[SQLSERVER] Chia sẽ hàm đọc số thành chữ Tiếng Anh

[SQLSERVER] Chia sẽ hàm đọc số thành chữ Tiếng Anh
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3415 15:55:31, 08/10/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục chia sẽ đến các bạn hàm đọc số thành chữ tiếng anh trong cơ sở dữ liệu SQLSERVER.

[SQLSERVER] Convert number to word English

convert_number_to_word_en

Các bạn tạo một hàm Scalar Funcition fn_docsothanhchu_EN với code như bên dưới đây:

Ví dụ: khi nhập vào số 1985236000

Sẽ trả về cho chúng ta kết quả bằng chữ tiếng Anh: One billion nine hundred eighty five million two hundred thirty six thousand

Trong hàm này, có một bảng NumberEnglish dùng để làm bản dò.

Sau khi, tạo hàm xong các bạn thực hiện câu lệnh như sau:

SELECT dbo.fn_docsothanhchu_EN(1985236000)

Kết quả trả về:

convert_number_to_word

SET QUOTED_IDENTIFIER ON;
SET ANSI_NULLS ON;
GO

CREATE FUNCTION dbo.fn_docsothanhchu_EN
(
  @amount FLOAT
)
RETURNS VARCHAR(100)
AS
BEGIN
  DECLARE @NumberEnglish TABLE
  (
    [NumberValue] INT,
    [NumberString] VARCHAR(100)
  );
  INSERT INTO @NumberEnglish
  (
    [NumberValue],
    [NumberString]
  )
  VALUES
  (0, ''),
  (1, 'One'),
  (2, 'Two'),
  (3, 'Three'),
  (4, 'Four'),
  (5, 'Five'),
  (6, 'Six'),
  (7, 'Seven'),
  (8, 'Eight'),
  (9, 'Nine'),
  (10, 'Ten'),
  (11, 'Eleven'),
  (12, 'Twelve'),
  (13, 'Thirteen'),
  (14, 'Fourteen'),
  (15, 'Fifteen'),
  (16, 'Sixteen'),
  (17, 'Seventeen'),
  (18, 'Eighteen'),
  (19, 'Nineteen'),
  (20, 'Twenty'),
  (30, 'Thirty'),
  (40, 'Forty'),
  (50, 'Fifty'),
  (60, 'Sixty'),
  (70, 'Seventy'),
  (80, 'Eighty'),
  (90, 'Ninety'),
  (100, 'One Hundred'),
  (1000, 'Thousand'),
  (1000000, 'Million'),
  (1000000000, 'Billion');


  DECLARE @orig_amt FLOAT;
  DECLARE @factor FLOAT;
  DECLARE @str_amount VARCHAR(500);
  DECLARE @mod INT;
  SET @orig_amt = @amount;
  SET @factor = 1000000000;
  SET @str_amount = '';


  WHILE @amount > 0.00
  BEGIN
    IF @amount > 0.0
      AND @amount < 1.0
    BEGIN
      IF @str_amount <> ''
        SET @str_amount = @str_amount + ' and ';
      SET @str_amount = @str_amount + CONVERT(VARCHAR, CONVERT(INT, @amount * 100)) + '/100';
      SET @amount = 0.00;
    END;
    ELSE
    BEGIN

      SET @mod = CONVERT(INT, @amount) / @factor;

      IF @mod <= 20
      BEGIN
        SELECT @str_amount = @str_amount + ' ' + NumberString
        FROM @NumberEnglish
        WHERE NumberValue = @mod;
      END;
      IF @mod > 20
        AND @mod <= 99
      BEGIN
        SELECT @str_amount = @str_amount + ' ' + NumberString
        FROM @NumberEnglish
        WHERE NumberValue = (@mod / 10) * 10;
        SELECT @str_amount = @str_amount + ' ' + NumberString
        FROM @NumberEnglish
        WHERE NumberValue = @mod % 10;
      END;

      IF @mod > 99
      BEGIN
        SELECT @str_amount = @str_amount + ' ' + NumberString + ' Hundred'
        FROM @NumberEnglish
        WHERE NumberValue = @mod / 100;

        IF @mod % 100 <= 20
        BEGIN
          SELECT @str_amount = @str_amount + ' ' + NumberString
          FROM @NumberEnglish
          WHERE NumberValue = @mod % 100;
        END;
        ELSE
        BEGIN
          SELECT @str_amount = @str_amount + ' ' + NumberString
          FROM @NumberEnglish
          WHERE NumberValue = (@mod % 100 / 10) * 10;
          SELECT @str_amount = @str_amount + ' ' + NumberString
          FROM @NumberEnglish
          WHERE NumberValue = @mod % 10;
        END;
      END;

      IF @factor > 1
        AND @str_amount <> ''
      BEGIN
        SELECT @str_amount = @str_amount + ' ' + NumberString
        FROM @NumberEnglish
        WHERE NumberValue = @factor;
      END;
      SELECT @amount = @amount - @factor * @mod;
      IF @str_amount <> ''
        AND @amount >= 1.0
        AND @factor > 1
        SELECT @str_amount = @str_amount + ',';
      SET @factor = @factor / 1000;
    END;
  END;
  IF @str_amount = ''
    SET @str_amount = 'Zero';
  SET @str_amount = REPLACE(LTRIM(@str_amount), ' ', ' ');
  SET @str_amount = REPLACE(LTRIM(@str_amount), ', ', ' ');
  SET @str_amount = LOWER(@str_amount);
  IF @str_amount <> ''
    SET @str_amount = UPPER(LEFT(@str_amount, 1)) + RIGHT(@str_amount, LEN(@str_amount) - 1);
  RETURN (@str_amount);

END;

GO

Thanks for watching!

 

Tags: convert number to word english sql

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Chia sẽ hàm đọc số thành chữ Tiếng Anh
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3415 15:55:31, 08/10/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.