NEWS

[C#] Download file from FTP Server With Progressbar

[C#] Download file from FTP Server With Progressbar
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11889 08:10:58, 12/03/2018DEVEXPRESS   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách download một file từ FTP server có Progress bar bằng C#.

Dưới dây là giao diện demo ứng dụng:

download file from ftp server c#

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DownloadFTPWithProgress
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Task.Run(() => Download());
    }

    private void Download()
    {
      try
      {
        const string url = "ftp://192.168.0.3/data/testdownload.rara";
        NetworkCredential credentials = new NetworkCredential("nguyenthao", "123456");
        label1.BeginInvoke(new Action(() =>
        {
          label1.Text = "Đang download file ...";
        }));


        WebRequest sizeRequest = WebRequest.Create(url);
        sizeRequest.Credentials = credentials;
        sizeRequest.Method = WebRequestMethods.Ftp.GetFileSize;
        int size = (int)sizeRequest.GetResponse().ContentLength;

        progressBar1.Invoke(
          (MethodInvoker)(() => progressBar1.Maximum = size));

        WebRequest request = WebRequest.Create(url);
        request.Credentials = credentials;
        request.Method = WebRequestMethods.Ftp.DownloadFile;

        using (Stream ftpStream = request.GetResponse().GetResponseStream())
        using (Stream fileStream = File.Create(@"D:	estdownload.rara"))
        {
          byte[] buffer = new byte[10240];
          int read;
          while ((read = ftpStream.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0)
          {
            fileStream.Write(buffer, 0, read);
            int position = (int)fileStream.Position;

            progressBar1.BeginInvoke(new Action(() =>
            {
              progressBar1.Value = position;
            }));
            if (position == size)
            {
              label1.BeginInvoke(new Action(() =>
              {
                label1.Text = "Download finish!";
              }));
            }
          }
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        MessageBox.Show(e.Message);
      }
    }


  }
}

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Download file from FTP Server With Progressbar
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11889 08:10:58, 12/03/2018DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.