NEWS

[C#] Sự kiện Reactive Observable Event Winform

[C#] Sự kiện Reactive Observable Event Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3254 16:10:13, 20/03/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn viết sự kiện trên Winform Event Rx.net Obserable C#.

[C#] Obserable Reactive Envent Winform

Windows Forms có sử dụng giao diện INotifyPropertyChanged, chúng ta có thể sử dụng như ví dụ dưới đây.

event_reactive

Source code Obserable Reactive Envent c#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Reactive.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    void Ticker()
    {
      Observable.Interval(TimeSpan.FromSeconds(1))
        .ObserveOn(this)
        .Subscribe(x => textBox1.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString());
    }

    void WordCount()
    {
      var textChanged = Observable.FromEventPattern
        <EventHandler, EventArgs>(
        handler => handler.Invoke,
        h => textBox3.TextChanged += h,
        h => textBox3.TextChanged -= h);

      textChanged
        .ObserveOn(this)
        .Subscribe(x => textBox2.Text =
          textBox3.Text
          .Split()
          .DefaultIfEmpty()
          .Count(word => !string.IsNullOrWhiteSpace(word))
          .ToString());
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Ticker();
      WordCount();
    }
  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Sự kiện Reactive Observable Event Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3254 16:10:13, 20/03/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.