[C#] Hướng dẫn vẽ biểu đồ cột xuất file excel sử dụng thư viện Epplus

[C#] Hướng dẫn vẽ biểu đồ cột xuất file excel sử dụng thư viện Epplus
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2572 08:31:58, 03/12/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách vẽ biểu đồ trên file Excel sử dụng thư viện Epplus C# Winform.

[C#] Export data to Excel file with chart Winform

Biểu đồ là một trong những thành phần không thể thiếu trong các báo cáo.

Khi nhìn các số liệu được biểu diễn trên biểu đồ chúng ta thấy trực quan và dễ hiểu hơn nhiều so với nhìn vào các con số trong bảng báo cáo.

Ví dụ: chúng ta có dữ liệu đất đai như hình bên dưới

data_chart_demo

Và bây giờ, mình muốn xuất dữ liệu ra Excel, với dữ liệu này thì vẽ biểu đồ hình cột cho mình.

Dưới đây là kết quả sau khi mình vẽ biểu đồ:

chart_excel_csharp

Source code Chart Excel C#:

using OfficeOpenXml;
using OfficeOpenXml.Drawing;
using OfficeOpenXml.Drawing.Chart;
using OfficeOpenXml.Style;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ExportChartToExcel
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnExport_Click(object sender, EventArgs e)
    {

			FileInfo newFile = new FileInfo(@"chart.xlsx");
			if (newFile.Exists)
			{
				newFile.Delete();
				newFile = new FileInfo(@"chart.xlsx");
			}
			using (ExcelPackage package = new ExcelPackage(newFile))
			{
				ExcelWorksheet worksheet = package.Workbook.Worksheets.Add("test");

				worksheet.Cells.Style.WrapText = true;
				worksheet.View.ShowGridLines = false;//Remove the grid lines of the sheet

				worksheet.Cells[1, 1].Value = "Loại đất";
				worksheet.Cells[1, 2].Value = "Đồng bằng sông Hồng";
				worksheet.Cells[1, 3].Value = "Trung du và miền núi Bắc Bộ";
				worksheet.Cells[1, 4].Value = "Cả nước";

				worksheet.Cells[2, 1].Value = "Đất nông nghiệp";
				worksheet.Cells[2, 2].Value = 742;
				worksheet.Cells[2, 3].Value = 1479;
				worksheet.Cells[2, 4].Value = 9599;

				worksheet.Cells[3, 1].Value = "Đất lâm nghiệp";
				worksheet.Cells[3, 2].Value = 130;
				worksheet.Cells[3, 3].Value = 5551;				
				worksheet.Cells[3, 4].Value = 14758;

				worksheet.Cells[4, 1].Value = "Đất chuyên dùng và đất ở";
				worksheet.Cells[4, 2].Value = 378;
				worksheet.Cells[4, 3].Value = 426;
				worksheet.Cells[4, 4].Value = 2263;

				worksheet.Cells[5, 1].Value = "Đất khác";
				worksheet.Cells[5, 2].Value = 246;
				worksheet.Cells[5, 3].Value = 2688;
				worksheet.Cells[5, 4].Value = 6485;

				worksheet.Cells[6, 1].Value = "Tổng";
				worksheet.Cells[6, 2].Value = 1496;
				worksheet.Cells[6, 3].Value = 10144;
				worksheet.Cells[6, 4].Value = 33105;

        using (ExcelRange range = worksheet.Cells[1, 1, 1, 4])
        {
          range.Style.HorizontalAlignment = ExcelHorizontalAlignment.Center;
          range.Style.VerticalAlignment = ExcelVerticalAlignment.Center;
        }

        using (ExcelRange range = worksheet.Cells[1, 1, 1, 4])
				{
					range.Style.Font.Bold = true;
					range.Style.Font.Color.SetColor(Color.White);
					range.Style.Font.Name = "Tahoma";
					range.Style.Font.Size = 11;
					range.Style.Fill.PatternType = ExcelFillStyle.Solid;
					range.Style.Fill.BackgroundColor.SetColor(ColorTranslator.FromHtml("#3A8A98"));
				}
			
				worksheet.Column(1).Width = 30;
				worksheet.Column(2).Width = 40;
				worksheet.Column(3).Width = 30;
				worksheet.Column(4).Width = 30;
				worksheet.Row(5).Height = 25;
				worksheet.Row(2).Height = 25;
				worksheet.Row(3).Height = 25;
				worksheet.Row(4).Height = 25;
				worksheet.Row(6).Height = 25;
				
				worksheet.Cells[1, 1].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));
				worksheet.Cells[1, 2].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));
				worksheet.Cells[1, 3].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));
				worksheet.Cells[1, 4].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));

				worksheet.Cells[2, 1].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));
				worksheet.Cells[2, 2].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));
				worksheet.Cells[2, 3].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));
				worksheet.Cells[2, 4].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));

				worksheet.Cells[3, 1].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));
				worksheet.Cells[3, 2].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));
				worksheet.Cells[3, 3].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));
				worksheet.Cells[3, 4].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));

				worksheet.Cells[4, 1].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));
				worksheet.Cells[4, 2].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));
				worksheet.Cells[4, 3].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));
				worksheet.Cells[4, 4].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));

				worksheet.Cells[5, 1].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));
				worksheet.Cells[5, 2].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));
				worksheet.Cells[5, 3].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));
				worksheet.Cells[5, 4].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));

				worksheet.Cells[6, 1].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));
				worksheet.Cells[6, 2].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));
				worksheet.Cells[6, 3].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));
				worksheet.Cells[6, 4].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.FromArgb(191, 191, 191));

				ExcelChart chart = worksheet.Drawings.AddChart("chart", eChartType.ColumnClustered);

				ExcelChartSerie serie = chart.Series.Add(worksheet.Cells[2, 3, 5, 3], worksheet.Cells[2, 1, 5, 1]);
				ExcelChartSerie serie1 = chart.Series.Add(worksheet.Cells[2, 2, 5, 2], worksheet.Cells[2, 1, 5, 1]);
				ExcelChartSerie serie2 = chart.Series.Add(worksheet.Cells[2, 4, 5, 4], worksheet.Cells[2, 1, 5, 1]);
				serie.HeaderAddress = worksheet.Cells[1, 3];
				serie1.HeaderAddress = worksheet.Cells[1, 2];
				serie2.HeaderAddress = worksheet.Cells[1, 4];
				serie.Fill.Color = ColorTranslator.FromHtml("#4D7DB6");
				serie1.Fill.Color = ColorTranslator.FromHtml("#BA4D4C");
				serie2.Fill.Color = ColorTranslator.FromHtml("#96B555");

				chart.SetPosition(250, 10);
				chart.SetSize(700, 300);
				chart.Title.Text = "BIỂU ĐỒ ĐẤT ĐAI \r\n (Số liệu Laptrinhvb.net 2020)";
				
				chart.Title.Font.Color = Color.FromArgb(89, 89, 89);
				chart.Title.Font.Size = 15;
				chart.Title.Font.Bold = true;
				
				chart.Style = eChartStyle.Style8;
				
				chart.RoundedCorners = true;
				chart.Legend.Border.LineStyle = eLineStyle.Solid;
				
				//chart.Legend.Border.Fill.Color = Color.

				package.Save();
				Process.Start("chart.xlsx");
			}

		}
	}
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: draw chart excel c#chart excel c#biểu đồ excel c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn vẽ biểu đồ cột xuất file excel sử dụng thư viện Epplus
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2572 08:31:58, 03/12/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.