NEWS

[C#] Hướng dẫn cách ánh xạ ổ đĩa mạng (Map Disk Network) trong winform

[C#] Hướng dẫn cách ánh xạ ổ đĩa mạng (Map Disk Network) trong winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3652 13:15:10, 17/07/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ánh xạ ổ đĩa mạng vào My Computer trên windows bằng ngôn ngữ lập trình C#.

[C#] Ánh xạ ổ đĩa mạng (Map Disk Network) trong Winform

Ánh xạ ổ đĩa mạng từ một thư mục ổ máy tính khác có share cho mình, giúp chúng ta dễ dàng truy cập đến thư mục chia sẽ đó một cách nhanh nhất.

Tóm lại, nó như là một shortcut để ta truy cập nhanh đến thư mục đó.

Trong giao diện Windows Explorer, chắc các bạn ai cũng biết ánh xạ thế nào rồi.

Giới đây là giao diện demo ứng dụng ánh xạ ổ đĩa mạng C#:

map_disk_network

+ Đầu tiên, chúng ta cần tạo ký hiệu cho các ổ đĩa mạng, mình sẽ tạo một vòng lặp từ ổ D: => Z: (drive letter).

+ Tiếp theo, chúng ta cần nhập đường dẫn đến thư mục share.

+ Nếu thư mục share nào mà windows đòi hỏi chứng thực thì chúng ta sẽ nhập username và mật khẩu vào nhé.

Full source code Ánh xạ ổ đĩa mạng C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace MapDriveNetWork
{
    [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
    public struct NETRESOURCE
    {
        public uint dwScope;
        public uint dwType;
        public uint dwDisplayType;
        public uint dwUsage;
        public string lpLocalName;
        public string lpRemoteName;
        public string lpComment;
        public string lpProvider;
    }

    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        const uint RESOURCETYPE_DISK = 1;
        const uint CONNECT_UPDATE_PROFILE = 0x1;
        const uint CONNECT_INTERACTIVE = 0x8;
        const uint CONNECT_PROMPT = 0x10;
        const uint CONNECT_REDIRECT = 0x80;
        const uint CONNECT_COMMANDLINE = 0x800;
        const uint CONNECT_CMD_SAVECRED = 0x1000;        [DllImport("mpr.dll")]
        static extern uint WNetAddConnection3(IntPtr hWndOwner, ref NETRESOURCE lpNetResource, string lpPassword, string lpUserName, uint dwFlags);        [DllImport("mpr.dll")]
        static extern uint WNetCancelConnection2(string lpName, uint dwFlags, bool bForce);

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            for (char driveLetter = 'D'; driveLetter <= 'Z'; driveLetter++)
            {
                cb_letter.Items.Add(driveLetter + ":");
            }

            cb_letter.SelectedIndex = 0;
        }

        private void btn_map_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            NETRESOURCE networkResource = new NETRESOURCE();
            networkResource.dwType = RESOURCETYPE_DISK;
            networkResource.lpLocalName = cb_letter.Text;
            networkResource.lpRemoteName = txt_link.Text;
            networkResource.lpProvider = null;

            uint flags = 0;          

            uint result = WNetAddConnection3(this.Handle, ref networkResource, null, null, flags);
            if (result != 0) MessageBox.Show("Mã lỗi: " + result, "Mapping Failed", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }

        private void btn_unmap_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            uint flags = 0;     

            uint result = WNetCancelConnection2(cb_letter.Text, flags, false);
            if (result != 0) MessageBox.Show("Mã lỗi: " + result, "Mapping Failed", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }
    }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

Tags: map disk network c#tạo ổ đĩa mạng c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn cách ánh xạ ổ đĩa mạng (Map Disk Network) trong winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3652 13:15:10, 17/07/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.