NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Input Simulator để làm việc với Keyboard, Mouse Virtual

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Input Simulator để làm việc với Keyboard, Mouse Virtual
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6005 13:02:23, 05/04/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng thư viện Input Simulator để gởi tín hiệu bàn phím, chuột giống Sendkeys trong lập trình c#, winform.

[C#] Simulating keypress in the right way using InputSimulator with C# in Winforms

Dưới đây, mình sẽ demo một ứng dụng nhỏ:

Input_Simulator_csharp_thumb

+ Khi bấm vào nút SendText trên ứng dụng thì phần mềm sẽ mở cửa sổ Notepad lên.

+ Truyền vào chữ chúng ta muốn gõ vào

+ Sử dụng tổ hợp phím CTRL + S => nhập tên tập tin lưu => ALT +S để lưu văn bản lại.

+ Sử dụng tổ hợp phím ALT + F4 để đóng cửa sổ chương trình soạn thảo văn bản.

Giao diện demo ứng dụng Send Text sử dụng InputSimulator C#:

 

InputSimulator_csharp

Đầu tiên các bạn cần cài đặt thư viện InputSimulator từ Nuget

PM>Install-Package InputSimulator -Version 1.0.4

Cách sử dụng thư viện:

1. Gởi từng ký tự bàn phím

InputSimulator sim = new InputSimulator();
// Press 0 key
sim.Keyboard.KeyPress(VirtualKeyCode.VK_0);
// Press 1
sim.Keyboard.KeyPress(VirtualKeyCode.VK_1);
// Press b
sim.Keyboard.KeyPress(VirtualKeyCode.VK_B);
// Press v
sim.Keyboard.KeyPress(VirtualKeyCode.VK_V);
// Press enter
sim.Keyboard.KeyPress(VirtualKeyCode.RETURN);
// Press Left CTRL button
sim.Keyboard.KeyPress(VirtualKeyCode.LCONTROL);

2. Gởi một tổ hợp phím hoặc nhiều tổ hợp phím

InputSimulator sim = new InputSimulator();

// CTRL + C 
sim.Keyboard.ModifiedKeyStroke(VirtualKeyCode.CONTROL, VirtualKeyCode.VK_C);

// CTRL + K + C

sim.Keyboard.ModifiedKeyStroke(VirtualKeyCode.CONTROL, new[] {
  VirtualKeyCode.VK_K, VirtualKeyCode.VK_C
});

// CTRL + down, ALT + down, SHIFT + down, press ESC, press K, SHIFT-up, ALT-up, CTRL-up
sim.Keyboard.ModifiedKeyStroke(
  new[] { VirtualKeyCode.CONTROL, VirtualKeyCode.MENU, VirtualKeyCode.SHIFT },
  new[] { VirtualKeyCode.ESCAPE, VirtualKeyCode.VK_K }
);

3. Gởi nguyên một đoạn văn bản

InputSimulator Simulator = new InputSimulator();
Simulator.Keyboard.Sleep(1000)
// Type Hello World  
.TextEntry("Hello Laptrinhvb.net !")
// Wait another second
.Sleep(1000)
.TextEntry("Chúc các bạn có ngày làm việc vui vẻ")
;

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo hàm để có thể di chuyển chuột đến vị trí mong muốn, cuộn chuột...

Full source demo ứng dụng sử dụng InputSimulator C#:

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Windows.Forms;
using WindowsInput;
using WindowsInput.Native;

namespace InputSimulatorDemo
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {      
      var process = Process.Start("notepad");      
     
      InputSimulator sim = new InputSimulator();
        sim.Keyboard.Sleep(2000);
      simulateTypingText(txtInput.Text, 30);
      sim.Keyboard.ModifiedKeyStroke(
        VirtualKeyCode.CONTROL, VirtualKeyCode.VK_S
      );
      sim.Keyboard.Sleep(1000);
      sim.Keyboard.TextEntry("laptrinhvb.txt");
      sim.Keyboard.ModifiedKeyStroke( VirtualKeyCode.MENU, VirtualKeyCode.VK_S);
      sim.Keyboard.ModifiedKeyStroke(VirtualKeyCode.MENU, VirtualKeyCode.F4);
    }

    private void simulateTypingText(string Text, int typingDelay = 100, int startDelay = 0)
    {
      InputSimulator sim = new InputSimulator();
      sim.Keyboard.Sleep(1000);
      sim.Keyboard.Sleep(startDelay);
      string[] lines = Text.Split(new string[] { "\r\n", "\n" }, StringSplitOptions.None);
      int maximum = lines.Length;
      int current = 1;

      foreach (string line in lines)
      {
        char[] words = line.ToCharArray();
        foreach (char word in words)
        {
          sim.Keyboard.TextEntry(word).Sleep(typingDelay);
        }
        float percentage = ((float)current / (float)maximum) * 100;
        current++;
        sim.Keyboard.KeyPress(VirtualKeyCode.RETURN);
        sim.Keyboard.KeyPress(VirtualKeyCode.HOME);
        Console.WriteLine("Percent : {0}", percentage.ToString());
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Input Simulator để làm việc với Keyboard, Mouse Virtual
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6005 13:02:23, 05/04/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.