NEWS

[C#] Giới thiệu và sử dụng trình quản lý thư viện Nuget cho .NET

[C#] Giới thiệu và sử dụng trình quản lý thư viện Nuget cho .NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11070 08:14:11, 13/10/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ giới thiệu đến các bạn trình quản lý thư viện Nuget trên môi trường lập trình .NET: Winform, Wpf, Asp.net, UWP...

Giống như các ngôn ngữ lập trình khác, mỗi ngôn ngữ lập trình hiện tại điều có một cộng đồng cung cấp các chương trình quản lý thư viện cho ngôn ngữ đó.

Giúp cho chúng ta dễ dàng, cài đặt, cập nhật hay gỡ bỏ thư viện đó ra khỏi project của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng.

nuget

Ví dụ: PHP thì có Composer

Javascript thì có npm, yarn. 

Java thì có Maven.

Python thì có PyPI.

Ruby thì có Rubygems.

Thì với .Net chúng ta có Nuget, các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website https://nuget.org để xem và tải các thư viện về để sử dụng cho Project của mình.

Từ phiên bản visual studio 2010 trở lên, trong phần mềm đã tích hợp sẵn cho chúng ta chương trình quản lý nuget manager.

Hiện tại thì chúng ta có thể sử dụng hai cách:

  1. Sử dụng Giao diện Nuget Manager for Solutions
  2. Sử dụng Nuget Console

 

I. Sử dụng Nuget Package Manager Console.

Các sử dụng, các bạn vào menu Tools => Nuget Package Manager => Package Manager Console như hình ảnh ở bên dưới.

package_console

Các lệnh thường được sử dụng trong Nuget Console:

Lệnh Mô tả
Get-Package -ListAvailable

 

hoặc

Get-Package

Hiển thị các gói/thư viện cài đặt trong dự án
Get-Package -Filter Logging -ListAvailable Hiển thị các gói/thư viện có tên Logging
Install-Package Dapper Cài đặt thư viện Dapper
Uninstall-Package Dapper Remove thư viện Dapper
Get-Package -updates Cập nhật tất cả các thư viện cài đặt trong dự án
Update-Package Dapper Cập nhật thư viện Dapper

2. Các bạn có thể sử dụng giao diện để cài đặt một cách dễ dàng:

package_gui

Giao diện Nuget For Solution như hình bên dưới:

package_gui_using

Trên giao diện có 3 tab: 

  1. Tab Browse => Tìm kiếm thư viện và cài đặt
  2. Tab Installed => Xem và quản lý những thư viện chúng ta đã cài đặt vào project
  3. Updates => Tab quản lý thư viện đã có phiên bản cập nhật mới.

Dưới đây là một số thư viện Nuget phổ biến hay sử dụng:

Dưới đây là các thư viện hay thường được sử dụng
1. Logging
Serilog
NLog
Log4net

2. File
CsvHelper
EPPlus
ClosedXML
ExcelDataReader

3. Database ORM
EntityFramework
Microsoft.EntityFrameworkCore
NHibernate

4. Testing
NUnit
XUnit
Selenium
Moq
NSubstitute
AutoFixture

5. Validation
FluentAssertions
FluentValidation
Ensure.That

6. Mapping
AutoMapper

7. Redis
StackExchange.Redis

8. Searching
Elasticsearch.Net
NEST

9. Messaging
RabbitMQ.Client
NServiceBus
RawRabbit
Confluent.Kafka
librdkafka.redist

10. Pdf
Itextsharp
PdfSharp

11. WPF UI
MahApps.Metro
MaterialDesignThemes

12. Sending Email
Sendgrid

13. Json
Newtonsoft.Json
Utf8Json
System.Text.Json

14. Dependency Injection
Microsoft.Extensions.DependencyInjection
Scrutor
Autofac
Unity
NInject
Castle.Windsor
CommonServiceLocator
Structuremap
SimpleInjector

15. API Client
RestSharp
Microsoft.Net.Http
RestEase
Microsoft.AspNet.WebApi.Client
Microsoft.Extensions.Http

16. API Documentation
Swashbuckle
NSwag

17. Timing
Nodatime

18. Database Client
Dapper
MySQL.Data
Mongodb
Npgsql
SQLite
Marten
NHibernate

19. EF Core Providers
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory
Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite
Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql
Microsoft.EntityFrameworkCore.Cosmos
EntityFrameworkCore.SqlServerCompact40
EntityFrameworkCore.SqlServerCompact35
Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL
Oracle.EntityFrameworkCore
FirebirdSql.EntityFrameworkCore.Firebird
IBM.EntityFrameworkCore
EntityFrameworkCore.OpenEdge

20. API Gateway
Ocelot

21. Web Frameworks
Nancy

22. Mediator
MediatR

23 CSS
Bootstrap

24. Compression
SharpZipLib
System.IO.Compression.ZipFile

25. Web Socket
Microsoft.AspNet.SignalR

26. Image Processing
EMGU.CV

27. Jwt and Security
Microsoft.IdentityModel.JsonWebTokens
System.IdentityModel.Tokens.Jwt
Microsoft.IdentityModel.Tokens
Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer
Microsoft.AspNetCore.Authorization
Microsoft.AspNetCore.Identity
IdentityServer4


28. Exception Handling
GlobalExceptionHandler

29. Background Task
Hangfire

30. Service Discovery
Consul
Steeltoe.Discovery.ClientCore

31. Retry
Polly


32. Tracing
OpenTracing.Contrib.NetCore
Jaeger

33. Secret
VaultSharp
Vault

34. App Metrics
App.Metrics.*

35. Grpc
Google.Protobuf
Grpc
Grpc.Core
Grpc.Reflection
Google.Api.Gax.Grpc
Grpc.Tools
Grpc.AspNetCore


36. GraphQL
tanka.graphql
GraphQL.Server.Ui.Playground
GraphQL.Server.Ui.Voyager
GraphQL.Server.Ui.GraphiQL


37. Health Checks
AspNetCore.HealthChecks.*

Utilities
DynamicExpresso

Utilities
DynamicExpresso
Figgle
SmartFormat.NET
ReflectionMagic
dbup-core
dbup-sqlserver
System.ValueTuple
MessagePack
System.Reactive
Humanizer.Core

Thanks for watching!

Tags: nuget c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Giới thiệu và sử dụng trình quản lý thư viện Nuget cho .NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11070 08:14:11, 13/10/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.