NEWS

[DATABASE] Tách số và chữ từ chuỗi - hàm tối ưu hóa tách số và chữ trong Sqlserver

[DATABASE] Tách số và chữ từ chuỗi - hàm tối ưu hóa tách số và chữ trong Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2445 13:18:54, 19/04/2023DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bạn hai hàm, tách số ra khỏi chuỗi và tách ký tự text ra khỏi chuỗi trong sqlserver.

[DATABASE] Function to get number from string  in SQLSERVER

sql-function-to-get-number-from-string

Bài viết của chúng ta nhữ trên các bạn thấy mình có bảng IDName chứa các thông bao gồm số và chuỗi trong cùng một trường.

Và mình muốn tách nó ra cho đẹp trai như hình bên dưới: số và chữ vào từng trường riêng.

Trên Sqlserver, các bạn có thể copy paste đoạn T-SQL sau để test thử:

Create table TestTable
(
	IDName nvarchar(25)
)
Go

Insert into TestTable values('Nir10ma0la1')
Insert into TestTable values('1A0ru0na2')
Insert into TestTable values('S1h00ashi3')
Insert into TestTable values('N100aga4raj')
Insert into TestTable values('Sruj100a5n')
Insert into TestTable values('Sr1u0s0h6ti')
Insert into TestTable values('Ha1n0u0man7th')
Insert into TestTable values('Sh10iva08mma')
Insert into TestTable values('10Sonu09')
Insert into TestTable values('Nim10m1u0')
Go

1. Viết hàm function Tách số ra khỏi chuỗi sql:

Create function UDF_ExtractNumbers
( 
 @input varchar(255) 
) 
Returns varchar(255) 
As 
Begin 
 Declare @alphabetIndex int = Patindex('%[^0-9]%', @input) 
 Begin 
  While @alphabetIndex > 0 
  Begin 
   Set @input = Stuff(@input, @alphabetIndex, 1, '' ) 
   Set @alphabetIndex = Patindex('%[^0-9]%', @input ) 
  End 
 End 
 Return @input
End

2. Viết hàm function Tách chữ ra khỏi chuỗi:

Create function UDF_ExtractAlphabets
( 
 @input varchar(255) 
) 
Returns varchar(255) 
As 
Begin 
 Declare @alphabetIndex int = Patindex('%[^a-zA-Z]%', @input) 
 Begin 
  While @alphabetIndex > 0 
  Begin 
   Set @input = Stuff(@input, @alphabetIndex, 1, '' ) 
   Set @alphabetIndex = Patindex('%[^a-zA-Z]%', @input ) 
  End 
 End 
 Return @input
End

3. Cách sử dụng

Bây giờ, các bạn thực hiện đoạn truy vấn sau để được kết quả mong muốn.

Select dbo.UDF_ExtractNumbers(IDName) as ID, dbo.UDF_ExtractAlphabets(IDName) as Name from TestTable

Và dưới đây là hình ảnh kết quả:

result_extract_number_sql

 

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

[DATABASE] Tách số và chữ từ chuỗi - hàm tối ưu hóa tách số và chữ trong Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2445 13:18:54, 19/04/2023DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp