NEWS

Hướng dẫn sử dụng Mảng (Array) trong lập trình C#

Hướng dẫn sử dụng Mảng (Array) trong lập trình C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 10100 15:18:39, 03/03/2017DEVEXPRESS   In bài viết

Khái niệm về mảng trong lập trình csharp. Cách khai báo và hướng dẫn sử dụng, có mấy loại khai báo.

1. Khái niệm Array trong lap trinh C#

+ Mảng là kiểu tham chiếu.

+ Mảng là tập hợp các biến có cùng kiểu dữ liệu, cùng tên nhưng có chỉ số khác nhau.

+ Trong C#, mảng có chỉ số bắt đầu là 0 và luôn luôn là mảng động (Mảng có khả năng thay đổi kích thước).

Ví dụ: Mảng nguyên gồm có 5 phần tử

0 1 2 3 4
8 12 23 51 10

Trong đó. dòng trên là chỉ số hay còn gọi là khóa, dòng dưới là giá trị.

2. Cách khai báo và khởi tạo mảng

+ Khai báo không khởi tạo kích thước và giá trị

<Kiểu dữ liệu>[] Tên_mảng;

Ví dụ: int[] a;

+ Khai báo có khởi tạo kích thước nhưng không khởi tạo giá trị ban đầu:

<Kiểu dữ liệu>[] Tên_mảng = new [];

Ví dụ: Khai báo mảng nguyên gồm 10 phần tử

int[] a = new int[10];

+ Khai báo có khởi tạo kích thước và khởi tạo giá trị ban đầu:

<Kiểu dữ liệu>[] Tên_mảng = new  [] {giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3, ...};

Ví dụ: Khai báo và khởi tạo mảng nguyên có 5 phần tử

int[] a = new int[]{2,10,4,8,5};

int[] a = {2,10, 4, 8, 5};

+ Sử dụng từ khóa Var

Khởi tạo mảng có kiểu tường minh:

Ví dụ: Khai báo và khởi tạo mảng nguyên có 5 phần tử

var a = new int[] {2, 4, 5 , 8 , 10};

Khởi tạo mảng kiểu ngầm định

Ví dụ: 

var a =  new[] {1, 10, 100, 1000}; // int[]

var b = new[] {1, 1.5, 2, 2.5}; // double[]

var c = new[] {"hello", "laptrinhvb.net", "Thảo meo"}; // String[]

Kiểu dữ liệu của mảng được hiểu ngầm định dựa vào giá trị các phần tử.

Giá trị của các phần tử phải có cùng khả năng chuyển kiểu được.

Ví dụ: khai báo sau không thể chuyển kiểu ngầm định

var d = new[] {1, "laptrinhvb.net", 2, "laptrinhcsharp"}; // giá trị các phần tử không cùng kiểu dữ liệu.

var e = new[] {3,2, null, 1}; // int là kiểu trị, không được.

var f = new[] {3,2, true, 1}; // true không thể chuyển kiểu.

 

Trong bài viết này, mình chỉ giới thiệu cho các bạn cách khai báo mảng trong lập trình C# như thế nào, và có những cách khai báo như thế nào.

Bài viết kế tiếp, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thao tác và sử dụng mảng trong lap trinh Csharp.

CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ!

 

 

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn sử dụng Mảng (Array) trong lập trình C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 10100 15:18:39, 03/03/2017DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.