NEWS

[DATABASE] Hướng dẫn kết nối truy vấn và xuất excel database sqlserver trong PowerShell

[DATABASE] Hướng dẫn kết nối truy vấn và xuất excel database sqlserver trong PowerShell
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5711 15:42:14, 03/01/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Power Shell, để kết nối với server Database Sqlserver, truy vấn dữ liệu, xuất dữ liệu truy vấn ra Excel.

[DATABASE] CONNECT SQLSERVER WITH POWERSHELL AND EXPORT EXCEL DATA

Trong PowerShell, các bạn có thể dễ dàng tạo những Script và có duôi mở rộng là .ps để chạy các câu lệnh server chẳng hạn.

Trong bài này, mình sẽ truy vấn dữ liệu từ Sqlserver qua Powershell.

Các câu lệnh của Powershell kết nối database nó cũng tương tự gần giống như C#.

Dưới đây là hình ảnh mình truy vấn view_nhanvien của Database từ PowerShell.

powershell_sqlserver

Từ Power Shell các bạn chạy đoạn lệnh sau:

$servername = ".\NGUYENTHAO"
$connstring = "Server=$servername;Database=HOB2016;Trusted_Connection=True;" 
$conn = New-Object system.data.SqlClient.SqlConnection $connstring
$conn.Open()
$sql = "select top 20 * from view_nhanvien"
$cmd = new-object system.data.sqlclient.sqlcommand($sql, $conn)

 $adapter = New-Object System.Data.sqlclient.sqlDataAdapter $cmd
    $dataset = New-Object System.Data.DataSet
    $adapter.Fill($dataSet) | Out-Null
$cmd.Connection.close()
$conn.close()

$dataSet.Tables | Format-Table

Để xuất dữ liệu mới hiện thị ra Excel các bạn cần cài đặt thư viện Import Excel từ Gallery PowerShell, với câu lệnh như sau:

PS> Set-ExecutionPolicy Unrestricted
PS> Install-Module -Name ImportExcel -RequiredVersion 5.4.0

import_excel_powershell

Sau khi, cài đặt thư viện xong, các bạn thực hiện câu lệnh sau, để xuất dữ liệu nhân viên ở trên ra file excel.

$dataSet.Tables |  Export-Excel c:\temp\people.xlsx -AutoSize -Show

Kết quả chúng ta sẽ được như hình bên dưới:

export_excel_powershell

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DATABASE] Hướng dẫn kết nối truy vấn và xuất excel database sqlserver trong PowerShell
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5711 15:42:14, 03/01/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.