[C#] Hướng dẫn tạo file PDF từ Database lập trình csharp

[C#] Hướng dẫn tạo file PDF từ Database lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 9077 10:23:57, 09/11/2017DEVEXPRESS   In bài viết

Bài viết hôm nay, mỉnh sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu từ Database MSSQL SERVER và xuất dữ liệu từ database ra file PDF C#.

Để xuất được file PDF, trong bài viết này, mình sử dụng thư viện PDFSharp.

Các bạn có thể download thư viện PDFSharp ở link bên dưới:

Link Download PDFSharp

database to pdf file lập trình csharp

Sau khi các bạn download về các bạn tiến hành import thư viên PDFSharp vào project của mình:

import thư viện vào c#

Và dưới đây là kết quả của ứng dụng:

xuất file pdf lập trình c#

Các bạn có thể tham khảo source code ở bên dưới:

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Diagnostics;
using PdfSharp;
using PdfSharp.Drawing;
using PdfSharp.Pdf;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        string connetionString = null;
        SqlConnection connection ;
        SqlCommand command ;
        SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();
        DataSet ds = new DataSet();
        int i = 0;
        string sql = null;
        int yPoint = 0;
        string pubname = null;
        string city = null;
        string state = null;

        connetionString = "Data Source=YourServerName;Initial Catalog=pubs;User ID=sa;Password=zen412";
        sql = "select pub_name,city,country from publishers";
        connection = new SqlConnection(connetionString);
        connection.Open();
        command = new SqlCommand(sql, connection);
        adapter.SelectCommand = command;
        adapter.Fill(ds);
        connection.Close();

        PdfDocument pdf = new PdfDocument();
        pdf.Info.Title = "Database to PDF";
        PdfPage pdfPage = pdf.AddPage();
        XGraphics graph = XGraphics.FromPdfPage(pdfPage);
        XFont font = new XFont("Verdana", 20, XFontStyle.Regular );

        yPoint = yPoint + 100;

        for (i = 0; i < = ds.Tables[0].Rows.Count - 1; i++)
        {
          pubname = ds.Tables[0].Rows[i].ItemArray[0].ToString ();
          city = ds.Tables[0].Rows[i].ItemArray[1].ToString();
          state = ds.Tables[0].Rows[i].ItemArray[2].ToString();
            
          graph.DrawString(pubname, font, XBrushes.Black, new XRect(40, yPoint, pdfPage.Width.Point, pdfPage.Height.Point), XStringFormats.TopLeft);

          graph.DrawString(city, font, XBrushes.Black, new XRect(280, yPoint, pdfPage.Width.Point, pdfPage.Height.Point), XStringFormats.TopLeft);

          graph.DrawString(state, font, XBrushes.Black, new XRect(420, yPoint, pdfPage.Width.Point, pdfPage.Height.Point), XStringFormats.TopLeft);

          yPoint = yPoint + 40;
        }


        string pdfFilename = "dbtopdf.pdf";
        pdf.Save(pdfFilename);
        Process.Start(pdfFilename);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.ToString());
      }
    }
  }
}

HAVE FUN :)

Tags: ghi fileđọc filepdf

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo file PDF từ Database lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 9077 10:23:57, 09/11/2017DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.