NEWS

[DATABASE] Hướng dẫn truy vấn xem kích thước lưu trữ của từng bảng ghi Table trên sqlserver

[DATABASE] Hướng dẫn truy vấn xem kích thước lưu trữ của từng bảng ghi Table trên sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1972 11:39:30, 26/04/2023DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết này mình hướng dẫn các bạn câu lệnh Sql xem kích thước lưu trữ của từng bảng Table trong cơ sở dữ liệu SQLserver.

[DATABASE] How to get size Table in Sqlserver

Các bạn thực hiện câu lệnh truy vấn sau:

SELECT 
  t.NAME AS TableName,
  s.Name AS SchemaName,
  p.rows AS RowCounts,
  SUM(a.total_pages) * 8 AS TotalSpaceKB, 
  CAST(ROUND((SUM(a.total_pages) * 8) / 1024.00, 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS TotalSpaceMB, 
  SUM(a.used_pages) * 8 AS UsedSpaceKB, 
  CAST(ROUND((SUM(a.used_pages) * 8) / 1024.00, 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS UsedSpaceMB, 
  (SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8 AS UnusedSpaceKB,
  CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8) / 1024.00, 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS UnusedSpaceMB
FROM 
  sys.tables t
INNER JOIN   
  sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
INNER JOIN 
  sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN 
  sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
LEFT OUTER JOIN 
  sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE 
  t.NAME NOT LIKE 'dt%' 
  AND t.is_ms_shipped = 0
  AND i.OBJECT_ID > 255 
GROUP BY 
  t.Name, s.Name, p.Rows
ORDER BY 
  TotalSpaceMB DESC

Khi thực hiện câu lệnh trên các bạn sẽ xem được thông tin tất cả các table trên cơ sở dữ liệu, mỗi table bao gồm các thông tin: total Record, usedSpaceMB...

Hình ảnh kết quả khi mình chạy câu lệnh trên:

get_size_table_sql

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

[DATABASE] Hướng dẫn truy vấn xem kích thước lưu trữ của từng bảng ghi Table trên sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1972 11:39:30, 26/04/2023DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp