NEWS

Hướng dẫn truy vấn chéo Cross Tab Query (PIVOT TABLE) SQL SERVER

Hướng dẫn truy vấn chéo Cross Tab Query (PIVOT TABLE) SQL SERVER
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 28832 08:46:14, 11/08/2016C#   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách truy vấn chéo hay còn gọi là Cross Tab Query trong SQL Server. Từ phiên bản Sql server 2005 trở đi Microsoft đã tích hợp thêm một feature mới để truy vấn chéo là PIVOT TABLE, Vì vậy, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm quen với PIVOT TABLE để lấy dữ liệu báo cáo để sử dụng cho Report.

pivot table sqlserver

+ Để các bạn dễ hiểu hơn về Cross Tab query hay Pivot Table, các bạn có thể xem qua ví dụ dưới đây:

- Mình có bảng dữ liệu tbl_sinhvien với thông tin điểm số của sinh viên như sau:

table sinh vien sqlserver

- Với dữ liệu ở hình trên, thì để biết được sinh viên nào có môn học gì và số điểm bao nhiêu thì nhìn rất là khó, bây giờ mình muốn truy vấn chéo để dữ liệu hiển thị có hình ảnh như hình dưới mình sẽ dễ xem hơn.

pivot table sinh vien

- Với hình dưới, các bạn thấy thông tin sẽ dễ nhìn hơn phải không các bạn.

Bây giờ, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Cross Tab  Query như hình trên.

Đầu tiên, các bạn cần tạo table như sau:

USE [sinhvien]
GO

/****** Object: Table [dbo].[tbl_sinhvien]  Script Date: 11/08/2016 8:25:50 AM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[tbl_sinhvien](
	[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[TENSV] [nvarchar](50) NULL,
	[MONHOC] [nvarchar](50) NULL,
	[DIEM] [float] NULL,
 CONSTRAINT [PK_tbl_sinhvien] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

Cú pháp của PIVOT TABLE:

SELECT ,
  [first pivoted column] AS ,
  [second pivoted column] AS ,
  ...
  [last pivoted column] AS 
FROM
  (
- Với cú pháp trên, Dưới đây là câu lệnh Sql Pivot Table để hiển thị dữ liệu theo từng sinh viên.

SELECT tensv as [Tên sinh viên], [Toán], [Lý], [Hóa], [Anh Văn]
FROM
(
 SELECT tensv, diem, monhoc
  FROM tbl_sinhvien AS p
  
) AS j
PIVOT
(
 sum(diem) FOR monhoc IN ([Toán],[Lý],[Hóa], [Anh Văn])
) as j

- Tuy nhiên, mình viết câu truy vấn ở trên mình đã thêm các cột môn học đã cố định, [Toán], [Lý], [Hóa], [Anh Văn]. Nhưng giả sử, trong dữ liệu của bạn có khoảng 20 môn học, hay nhiều hơn không lẽ mình phải đi nhập các field cho từng môn học để truy vấn, với cú pháp sử dụng STUFF, dưới đây các bạn sẽ làm cho câu truy vấn của mình được linh động hơn.

DECLARE @columns NVARCHAR(MAX), @sql NVARCHAR(MAX);
SET @columns = N'';
SELECT @columns += N', ' + quotename(monhoc)
 FROM (SELECT monhoc FROM tbl_sinhvien group by monhoc ) AS x;
SET @sql = N'
SELECT tensv as [Tên Sinh Viên],' + STUFF(@columns, 1, 2, '') + '
FROM
(
 SELECT tensv, diem, monhoc
  FROM tbl_sinhvien 
) AS j
PIVOT
(
 SUM(diem) FOR monhoc IN ('
 + STUFF(REPLACE(@columns, ', [', ',['), 1, 1, '')
 + ')
) AS p;';
PRINT @sql;
EXEC sp_executesql @sql;

Ở câu truy vấn trên, mình tính sum tất cả số điểm, ngoài ra các bạn có thể sử dụng các hàm thay thế cho hàm Sum như AVG, count... tùy theo mục đích của bạn.

Chúc các bạn thành công. Mọi câu hỏi thắc mắc đến bài viết xin truy cập http://hoidap.laptrinhvb.net để được support.yes

ĐỪNG QUÊN LIKE AND SHARE NHA CÁC BẠN. 

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI.

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn truy vấn chéo Cross Tab Query (PIVOT TABLE) SQL SERVER
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 28832 08:46:14, 11/08/2016C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.