NEWS

[DATABASE] Hướng dẫn lấy dữ liệu trực tiếp từ Api Json trong Sqlserver

[DATABASE] Hướng dẫn lấy dữ liệu trực tiếp từ Api Json trong Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14429 10:48:05, 17/12/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn các lấy dữ liệu trực tiếp từ Website API, và hiển thị vào table trong sqlserver.

[DATABASE] HTTP REQUEST IN SQLSERVER

Trong bài viết này mình sẽ sử dụng các Store procedure của System: sp_OACreatesp_OAMethodsp_OAGetPropertysp_OAGetErrorInfo...

Để Request API Json

Ví dụ: mình có đường dẫn lấy api danh sách các nước trên thế giới.

https://restcountries.eu/rest/v2/all

Khi các bạn truy vấn vào api trên sẽ có dữ liệu như hình bên dưới:

api_sqlserver

Và công việc bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy danh sách này vào bảng sqlserver trực tiếp.

Để được kết quả hiển thị như hình bên dưới:

http_request_sqlserver

+ Đầu tiên các bạn cần thực hiện config sau:

sp_configure 'show advanced options', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure 'Ole Automation Procedures', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
ALTER DATABASE dbForJsonIssues SET COMPATIBILITY_LEVEL = 130; --để sử dụng lệnh json trong sqlserver

+ Tiếp đến các bạn chạy câu lệnh sau để lấy giá trị Json và mình sử dụng hàm OPENJSON() để parse vào table trong sqlserver, các bạn muốn hiển thị column nào thì các bạn tùy chỉnh.

DECLARE @Object AS INT;
DECLARE @hr INT;
DECLARE @json AS TABLE(Json_Table NVARCHAR(MAX));
DECLARE @jtext NVARCHAR(MAX);
EXEC @hr=sp_OACreate 'MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0', @Object OUT;
IF @hr<>0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @Object;
EXEC @hr=sp_OAMethod @Object, 'open', NULL, 'get', 'https://restcountries.eu/rest/v2/all', 'false'; -- nhập đường dẫn lấy API Tại đây
IF @hr<>0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @Object;
EXEC @hr=sp_OAMethod @Object, 'send';
IF @hr<>0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @Object;
EXEC @hr=sp_OAMethod @Object, 'responseText', @json OUTPUT;
--IF @hr<>0 EXEC sp_OAGetErrorInfo @Object;
INSERT INTO @json(Json_Table)EXEC sp_OAGetProperty @Object, 'responseText';
SELECT @jtext=Json_Table FROM @json;
SELECT *
FROM
    OPENJSON(@jtext)
    WITH(alpha2Code VARCHAR(5), nativeName NVARCHAR(50), [name] NVARCHAR(MAX), capital NVARCHAR(MAX), region VARCHAR(50), subregion VARCHAR(50)) b;
EXEC sp_OADestroy @Object;

Sau khi chạy xong, chúng ta sẽ được kết quả như hình bên dưới:

oamothod_sqlserver

Chúc các bạn thành công!

Thanks for watching.

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DATABASE] Hướng dẫn lấy dữ liệu trực tiếp từ Api Json trong Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14429 10:48:05, 17/12/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.