NEWS

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng vòng lặp For trong sql

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng vòng lặp For trong sql
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 19455 08:40:10, 14/07/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn các sử dụng vòng lặp FOR trong SQL Server để duyệt qua các column trong cơ sở dữ liệu sqlserver.

Trong SQL để duyệt qua các phần tử cột (column) trong một bảng table thì chúng ta sử dụng Cursor.

Vậy Cursor là gì?

sử dụng cursor trong sql

Là một đối tượng CSDL, được sử dụng để thao tác với từng dòng dữ liệu.

Khai báo con trỏ: DECLARE  CURSOR

Mở con trỏ:  OPEN

Nhận về các bản ghi: FETCH

Đóng con trỏ: CLOSE

Xoá các tham chiếu tới con trỏ: DEALLOCATE

Duyệt con trỏ

FETCH   [NEXT| PRIOR | FIRST |LAST| ABSOLUTE  n]

FROM   [INTO ]

FETCH FIRST: Truy xuất hàng đầu tiên.

FETCH NEXT: Truy xuất hàng tiếp theo

FETCH PRIOR: Truy xuất hàng trước hàng  hiện tại.

FETCH LAST: Truy xuất hàng cuối cùng.

FETCH ABSOLUTE n: n là một số nguyên dương, truy xuất hàng n trong con trỏ.

@@FETCH _STATUS: Trả về một số nguyên cho biết kết quả của lệnh truy xuất cuối cùng của con trỏ.

@@CURSOR_ROWS: Trả về tổng số hàng hiện tại trong con trỏ đang mở.

Ví dụ: mình có một bảng dữ liệu hình bên dưới

table employyee

Bây giờ mình sẽ sử dụng code T-SQL để duyệt qua các phần tử trong bảng

DECLARE @ColExpir varchar(100)
DECLARE @MyCursor CURSOR
DECLARE @i INT = 0
SET @MyCursor = CURSOR FAST_FORWARD
FOR
SELECT CONCAT(FirstName,' ', LastName) AS fullname FROM dbo.Employees
OPEN @MyCursor 
FETCH NEXT FROM @MyCursor
INTO @ColExpir
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SET @i = @i +1

print (CONCAT(@i, '=>', @ColExpir))
 
FETCH NEXT FROM @MyCursor
INTO @ColExpir
END
CLOSE @MyCursor
DEALLOCATE @MyCursor

=> Kết quả sau khi chạy câu lệnh trên

vòng lặp trong sqlserver

HAVE FUN :)

Tags: for

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng vòng lặp For trong sql
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 19455 08:40:10, 14/07/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.