NEWS

Tương tác với listview với C#

Tương tác với listview với C#
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 46993 21:53:00, 17/10/2015DEVEXPRESS   In bài viết

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với listview, đây công cụ hơi khó sử dụng với các bạn mới lập trình C#. Nay mình sẽ hướng dẫn cụ thể các tương tác đến đổia tượng này.

- Trước tiên bạn thiết kế form như sau:

Tương tác listview với C#

- Lưu ý: bạn điều chỉnh thuộc tính "view = detail" để nó có hình như trên. Bạn thêm 3 cột Mã sinh viên, Họ tên, Điện thoại trong listview.

Như vậy sau khi thiết kế như trên ta tiến hành code. Tại nút Lưu ta viết như sau:

private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
{
      System.Windows.Forms.ListViewItem item = new  System.Windows.Forms.ListViewItem(new string[] {
        txtMaSV.Text ,txtHoTen.Text,txtDienThoai.Text});
      //Thêm đối tượng
      this.liv_DanhSach.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ListViewItem[] {
        item
        });
      XoaText();
}

Sau đó viết tiếp sự kiện load dữ liệu từ listview lên các textbox như sau:

private void liv_DanhSach_ItemSelectionChanged(object sender, ListViewItemSelectionChangedEventArgs e)
{
      var item = e.Item;
      txtMaSV.Text = item.Text;
      txtHoTen.Text = item.SubItems[1].Text;
      txtDienThoai.Text = item.SubItems[2].Text;
}

Tiếp theo tại nút xóa ta viết:

private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
      string masv = txtMaSV.Text;
      if (masv.Length == 0)
      {
        MessageBox.Show("Chưa chọn sinh viên");
        return;
      }


      foreach (ListViewItem it in liv_DanhSach.Items)
      {
        if (it.Text == masv)
        {
          it.Remove();
          MessageBox.Show("Xóa thành công");
          return;
        }
      }

      MessageBox.Show("Không tìm thấy dữ liệu cần xóa");
}

- Bạn thiết kế thêm nup update trên form sau đó viết đoạn code cập nhật này vào:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
      int i = 0;

      for (i = 0; i < liv_DanhSach.Items.Count; i++)
      {
        if (liv_DanhSach.Items[i].Text == txtMaSV.Text)
        {
          liv_DanhSach.Items[i].SubItems[1].Text = txtHoTen.Text;
          liv_DanhSach.Items[i].SubItems[2].Text = txtDienThoai.Text;
          
          return;
        }

      }
      System.Windows.Forms.ListViewItem item = new System.Windows.Forms.ListViewItem(new string[] {
        txtMaSV.Text ,txtHoTen.Text,txtDienThoai.Text });
      //Thêm đối tượng
      this.liv_DanhSach.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ListViewItem[] {
        item
        });
      
}

Thế là xong! Nhấn F5 thử kết quả xem nào? Bài viết hy vọng giúp ích cho các bạn mới học. 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tương tác với listview với C#
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 46993 21:53:00, 17/10/2015DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.