NEWS

Viết chương trình kiểm tra tín hiệu mạng, lấy địa chỉ MAC wifi bằng C#

Viết chương trình kiểm tra tín hiệu mạng, lấy địa chỉ MAC wifi bằng C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12666 22:36:07, 04/11/2015C#   In bài viết

Hôm nay, mình xin viết bài hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng bằng ngôn ngữ C# quét các bạn xung quanh, lấy địa chỉ MAC và kiểm tra tín hiệu của các mạng wifi xung quanh mình.

Giao diện chương trình như hình bên dưới: 

Dò tìm mạng địa chỉ MAC và tín hiệu wifi bằng C#

Thực ra, bài viết này sử dụng câu lệnh của MS-DOS: lệnh Netsh, để liệt kê và thấy các thông tin như: địa chỉ Mac, tín hiệu wifi ....

wlan show networks mode=bssid

Các bạn có thể vào chương trình CMD: (Windows +R => cmd =>enter)

Bạn gõ vào lệnh sau: bạn sẽ thấy kết quả trả về các tín hiệu wifi như hình dưới đây:

Sử dụng lệnh MS-DOS NETSH để liệt kê wifi

- Đầu tiên các bạn cần imports thư viện vào:

using System.IO;
using System.Media;

- Sau đó các bạn viết một function scan sau: để get dữ liệu vào list box:

private void Scan()
    {
      string output;
      string line;
      int BSSIDNumber = 0;
      int NetworkIndex = -1;
      string[,] Networks = new string[100, 9];

      listView1.SmallImageList = imageSignalLevel;

      Process proc = new Process();
      proc.StartInfo.CreateNoWindow = true;
      proc.StartInfo.FileName = "netsh";
      proc.StartInfo.Arguments = "wlan show networks mode=bssid";
      proc.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
      proc.StartInfo.UseShellExecute = false; // required for the Redirect setting above Process.Start(proc);
      proc.Start();
      output = proc.StandardOutput.ReadToEnd();
      proc.WaitForExit();
      StringReader sr = new StringReader(output.ToString());
      line = null;
    
      while ((line = sr.ReadLine()) != null)
      {
        if (line.StartsWith("General Failure"))
        {
          // Wifi disconnected or not installed
          break;
        }
        if (line.StartsWith("SSID"))
        {
          NetworkIndex++;
          for (int i = 0; i < 9; i++)
          {
            Networks[NetworkIndex, i] = " "; // prevent exception finding null on search 
          }
          Networks[NetworkIndex, 3] = "0%"; // prevent exception for trim
          BSSIDNumber = 0;// reset the BSSID number
          Networks[NetworkIndex, 1] = line.Substring(line.IndexOf(":") + 1).TrimEnd(' ').TrimStart(' ');
          continue;
        }

