NEWS

Hướng dẫn viết ứng dụng thay đổi màn hình desktop bằng Csharp (Programming Change Wallpaper Desktop with Csharp Language)

Hướng dẫn viết ứng dụng thay đổi màn hình desktop bằng Csharp (Programming Change Wallpaper Desktop with Csharp Language)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 9023 21:50:10, 28/11/2015C#   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng các bạn viết một ứng dụng thay đổi màn hình desktop bằng ngôn ngữ Csharp. Để thay đổi được màn hình giao diện window desktop, chúng ta sử dụng thư viện "User32.dll" của windows. Với ứng dụng này các bạn có thể thay đổi hình nền một cách tự động, các bạn chỉ cần chép những hình nền bạn thích vào thư mục images trong thư mục debug. Ứng dụng sẽ đọc tất cả các file hình trong Images.

Giao diện demo như video bên dưới:

Đầu tiên để viết ứng dụng này, các bạn cần tạo một class , trong bài này, mình đã tạo một class với tên Wallpaper.cs.

Thao tác với file Wallpaper.cs

- Đầu tiên: các bạn cần import thư viện Runtime và IO vào:

using System.Runtime.InteropServices;
using System.IO;

- Dưới đây là code class Wallpaper:

namespace AutomaticChangeDesktop
{
  class Wallpaper
  {
    [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
    private static extern int SystemParametersInfo(uint uiAction, uint uiParam, string pvParam, uint fWinIni);
    const uint SPI_SETDESKWALLPAPER = 0x14;
    const uint SPIF_UPDATEINIFILE = 0x01;
    public static void SetDesktopWallpaper(string path)
    {
      SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER, 0, path, SPIF_UPDATEINIFILE);
    }
  }
}

- Vậy là kết thúc file Wallpaper.cs

- Tiếp đến chúng ta sẽ code cho form chính "Form1.cs":

- Tương tự các bạn cũng phải imports thư viện IO vào để thao tác với thư mục.

using System.IO;

- Tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm tra file Images đã tồn tại trong thư mục debug chưa, nếu chưa có chúng ta sẽ tạo thư mục Images trong chương trình, cái này ta viết trong sự kiện form load nha các bạn.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
 {
      if (!Directory.Exists("Images"))
      {
        Directory.CreateDirectory("Images");
      }
 }

- Tiếp theo, ta viết sự kiện cho nút load tất cả các hình ảnh trong thư mục "Images" vào form:

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listView1.Items.Clear();
      string[] files = Directory.GetFiles("Images");
      for (int x = 0; x < files.Length; x++)
      {
        var item = new ListViewItem(Path.GetFileNameWithoutExtension(files[x]));
        long length = new FileInfo(files[x]).Length;
        if (length <= 1048756f)
        {
          item.SubItems.Add(length.ToString().Substring(0, 2) + " KB");
        }
        else if (length >= 108676f)
        {
          item.SubItems.Add((length / 1048575f).ToString().Substring(0, 4) + " MB");
        }
        item.SubItems.Add(Path.GetExtension(files[x]).Substring(1, 3).ToUpper());
        item.SubItems.Add(files[x]);
        listView1.Items.Add(item);
      }
    }

- Viết sự kiện cho listView1 Click vào để chọn hình ảnh:

 private void listView1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (ListViewItem item in listView1.SelectedItems)
      {
        pictureBox1.Image = Image.FromFile (item.SubItems[3].Text);
      }
    }

- Viết sự kiện cho nút cài đặt hình nền.

 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (ListViewItem item in listView1.SelectedItems)
      {
        string startPath = Application.StartupPath;
        Wallpaper.SetDesktopWallpaper(startPath + "" + item.SubItems[3].Text);
      }
    }

- Ta viết sự kiện cho nút check box tự động thay đổi hình nền, thời gian thay đổi các bạn có thể thay đổi trong component timer.

private int itemsCount;
    private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (checkBox1.Checked)
      {
        button2.Enabled = false;
        itemsCount = listView1.Items.Count;
        timer1.Start();
      }
      else if (!checkBox1.Checked)
      {
        button2.Enabled = true;
        itemsCount = 0;
        timer1.Stop();
      }
    }

- Và cuối cùng, ta viết sự kiện cho khi timer tick().

 private int nextIndex;
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      if (nextIndex < listView1.Items.Count)
      {
        string startPath = Application.StartupPath;
        string filepath = startPath + "" + listView1.Items[nextIndex].SubItems[3].Text;
        Wallpaper.SetDesktopWallpaper(filepath);
        pictureBox1.Image = Image.FromFile(filepath);
        nextIndex++;
      }
      if (nextIndex >= listView1.Items.Count)
      {
        nextIndex = 0;
      }
    }

Vậy là xong, bây giờ các bạn có thể chạy và thưởng thức chương trình.

Cám ơn các bạn đã xem bài viết của mình, hãy like và share để ủng hộ thành viên trong page có tinh thần viết bài hay để chia sẽ cho các bạn

Và Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. smiley

Tags: hình nền desktop

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn viết ứng dụng thay đổi màn hình desktop bằng Csharp (Programming Change Wallpaper Desktop with Csharp Language)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 9023 21:50:10, 28/11/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.