NEWS

[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 1)

[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 1)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11558 14:44:37, 10/01/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn 50 câu lệnh Sqlserver quan trọng và thông dụng trong quản trị cơ sở dữ liệu Sqlserver.

[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 1)

Trong các câu lệnh, giúp các bạn liệt kê tất cả các procedure, view hay table đang có trong database.

Cách xóa tất cả các bạn dữ liệu, view, function, trigger hay procedure.

Kiểm tra các table có index hay không... Bây giờ mình sẽ bắt đầu từng câu lệnh nhé các bạn, hy vọng như câu lệnh bên dưới đây sẽ giúp ích được cho các bạn.

 

Câu 1: Liệt kê danh sách tất cả các Database đang có trong hệ thống.

EXEC sp_helpdb 

query_sql1

Câu 2: Hiển thị các câu lệnh của Procedure, Function hay Trigger trong Sql 

 

exec sp_helptext @objname = 'Object_Name'

query_sql2

 

Câu 3: Liệt kê tất cả các Store Procedure trong database

 

SELECT DISTINCT o.name, o.xtype 
 
FROM syscomments c 
 
INNER JOIN sysobjects o ON c.id=o.id 
 
WHERE o.xtype='P'

query_sql3

 

Câu 4: Liệt kê tất cả các Store Procedure có làm việc đến một bảng dữ liệu.

 

SELECT DISTINCT o.name, o.xtype 
 
FROM syscomments c 
 
INNER JOIN sysobjects o ON c.id=o.id 
 
WHERE c.TEXT LIKE '%Table_Name%' AND o.xtype='P'

query_sql4

 

Câu 5: Xây dựng lại tất cả các chỉ mục (index) trong database

 

EXEC sp_MSforeachtable @command1="print '?' DBCC DBREINDEX ('?', ' ', 80)" 
 
GO 
 
EXEC sp_updatestats 
 
GO

query_sql5

 

Câu 6: Lấy tất cả các phụ thuộc của Store Procedure

 

;WITH stored_procedures AS ( 
 
SELECT 
 
oo.name AS table_name, 
 
ROW_NUMBER() OVER(partition by o.name,oo.name ORDER BY o.name,oo.name) AS row 
 
FROM sysdepends d 
 
INNER JOIN sysobjects o ON o.id=d.id 
 
INNER JOIN sysobjects oo ON oo.id=d.depid 
 
WHERE o.xtype = 'P' AND o.name LIKE '%SP_NAme%' ) 
 
SELECT Table_name FROM stored_procedures 
 
WHERE row = 1 

query_sql6

 

Câu 7: Liệt kê danh sách kích thước của từng Table

 

SELECT sob.name AS Table_Name, 
 
SUM(sys.length) AS [Size_Table(Bytes)] 
 
FROM sysobjects sob, syscolumns sys 
 
WHERE sob.xtype='u' AND sys.id=sob.id 
 
GROUP BY sob.name

query_sql7

Câu 8: Liệt kê tất cả các bảng Table mà không có sử dụng Indetity (AutoNumber) 

SELECT 
 
TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES 
 
where 
 
Table_NAME NOT IN 
 
( 
 
SELECT DISTINCT c.TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS c 
 
INNER 
 
JOIN sys.identity_columns ic 
 
on 
 
(c.COLUMN_NAME=ic.NAME)) 
 
AND 
 
TABLE_TYPE ='BASE TABLE'

query_sql8

Câu 9: Tìm kiếm danh sách tất cả các khóa chính và khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu

SELECT 
 
DISTINCT 
 
Constraint_Name AS [Constraint], 
 
Table_Schema AS [Schema], 
 
Table_Name AS [TableName] FROM INFORMATION_SCHEMA.[KEY_COLUMN_USAGE] 
 
GO

query_sql9

 

Câu 10: Liệt kê khóa chính và khóa ngoại của một bảng Table cụ thể

SELECT 
 
DISTINCT 
 
Constraint_Name AS [Constraint], 
 
Table_Schema AS [Schema], 
 
Table_Name AS [TableName] FROM INFORMATION_SCHEMA.[KEY_COLUMN_USAGE] 
 
WHERE INFORMATION_SCHEMA.[KEY_COLUMN_USAGE].[TABLE_NAME]='Table_Name' 
 
GO

query_sql10

Các bạn tiếp tục đón đọc ở phần 2 tiếp theo nhé.

Have Fun :)

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 1)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11558 14:44:37, 10/01/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.