NEWS

[C#] Theo dõi Monitoring all tất cả các Request Http từ ứng dụng .NET

[C#] Theo dõi Monitoring all tất cả các Request Http từ ứng dụng .NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1509 11:52:21, 16/09/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bạn cách theo dõi các Http Request bằng ngôn ngữ lập trình C#.

Bài viết này dùng để theo dõi các dữ liệu request từ ứng dụng, để ghi log.

[C#] Monitoring all Http requests in NET Application

WrappingHttpRequest

Ví dụ: Trên ứng dụng của bạn chạy request đến các website sau.

https://laptrinhvb.net
https://howkteam.vn
https://freetuts.net
https://genk.vn
https://zing.vn
https://nld.com.vn
https://thanhnien.vn
https://kenh14.vn

Code thực hiện C# trên Net Core 6:

using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Net;

using var eventListener = new HttpEventListenerAsyncLocal();
var client = new HttpClient();
await client.GetStringAsync("https://laptrinhvb.net");
await client.GetStringAsync("https://howkteam.vn");
await client.GetStringAsync("https://freetuts.net");
await client.GetStringAsync("https://genk.vn");
await client.GetStringAsync("https://zing.vn");
await client.GetStringAsync("https://nld.com.vn");
await client.GetStringAsync("https://thanhnien.vn");
await client.GetStringAsync("https://kenh14.vn");
var webClient = new WebClient();
webClient.DownloadStringAsync(new Uri("https://quantrimang.com.vn"));


Console.Read();

Và Sử dụng nhiều API phương thức để request như: HttpClient, Httpwebrequest hay Webclient...

và các bạn muốn theo dõi các request này như ứng dụng bên dưới đây.

ObserveWrapHttp

Các bạn thấy code ở trên mình request các website, và mình có 1 class Handler, để theo dõi thời gian xứ lý truy cập hoàn thành của từng http request đó.

Tạo 1 class HttpEventListenerAsyncLocal.cs

using System.Diagnostics;
using System.Diagnostics.Tracing;

internal sealed class HttpEventListenerAsyncLocal : EventListener
{
  private readonly AsyncLocal<Request> _currentRequest = new();

  private sealed record Request(string Url, Stopwatch ExecutionTime);

  protected override void OnEventSourceCreated(EventSource eventSource)
  {
    if (eventSource.Name == "System.Net.Http")
    {
      EnableEvents(eventSource, EventLevel.Informational, EventKeywords.All);
    }

    base.OnEventSourceCreated(eventSource);
  }

  protected override void OnEventWritten(EventWrittenEventArgs eventData)
  {
    if (eventData.EventId == 1) // eventData.EventName == "RequestStart"
    {
      var scheme = (string)eventData.Payload[0];
      var host = (string)eventData.Payload[1];
      var port = (int)eventData.Payload[2];
      var pathAndQuery = (string)eventData.Payload[3];
      _currentRequest.Value = new Request($"{scheme}://{host}:{port}{pathAndQuery}", Stopwatch.StartNew());
      Console.WriteLine($"GET {_currentRequest.Value.Url}");
    }
    else if (eventData.EventId == 2) // eventData.EventName == "RequestStop"
    {
      var currentRequest = _currentRequest.Value;
      if (currentRequest != null)
      {
        Console.WriteLine($"OK {currentRequest.Url} executed in {currentRequest.ExecutionTime.ElapsedMilliseconds:F1}ms");
      }
    }
  }
}

Các bạn có thể Monitoring các thông tin của request ở lớp này để show ra ứng dụng.

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

Tags: netcore c#capture http request c#observing http c#net 6 c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Theo dõi Monitoring all tất cả các Request Http từ ứng dụng .NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1509 11:52:21, 16/09/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.