết ứng dụng phần mềm nhân sự. 

Thường các bạn sẽ dính đến trường hợp sau:

Ví dụ: 

Nhân viên A vào làm từ ngày 15/01/2019, thì khi nào đến ngày 15/02/2019 mới được tính là làm một tháng.

Chứ nếu đến ngày 14/02/2019 vẫn chưa được tính là một tháng.

Các bạn có thể sử dụng hàm này để tính thâm niên làm việc của nhân sự.

Trong giao diện Sqlserver Management Studio, các bạn tạo cho mình một hàm funcition với tên như sau fn_tinhthang_tungay_denngay.

Source code T-SQL fn_tinhthang_tungay_denngay:

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
SET ANSI_NULLS ON
GO

ALTER FUNCTION fn_tinhthang_tungay_denngay
(
  @DateA DATETIME,
  @DateB DATETIME
)
RETURNS INT
AS
BEGIN
  DECLARE @Result INT

  DECLARE @DateX DATETIME
  DECLARE @DateY DATETIME

  IF(@DateA < @DateB)
  BEGIN
    SET @DateX = @DateA
    SET @DateY = @DateB
  END
  ELSE
  BEGIN
    SET @DateX = @DateB
    SET @DateY = @DateA
  END

  SET @Result = (
          SELECT 
          CASE 
            WHEN DATEPART(DAY, @DateX) > DATEPART(DAY, @DateY)
            THEN DATEDIFF(MONTH, @DateX, @DateY) - 1
            ELSE DATEDIFF(MONTH, @DateX, @DateY) 
          END AS result
          )

  RETURN @Result
END

GO

 • Cách sử dụng hàm:
 • Các bạn truyền thời gian, từ ngay đến ngày và hàm này sẽ trả về số tháng cho các bạn.
SELECT dbo.fn_tinhthang_tungay_denngay('20190115', '20190214')
SELECT dbo.fn_tinhthang_tungay_denngay('20190115', '20190215')

Kết quả khi thực hiện truy vấn:

sqlserver_calc_month

HAVE FUN :)

Tags: tính ngày tháng sqlserverfunction sqlserver

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Chia sẽ hàm tính tháng chính xác từ ngày đến ngày
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3900 11:12:19, 08/01/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.