NEWS

[C#] Flash Window in Taskbar Winform

[C#] Flash Window in Taskbar Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3828 12:45:39, 30/12/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng Flash Window dưới thanh công cụ Taskbar C# winform.

[C#] Flash Window in Taskbar

Ở bài viết trước, mình cũng đã có bài hướng dẫn như vậy như với code là VB.NET

Flash window các bạn thường được thấy ứng dụng chat giống Yahoo lúc trước.

Khi có tin nhắn mới đến, thì icon dưới thanh Taskbar Flash để cho người dùng biết có tin nhắn mới.

Giao diện demo Flash Window C#:

flash_windows_csharp

Đầu tiên, các bạn tạo một class FlashWindow.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace FlashWindowsCsharp
{
  class FlashWindow
  {
    [DllImport("user32.dll")]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    private static extern bool FlashWindowEx(ref FLASHWINFO pwfi);
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    private struct FLASHWINFO
    {
      public uint cbSize;
      public IntPtr hwnd;
      public uint dwFlags;
      public uint uCount;
      public uint dwTimeout;
    }
    public const uint FLASHW_STOP = 0;
    public const uint FLASHW_CAPTION = 1;
    public const uint FLASHW_TRAY = 2;
    public const uint FLASHW_ALL = 3;
    public const uint FLASHW_TIMER = 4;
    public const uint FLASHW_TIMERNOFG = 12;
    public static bool Flash(System.Windows.Forms.Form form)
    {    
      if (Win2000OrLater)
      {
        FLASHWINFO fi = Create_FLASHWINFO(form.Handle, FLASHW_ALL | FLASHW_TIMERNOFG, uint.MaxValue, 0);
        return FlashWindowEx(ref fi);
      }
      return false;
    }
    private static FLASHWINFO Create_FLASHWINFO(IntPtr handle, uint flags, uint count, uint timeout)
    {
      FLASHWINFO fi = new FLASHWINFO();
      fi.cbSize = Convert.ToUInt32(Marshal.SizeOf(fi));
      fi.hwnd = handle;
      fi.dwFlags = flags;
      fi.uCount = count;
      fi.dwTimeout = timeout;
      return fi;
    }
    public static bool Flash(System.Windows.Forms.Form form, uint count)
    {
      if (Win2000OrLater)
      {
        FLASHWINFO fi = Create_FLASHWINFO(form.Handle, FLASHW_ALL, count, 0);
        return FlashWindowEx(ref fi);
      }
      return false;
    }
    public static bool Start(System.Windows.Forms.Form form)
    {
      if (Win2000OrLater)
      {
        FLASHWINFO fi = Create_FLASHWINFO(form.Handle, FLASHW_ALL, uint.MaxValue, 0);
        return FlashWindowEx(ref fi);
      }
      return false;
    }
    public static bool Stop(System.Windows.Forms.Form form)
    {
      if (Win2000OrLater)
      {
        FLASHWINFO fi = Create_FLASHWINFO(form.Handle, FLASHW_STOP, uint.MaxValue, 0);
        return FlashWindowEx(ref fi);
      }
      return false;
    }
    private static bool Win2000OrLater
    {
      get { return System.Environment.OSVersion.Version.Major >= 5; }
    }
  }
}

Và cách sử dụng bạn gọi hàm Flash() hoặc Start()

Với hàm Flash() thì bạn truyền thời gian là số giây vào, thì nó sẽ chớp sau khoảng thời gian đó sẽ ngừng chớp.

Còn nếu bạn gọi hàm Start() thì nó sẽ chớp liên tục, đến khi nào bạn gọi hàm Stop() thì nó sẽ dừng lại.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace FlashWindowsCsharp
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {     
      FlashWindow.Flash(this, 5);      
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Flash Window in Taskbar Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3828 12:45:39, 30/12/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.