NEWS

[SQLSERVER] Hướng dẫn tạo function bỏ dấu tiếng việt Unicode

[SQLSERVER] Hướng dẫn tạo function bỏ dấu tiếng việt Unicode
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 16983 01:19:33, 15/10/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách bỏ dấu tiếng việt trong cơ sở dữ liệu Microsoft Sqlserver.

Trong lập trình ứng dụng hay website, nhiều lúc các bạn sẽ làm việc với các hàm tìm kiếm.

Ví dụ: Khi các bạn muốn tìm kiếm mà người dùng nhập vào không dấu thì sqlserver tự động tìm kiếm theo không dấu.

Source code Function Non_Unicode_Convert:

CREATE FUNCTION [dbo].[non_unicode_convert](@inputVar NVARCHAR(MAX) )
RETURNS NVARCHAR(MAX)
AS
BEGIN  
  IF (@inputVar IS NULL OR @inputVar = '') RETURN ''
  
  DECLARE @RT NVARCHAR(MAX)
  DECLARE @SIGN_CHARS NCHAR(256)
  DECLARE @UNSIGN_CHARS NCHAR (256)
 
  SET @SIGN_CHARS = N'ăâđêôơưàảãạáằẳẵặắầẩẫậấèẻẽẹéềểễệếìỉĩịíòỏõọóồổỗộốờởỡợớùủũụúừửữựứỳỷỹỵýĂÂĐÊÔƠƯÀẢÃẠÁẰẲẴẶẮẦẨẪẬẤÈẺẼẸÉỀỂỄỆẾÌỈĨỊÍÒỎÕỌÓỒỔỖỘỐỜỞỠỢỚÙỦŨỤÚỪỬỮỰỨỲỶỸỴÝ' + NCHAR(272) + NCHAR(208)
  SET @UNSIGN_CHARS = N'aadeoouaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeeeiiiiiooooooooooooooouuuuuuuuuuyyyyyAADEOOUAAAAAAAAAAAAAAAEEEEEEEEEEIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUYYYYYDD'
 
  DECLARE @COUNTER int
  DECLARE @COUNTER1 int
  
  SET @COUNTER = 1
  WHILE (@COUNTER <= LEN(@inputVar))
  BEGIN 
    SET @COUNTER1 = 1
    WHILE (@COUNTER1 <= LEN(@SIGN_CHARS) + 1)
    BEGIN
      IF UNICODE(SUBSTRING(@SIGN_CHARS, @COUNTER1,1)) = UNICODE(SUBSTRING(@inputVar,@COUNTER ,1))
      BEGIN     
        IF @COUNTER = 1
          SET @inputVar = SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1) + SUBSTRING(@inputVar, @COUNTER+1,LEN(@inputVar)-1)   
        ELSE
          SET @inputVar = SUBSTRING(@inputVar, 1, @COUNTER-1) +SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1) + SUBSTRING(@inputVar, @COUNTER+1,LEN(@inputVar)- @COUNTER)
        BREAK
      END
      SET @COUNTER1 = @COUNTER1 +1
    END
    SET @COUNTER = @COUNTER +1
  END
  -- SET @inputVar = replace(@inputVar,' ','-')
  RETURN @inputVar
END

Ví dụ: bây giờ mình sẽ nhập vào từ khóa không dấu là "Nhat ban" thì kết quả trả về của chúng ta mong muốn là có từ Nhật Bản.

Code tìm kiếm sqlserver:

DECLARE @query NVARCHAR(max)
SELECT @query = dbo.non_unicode_convert(N'nhat ban')
SELECT * FROM dbo.tbl_baiviet WHERE dbo.non_unicode_convert(title) LIKE '%' + @query+ '%'

Kết quả thực hiện truy vấn trên

Remove unicode sqlserver
Xóa bỏ unicode trong sqlserver

HAVE FUN :)

Tags: bỏ dấu unicodebỏ dấu tiếng việt sqlserverremove unicode

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn tạo function bỏ dấu tiếng việt Unicode
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 16983 01:19:33, 15/10/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.