NEWS

[DATABASE] Phân biệt câu lệnh DDL và DML trong sqlserver

[DATABASE] Phân biệt câu lệnh DDL và DML trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2693 14:02:46, 25/04/2023DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ nói về câu lệnh DML và DDL trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

[DATABASE] DML và DDL trong sqlserver

dml_ddl

Trong SQL Server, DDL (Data Definition Language)DML (Data Manipulation Language) là hai loại ngôn ngữ được sử dụng để thao tác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

DDL được sử dụng để định nghĩa cấu trúc cơ sở dữ liệu, bao gồm tạo bảng, chỉnh sửa cấu trúc bảng, xóa bảng và tạo chỉ mục, thủ tục và chức năng.

Các câu lệnh DDL bao gồm CREATE, ALTER và DROP.

Ví dụ:

  • CREATE TABLE: Tạo một bảng mới
CREATE TABLE employees (
  id INT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(50),
  age INT
);
  • ALTER TABLE: Thay đổi cấu trúc của bảng
ALTER TABLE employees ADD COLUMN address VARCHAR(100);
  • DROP TABLE: Xóa bảng khỏi cơ sở dữ liệu
DROP TABLE employees;

DML được sử dụng để thao tác dữ liệu bên trong các bảng, bao gồm thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu. Các câu lệnh DML bao gồm SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE.

Ví dụ:

  • SELECT: Truy vấn dữ liệu từ bảng
SELECT * FROM employees;
  • INSERT: Thêm dữ liệu vào bảng
INSERT INTO employees (id, name, age, address) VALUES (1, 'John Smith', 30, '123 Main St');
  • UPDATE: Sửa đổi dữ liệu trong bảng
UPDATE employees SET age = 35 WHERE id = 1;
  • DELETE: Xóa dữ liệu khỏi bảng
DELETE FROM employees WHERE id = 1;

Tổng hợp lại, DDL được sử dụng để định nghĩa cấu trúc cơ sở dữ liệu, trong khi DML được sử dụng để thao tác với dữ liệu bên trong các bảng.

 

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

[DATABASE] Phân biệt câu lệnh DDL và DML trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2693 14:02:46, 25/04/2023DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp