NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng thuật toán sắp xếp Quick Sort

[C#] Hướng dẫn sử dụng thuật toán sắp xếp Quick Sort
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14306 09:09:23, 26/10/2018DEVEXPRESS   In bài viết

Giải thuật sắp xếp nhanh (Quick Sort) là một giải thuật hiệu quả cao và dựa trên việc chia mảng dữa liệu thành các mảng nhỏ hơn.

Giải thuật sắp xếp nhanh chia mảng thành hai phần bằng cách so sánh từng phần tử của mảng với một phần tử được chọn gọi là phần tử chốt (Pivot): một mảng bao gồm các phần tử nhỏ hơn hoặc bằng phần tử chốt và mảng còn lại bao gồm các phần tử lớn hơn hoặc bằng phần tử chốt.

Chương trình quick sort C#

Dưới đây là chương trình C# minh họa giải thuật Sắp xếp nhanh (Quick Sort) trong C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text; 

namespace VietJackCsharp
{
  class TestCsharp
  {
    private static void Quick_Sort(int[] arr, int left, int right)
    {
      if (left < right)
      {
        int pivot = Partition(arr, left, right);

        if (pivot > 1)
        {
          Quick_Sort(arr, left, pivot - 1);
        }
        if (pivot + 1 < right)
        {
          Quick_Sort(arr, pivot + 1, right);
        }
      }

    }

    private static int Partition(int[] arr, int left, int right)
    {
      int pivot = arr[left];
      while (true)
      {

        while (arr[left] < pivot)
        {
          left++;
        }

        while (arr[right] > pivot)
        {
          right--;
        }

        if (left < right)
        {
          if (arr[left] == arr[right]) return right;

          int temp = arr[left];
          arr[left] = arr[right];
          arr[right] = temp;


        }
        else
        {
          return right;
        }
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] arr = new int[] { 2, 5, -4, 11, 0, 18, 22, 67, 51, 6 };

      Console.WriteLine("Sap xep nhanh (Quick Sort) trong C#: ");
      Console.WriteLine("-------------------------------------");

      Console.WriteLine("\nIn mang ban dau: ");
      foreach (var item in arr)
      {
        Console.Write(" " + item);
      }
      Console.WriteLine();

      Quick_Sort(arr, 0, arr.Length - 1);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("\nIn mang da qua sap xep: ");

      foreach (var item in arr)
      {
        Console.Write(" " + item);
      }
      Console.WriteLine();

      Console.ReadKey();
    }  
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Kết quả chương trình C#

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả:

sap-xep-nhanh

Laptrinhvb via vietjack.com

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng thuật toán sắp xếp Quick Sort
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14306 09:09:23, 26/10/2018DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.