NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng Sort và Filter Advance Data Gridview Winform

[C#] Hướng dẫn sử dụng Sort và Filter Advance Data Gridview Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6839 10:40:43, 14/12/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng Advance Data Gridview tích hợp chức năng sắp xếp và lọc trên winform, c#.

[C#] Advance Data Gridview Sort and Filter in winform

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng:

ad_datagridview_csharp

Các bạn thấy khi sử dụng công cụ này thì chúng ta sẻ dễ dàng sort và filter y chang anh chàng Excel.

Để sử dụng Advance Data Gridview các  bạn cần tải thư viện về từ Nuget:

PM> Install-Package DG.AdvancedDataGridView -Version 1.2.25902.3

Tiếp đến, các bạn kéo File AdvancedDataGridView.dll vào thư mục Toolbox để sử dụng.

ad_datagridview_toolbox

Full source code Advance Gridview:

using EmployeeDataExample;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Linq.Dynamic;
using System.Reflection;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DemoAdvanceDataGridview
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    List<Employee> m_dataGridBindingList;
    List<Employee> m_filteredList;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      advancedDataGridView1.FilterStringChanged += advancedDataGridView1_FilterStringChanged;
      advancedDataGridView1.SortStringChanged += advancedDataGridView1_SortStringChanged;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private async void btn_getdata_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var data = await EmployeeData.GetEmployeesAsync();
      m_filteredList = m_dataGridBindingList = data.Take(1000).ToList();
      advancedDataGridView1.DataSource = m_dataGridBindingList;      
    }
    private void advancedDataGridView1_FilterStringChanged(object sender, Zuby.ADGV.AdvancedDataGridView.FilterEventArgs e)
    {
      try
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(advancedDataGridView1.FilterString) == true)
        {
          m_filteredList = m_dataGridBindingList;
          advancedDataGridView1.DataSource = m_dataGridBindingList;         
          
        }
        else
        {
          var listfilter = FilterStringconverter(advancedDataGridView1.FilterString);

          m_filteredList = m_filteredList.Where(listfilter).ToList();

          advancedDataGridView1.DataSource = m_filteredList;
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message + " - " + MethodBase.GetCurrentMethod().Name);
      }
    }

    private string FilterStringconverter(string filter)
    {
      string newColFilter = "";
      filter = filter.Replace("(", "").Replace(")", "");     
      var colFilterList = filter.Split(new string[] { "AND" }, StringSplitOptions.None);
      string andOperator = "";
      foreach (var colFilter in colFilterList)
      {
        newColFilter += andOperator;        
        var temp1 = colFilter.Trim().Split(new string[] { "IN" }, StringSplitOptions.None);        
        var colName = temp1[0].Split('[', ']')[1].Trim();        
        newColFilter += string.Format("({0} != null && (", colName);
        string orOperator = "";
        var filterValsList = temp1[1].Split(',');
        foreach (var filterVal in filterValsList)
        {          
          var cleanFilterVal = filterVal.Replace("'", "").Trim();

          double tempNum = 0;
          if (Double.TryParse(cleanFilterVal, out tempNum))
            newColFilter += string.Format("{0} {1} = {2}", orOperator, colName, cleanFilterVal.Trim());
          else
            newColFilter += string.Format("{0} {1}.Contains('{2}')", orOperator, colName, cleanFilterVal.Trim());

          orOperator = " OR ";
        }

        newColFilter += "))";

        andOperator = " AND ";
      }     
      return newColFilter.Replace("'", """);
    }

    private void advancedDataGridView1_SortStringChanged(object sender, Zuby.ADGV.AdvancedDataGridView.SortEventArgs e)
    {

      try
      {
        if (string.IsNullOrEmpty(advancedDataGridView1.SortString) == true)
          return;

        var sortStr = advancedDataGridView1.SortString.Replace("[", "").Replace("]", "");

        if (string.IsNullOrEmpty(advancedDataGridView1.FilterString) == true)
        {
          // the grid is not filtered!
          m_dataGridBindingList = m_dataGridBindingList.OrderBy(sortStr).ToList();
          advancedDataGridView1.DataSource = m_dataGridBindingList;
        }
        else
        {
          // the grid is filtered!
          m_filteredList = m_filteredList.OrderBy(sortStr).ToList();
          advancedDataGridView1.DataSource = m_filteredList;
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message + " - " + MethodBase.GetCurrentMethod().Name);
      }
    }

    private void advancedDataGridView1_DataSourceChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      lbl_total_record.Text = $"Total: {m_filteredList.Count} records.";
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng Sort và Filter Advance Data Gridview Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6839 10:40:43, 14/12/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.