NEWS

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng hàm ROW_NUMBER, RANK và DENSE_RANK trong Sqlserver

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng hàm ROW_NUMBER, RANK và DENSE_RANK trong Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 25843 08:39:40, 23/08/2019C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng các hàm: ROW_NUMBER, RANK và DENSE_RANK trong Sqlserver.

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng ROW_NUMBER, RANK và DENSE_RANK trong sqlserver

VD: Chúng ta có yêu cầu như sau

 • Lấy danh sách nhân viên dựa vào ngày ký hợp đồng cho biết nhân viên đó là người thứ mấy trong phòng được ký hợp đồng
 • Lấy danh sách nhân viên dựa vào lương cho biết nhân viên đó xếp hạng thứ mấy trong phòng

Với yêu cầu 1, ta có bảng kết quả sau:

DEPTNO
ENAME
HIREDATE
SAL
NUM
10
CLARK
09/06/1981
2450
1
10
KING 
17/11/1981
5000
2
10
MILLER
23/01/1982
1300
3
20
SMITH
17/12/1980
800
1
20
JONES
02/04/1981
2975
2
20
FORD 
03/12/1981
3000
3
20
SCOTT
09/12/1982
3000
4
20
ADAMS
12/01/1983
1100
5
30
ALLEN
20/02/1981
1600
1
30
WARD 
22/02/1981
1250
2
30
BLAKE
01/05/1981
2850
3
30
TURNER
08/09/1981
1500
4
30
MARTIN
28/09/1981
1250
5
30
JAMES
03/12/1981
950
6

Và đây là câu SELECT kết hợp với ROW_NUMBER để thực hiện:

SELECT deptno,
    ename,
    hiredate,
    sal,
    ROW_NUMBER () OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY hiredate) num
 FROM emp
ORDER BY deptno, num;

Với yêu cầu số 2, ta có bảng kết quả sau:

DEPTNO
ENAME
HIREDATE
SAL
RANK_SAL
DENSE_RANK_SAL
10
MILLER
1/23/1982
1300
1
1
10
CLARK
6/9/1981
2450
2
2
10
KING 
11/17/1981
5000
3
3
20
SMITH
12/17/1980
800
1
1
20
ADAMS
1/12/1983
1100
2
2
20
JONES
4/2/1981
2975
3
3
20
SCOTT
12/9/1982
3000
4
4
20
FORD 
12/3/1981
3000
4
4
30
JAMES
12/3/1981
950
1
1
30
MARTIN
9/28/1981
1250
2
2
30
WARD 
2/22/1981
1250
2
2
30
TURNER
9/8/1981
1500
4
3
30
ALLEN
2/20/1981
1600
5
4
30
BLAKE
5/1/1981
2850
6
5

 

Và đây là câu SELECT kết hợp với RANKDENSE_RANK để thực hiện:

SELECT deptno,
    ename,
    hiredate,
    sal,
    RANK () OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY sal) rank_sal,
    DENSE_RANK () OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY sal) dense_rank_sal
 FROM emp
ORDER BY deptno;

Nhìn vào kết quả trên ta thấy rằng kết quả của hàm RANKDENSE_RANK có những điểm như sau:

 • Giống nhau: với những dòng có cùng SAL thì sẽ có cùng hạng
 • Khác nhau:
  + Hàm RANK sẽ bỏ qua thứ hạng tiếp theo cho những dòng có cùng hạng trước đó
  + Hàm DENSE_RANK không bỏ qua thứ hạng tiếp theo cho những dòng có cùng hạng trước đó

 

LaptrinhVB via oracletechtalk.blogspot.com

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng hàm ROW_NUMBER, RANK và DENSE_RANK trong Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 25843 08:39:40, 23/08/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.