NEWS

[C#] Hướng dẫn viết hiệu ứng chuyển động của label trong lập trình winform

[C#] Hướng dẫn viết hiệu ứng chuyển động của label trong lập trình winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3183 08:09:03, 17/04/2019DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết một ứng dụng đơn giản sử dụng hiệu ứng trên label của lập trình winform C#.

Các bạn có thể tham khảo hình demo của mình ở bên dưới:

animation_label_csharp

Trong bài viết này, sẽ bao gồm 4 label C#

Và mỗi label sẽ chuyển động theo một hiệu ứng khác nhau.

 1. Label 1 chạy từ trên xuống dưới.
 2. Label 2 chạy từ trái sang phải.
 3. Label 3 chạy từ phải sang trái 
 4. Label 4 chạy từ dưới lên trên

Dưới đây là Source code animation label C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace howto_wandering_labels
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    // The Label controls we will animate and their properties.
    private List<Label> AnimateLabels = new List<Label>();
    private List<int> AnimateStartXs = new List<int>();
    private List<int> AnimateStartYs = new List<int>();
    private List<float> AnimateDxs = new List<float>();
    private List<float> AnimateDys = new List<float>();
    private List<float> AnimateXs = new List<float>();
    private List<float> AnimateYs = new List<float>();
    private List<int> AnimateTotalTicks = new List<int>();
    private List<int> AnimateTicksToGo = new List<int>();

    // Make lists of the controls to move.
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // Move down 20 pixels in 1 second.
      StoreAnimationInfo(lblTitle1, 0, 20, 500);

      // Move right 40 pixels in 2 seconds.
      StoreAnimationInfo(lblTitle2, 40, 0, 1000);

      // Move left 40 pixels in 2 seconds.
      StoreAnimationInfo(lblTitle3, -40, 0, 1000);

      // Move up 20 pixels in 1 second.
      StoreAnimationInfo(lblTitle4, 0, -20, 500);
    }

    // Store information to move a label.
    private void StoreAnimationInfo(Label lbl, float dx, float dy, float milliseconds)
    {
      // Calculate the number of times the Timer will tick.
      int ticks = (int)(milliseconds / tmrMoveLabels.Interval);

      // Add the values.
      AnimateLabels.Add(lbl);
      AnimateStartXs.Add((int)(lbl.Location.X - dx));
      AnimateStartYs.Add((int)(lbl.Location.Y - dy));
      AnimateDxs.Add(dx / ticks);
      AnimateDys.Add(dy / ticks);
      AnimateTotalTicks.Add(ticks);
    }

    // Move the labels to the start positions and start animating them.
    private void btnAnimate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      btnAnimate.Enabled = false;
      AnimateTicksToGo = new List<int>();
      AnimateXs = new List<float>();
      AnimateYs = new List<float>();

      for (int i = 0; i < AnimateLabels.Count; i++)
      {
        AnimateXs.Add(AnimateStartXs[i]);
        AnimateYs.Add(AnimateStartYs[i]);
        AnimateLabels[i].Location =
          new Point((int)AnimateXs[i], (int)AnimateYs[i]);
        AnimateLabels[i].Visible = true;
        AnimateTicksToGo.Add(AnimateTotalTicks[i]);
      }

      tmrMoveLabels.Enabled = true;
    }

    // Move the labels.
    private void tmrMoveLabels_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      bool done_moving = true;
      DateTime now = DateTime.Now;
      for (int i = 0; i < AnimateLabels.Count; i++)
      {
        if (AnimateTicksToGo[i]-- > 0)
        {
          done_moving = false;
          AnimateXs[i] += AnimateDxs[i];
          AnimateYs[i] += AnimateDys[i];
          AnimateLabels[i].Location =
            new Point((int)AnimateXs[i], (int)AnimateYs[i]);
        }
      }

      // If all labels are done moving, disable the Timer.
      if (done_moving)
      {
        tmrMoveLabels.Enabled = false;
        tmrHideLabels.Enabled = true;
      }
    }

    // Hide the controls.
    private void tmrHideLabels_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (Label lbl in AnimateLabels) lbl.Visible = false;
      tmrHideLabels.Enabled = false;
      btnAnimate.Enabled = true;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: animation labelhiệu ứng label c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết hiệu ứng chuyển động của label trong lập trình winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3183 08:09:03, 17/04/2019DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.