NEWS

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng hàm CHOOSE và IIF trong SQLSERVER 2016

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng hàm CHOOSE và IIF trong SQLSERVER 2016
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 14743 08:02:37, 08/09/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ các bạn sử dụng 2 hàm CHOOSE và IIF trong sqlserver, hai hàm này chỉ chạy từ phiên bản sqlserver 2012 trở lên.

1. Sử dụng IIF trong SQL SERVER:

Hàm IIF là một hàm logic nó cũng giống như hai hàm đã có sẵn trong sqlserver là IF và CASE. Hàm IIF là chỉ là một hàm rút gọn của hai câu lệnh IF và CASE mà thôi. 

Nếu chúng ta sử dụng hàm IIF thì câu lệnh sẽ được ngắn gọn hơn.

Cú pháp hàm IIF() trong sqlserver:

IIF ( boolean_expression, true_value, false_value )

Ví dụ: So sánh hai số nguyên

SELECT IIF(1 > 10, 'TRUE', 'FALSE' )

Kết quả: FALSE

- Biểu thức IIF lồng nhau:

Ví dụ:

DECLARE @Percentage AS NUMERIC(5,2) = 71
SELECT IIF(@Percentage >= 70, 'Distinction', 
        IIF(@Percentage>=35 AND @Percentage<70, 'Pass', 'Fail'))

Kết quả: Distinction

2. Sử dụng hàm CHOOSE trong sqlserver:

Hàm CHOOSE là một hàm bắt đầu có từ phiên bản sqlserver 2012, dùng để lấy ra giá trị ở vị trí index.

Các bạn có thể tham khảo ví dụ sẽ dễ hiểu hơn.

Ví dụ:

SELECT 'New SQL Server Release' = CHOOSE(3, 'SQL Server 2008', 'SQL Server 2008 R2',
'SQL Server 2012')
GO

Kết quả: SQL Server 2012

Chúc các bạn thành công!

Have Fun :)

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng hàm CHOOSE và IIF trong SQLSERVER 2016
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 14743 08:02:37, 08/09/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.