NEWS

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng tạo và tìm kiếm cây đệ quy trong sqlserver

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng tạo và tìm kiếm cây đệ quy trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 19580 09:38:22, 13/10/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và tìm kiếm cây sử dụng đệ quy với hàm WITH trong sqlserver.

[SQL SERVER] Tutorial Recursive in Sqlserver

+ Trong bài viết này, mình sẽ demo dữ liệu thường được sử dụng đệ quy đó là cây thư mục.

 Ví dụ: Windows explorer, sơ đồ tổ chức công ty, phân quyền dữ liệu hay tạo menu đa cấp trong website.

đệ quy trong sqlserver

- Đầu tiên các bạn tạo một table tên là: Tree và  insert dữ liệu vào như code của mình ở bên dưới:

Mối liên hệ chính giữa các node là có 1 nodeId , và 1 parentNodeId để chúng ta biết nhánh đó, thuộc cha của nút nào.

CREATE TABLE Tree
(
  nodeId INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  parentNodeId INT NULL
    FOREIGN KEY REFERENCES Tree (nodeId),
  name NVARCHAR(MAX)
);

INSERT INTO Tree
VALUES
(1, NULL, 'Root A'),
(2, 1, 'Child A1'),
(3, 2, 'Child A11'),
(4, 2, 'Child A12'),
(5, 1, 'Child A2'),
(6, 5, 'Child A21'),
(7, 6, 'Child A211'),
(8, 6, 'Child A212'),
(9, 5, 'Child A22'),
(10, NULL, 'Root B'),
(11, NULL, 'Root C'),
(12, 11, 'Child C1'),
(13, 12, 'Child C11'),
(14, 12, 'Child C12'),
(15, 11, 'Child C2');

- Sau khi tạo xong chúng ta, sẽ truy vấn xem thử cấu trúc của bảng Tree này nhé.

SELECT * FROM Tree;

=> kết quả chúng ta được bảng dữ liệu tree như hình bên dưới:

cây thư mục đệ quy sqlserver

Bây giờ, các bạn thực hiện câu lệnh bên dưới để xem trực quan cây thư mục đệ quy dữ liệu của chúng ta.

WITH orderedTree (name, nodeId, depth, location)
AS (SELECT name,
      nodeId,
      0 AS depth,
      CAST(nodeId AS NVARCHAR(MAX)) AS location
  FROM Tree
  WHERE parentNodeId IS NULL
  UNION ALL
  SELECT CAST(CONCAT(SPACE(parent.depth * 5), '|__', child.name) AS NVARCHAR(MAX)),
      child.nodeId,
      parent.depth + 1,
      CAST(CONCAT(parent.location, '.', child.nodeId) AS NVARCHAR(MAX)) AS location
  FROM Tree child
    INNER JOIN orderedTree parent
      ON child.parentNodeId = parent.nodeId)
SELECT *
FROM orderedTree
ORDER BY location;

=> Kết quả sau khi truy vấn.

đệ quy trong sqlserver

 Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng đệ quy để tìm kiếm dữ liệu trên cây thư mục Tree này.

1. Tìm kiếm tất cả các Node của một nodeID.

VD: Khi mình gõ vào nodeid = 4 (Child A12) => thì chúng ta sẽ truy tìm chúng về thư mục cha là những node nào: RootA => Child A1 => Child A12 (đó là kết quả mà chúng ta mong muốn).

DECLARE @Id INT = 4;
WITH #results
AS (SELECT nodeId,
      parentNodeId,
      name
  FROM dbo.Tree
  WHERE nodeId = @Id
  UNION ALL
  SELECT t.nodeId,
      t.parentNodeId,
      t.name
  FROM dbo.Tree t
    INNER JOIN #results r
      ON r.parentNodeId = t.nodeId)
SELECT *
FROM #results
ORDER BY nodeId;

ĐỆ QUY SQLSERVER

2. Tìm kiếm tất cả các Node Child từ Id Node parent.

VD: Khi các bạn nhập vào id = 2 (Child A1), thì lúc này chúng ta sẽ tìm tất các cây thư mục con của thằng ID này

Kết quả chúng ta mong muốn là: Child A1 => Child A11 và Child A12

DECLARE @Id INT = 2;
WITH cte
AS (SELECT a.nodeId,
      a.parentNodeId,
      a.name
  FROM dbo.Tree a
  WHERE nodeId = @Id
  UNION ALL
  SELECT a.nodeId,
      a.parentNodeId,
      a.name
  FROM dbo.Tree a
    JOIN cte c
      ON a.parentNodeId = c.nodeId)
SELECT *
FROM cte;

find all children from parent id sqlserver

Hy vọng, bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn nào đang làm về quản lý menu đa cấp...

HAVE FUN heart

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng tạo và tìm kiếm cây đệ quy trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 19580 09:38:22, 13/10/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.