NEWS

[C#] Hướng dẫn đọc thông tin chứng chỉ SSL trên website

[C#] Hướng dẫn đọc thông tin chứng chỉ SSL trên website
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1998 14:16:46, 16/09/2022DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết này mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách đọc chứng chỉ Certificate SSL trên một website: lấy các thông số đơn vị cấp, ngày cấp, ngày hết hạn... 

[C#] How to get info certificate https website

Nếu bạn quản lý một lúc nhiều website, và bạn muốn quản lý thông tin tất cả các chứng chỉ website.

Thì bài viết này, sẻ giúp bạn các code để lấy thông tin của một certificate website.

Thông tin ssl của website mình xem từ trình duyệt Chrome:

ssl_laptrinhvb

Giao diện demo ứng dụng đọc thông tin certificate ssl của laptrinhvb.net:

get_info_certificate

Ở hình trên, các bạn thấy thông tin chi tiết của website laptrinhvb.

Source code C#:

using System;
using System.Net.Security;
using System.Net.Sockets;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DownloadCertificateWebsite
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private async void btnGet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var info = new StringBuilder();
      var certificate = await CertificateDownloader.GetCertificateAsync(txt_website.Text.Trim(), 443);
      info.AppendLine($"Subject:  {certificate.Subject}");
      info.AppendLine($"Issuer:  {certificate.Issuer}");
      info.AppendLine($"NotBefore: {certificate.NotBefore}");
      info.AppendLine($"NotAfter: {certificate.NotAfter}");
      info.AppendLine($"Algorithm: {certificate.SignatureAlgorithm.FriendlyName}");
      txt_info.Text = info.ToString();
    }
  }

  static class CertificateDownloader
  {

    private static readonly RemoteCertificateValidationCallback s_certificateCallback = (a, b, c, d) => true;

    public static async Task<X509Certificate2> GetCertificateAsync(string domain, int port = 443)
    {
      var client = new TcpClient(domain, port);
      var sslStream = new SslStream(client.GetStream(), leaveInnerStreamOpen: true, s_certificateCallback);
      await sslStream.AuthenticateAsClientAsync(domain).ConfigureAwait(false);
      var serverCertificate = sslStream.RemoteCertificate;
      if (serverCertificate != null)
        return new X509Certificate2(serverCertificate);

      return null;
    }
  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn đọc thông tin chứng chỉ SSL trên website
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1998 14:16:46, 16/09/2022DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.