        if (line.IndexOf("Network type") > 0)
        {
          if (line.EndsWith("Infrastructure"))
          {
            Networks[NetworkIndex, 7] = "AP";
            continue;
          }
          else
          {
            Networks[NetworkIndex, 7] = line.Substring(line.IndexOf(":") + 1); //"Ad-hoc";
          }
        }
        if (line.IndexOf("Authentication") > 0)
        {
          Networks[NetworkIndex, 4] = line.Substring(line.IndexOf(":") + 1).TrimStart(' ').TrimEnd(' ');
          continue;
        }
        if (line.IndexOf("Encryption") > 0)
        {
          Networks[NetworkIndex, 5] = line.Substring(line.IndexOf(":") + 1).TrimStart(' ').TrimEnd(' ');
          continue;
        }
        if (line.IndexOf("BSSID") > 0)
        {
          if ((Convert.ToInt32(line.IndexOf("BSSID" + 6)) > BSSIDNumber))
          {
            BSSIDNumber = Convert.ToInt32(line.IndexOf("BSSID" + 6));
            NetworkIndex++;
            Networks[NetworkIndex, 1] = Networks[NetworkIndex - 1, 1]; // same SSID 
            Networks[NetworkIndex, 7] = Networks[NetworkIndex - 1, 7]; // same Network Type
            Networks[NetworkIndex, 4] = Networks[NetworkIndex - 1, 4]; // Same authorization
            Networks[NetworkIndex, 5] = Networks[NetworkIndex - 1, 5]; // same encryption
          }
          Networks[NetworkIndex, 0] = line.Substring(line.IndexOf(":") + 1);
          continue;
        }
        if (line.IndexOf("Signal") > 0)
        {
          Networks[NetworkIndex, 3] = line.Substring(line.IndexOf(":") + 1);
          continue;
        }
        if (line.IndexOf("Radio Type") > 0)
        {
          Networks[NetworkIndex, 6] = line.Substring(line.IndexOf(":") + 1);
          continue;
        }
        if (line.IndexOf("Channel") > 0)
        {
          Networks[NetworkIndex, 2] = line.Substring(line.IndexOf(":") + 1);
          continue;
        }
        if (line.IndexOf("Basic Rates") > 0)
        {
          //Networks[NetworkIndex, 8] = line.Substring(line.Length - 2, 2);
          Networks[NetworkIndex, 8] = line.Substring(line.IndexOf(":"));
          if (Networks[NetworkIndex, 8] == ":") { Networks[NetworkIndex, 8] = "not shown"; continue; }
          Networks[NetworkIndex, 8] = Networks[NetworkIndex, 8].TrimStart(':').TrimStart(' ').TrimEnd(' ');
          for (int i = Networks[NetworkIndex, 8].Length - 1; i > 0; i--)
          {
            if (Networks[NetworkIndex, 8].Substring(i, 1) == " ")
            {
              Networks[NetworkIndex, 8] = Networks[NetworkIndex, 8].Substring(i + 1, Networks[NetworkIndex, 8].Length - 1 - i);
              break;
            }
          }
        }
        if (line.IndexOf("Other Rates") > 0)
        {
          // overwrite the basic rates if this entry is present
          Networks[NetworkIndex, 8] = line.Substring(line.IndexOf(":"));
          if (Networks[NetworkIndex, 8] == ":") { Networks[NetworkIndex, 8] = "not shown"; continue; }
          Networks[NetworkIndex, 8] = Networks[NetworkIndex, 8].TrimStart(':').TrimStart(' ').TrimEnd(' ');
          for (int i = Networks[NetworkIndex, 8].Length - 1; i >= 0; i--)
          {
            if (Networks[NetworkIndex, 8].Substring(i, 1) == " ")
            {
              Networks[NetworkIndex, 8] = Networks[NetworkIndex, 8].Substring(i + 1, Networks[NetworkIndex, 8].Length - 1 - i);
              break;
            }
          }
        }
      }

      for (int i = 0; i < listView1.Items.Count; i++)
      {
        // set signal to zero on all items in list
        listView1.Items[i].SubItems[3].Text = "0%";
        listView1.Items[i].ImageIndex = 5;
      }
  
      for (int i = 0; i < NetworkIndex + 1; i++)
      {
        ListViewItem SearchItem = new ListViewItem();
        if (Networks[i, 0] == " ") continue; // don't search if no valid MAC Address !
        SearchItem = listView1.FindItemWithText(Networks[i, 0]);
        if (SearchItem == null)
        {
          // New discovery - add it to the list

          SystemSounds.Hand.Play();
        
          listView1.Items.Add(Networks[i,0]);                     // MAC Address
          listView1.Items[listView1.Items.Count-1].SubItems.Add( Networks[i, 1]);   // SSID
          listView1.Items[listView1.Items.Count-1].SubItems.Add( Networks[i, 2]);   // Channel
          listView1.Items[listView1.Items.Count-1].SubItems.Add( Networks[i, 3]);   // Signal
          listView1.Items[listView1.Items.Count-1].SubItems.Add( Networks[i, 4]);   // Authenticatiopn
          listView1.Items[listView1.Items.Count-1].SubItems.Add( Networks[i, 5]);   // Encryption
          listView1.Items[listView1.Items.Count-1].SubItems.Add( Networks[i, 6]);   // Radio Type
          listView1.Items[listView1.Items.Count-1].SubItems.Add( Networks[i, 7]);   // Network Type
          listView1.Items[listView1.Items.Count-1].SubItems.Add( Networks[i, 8]);   // Speed
        
          int SignalInt = Convert.ToInt32(Networks[i, 3].TrimEnd(' ').TrimEnd('%'));
          if (SignalInt > 50) listView1.Items[listView1.Items.Count - 1].ImageIndex = 0;
          else if (SignalInt > 40) listView1.Items[listView1.Items.Count - 1].ImageIndex = 1;
          else if (SignalInt > 30) listView1.Items[listView1.Items.Count - 1].ImageIndex = 2;
          else if (SignalInt > 20) listView1.Items[listView1.Items.Count - 1].ImageIndex = 3;
          else if (SignalInt > 0) listView1.Items[listView1.Items.Count - 1].ImageIndex = 4;

          if ((Networks[i, 4] == "Open") & (Networks[i, 5] == "None")) listView1.Items[listView1.Items.Count - 1].BackColor = Color.PaleGreen;
          listView1.Items[listView1.Items.Count - 1].EnsureVisible();
        }
        else
        {
          // Already in list - update Signal and other details that may change

          listView1.Items[SearchItem.Index].SubItems[3].Text = Networks[i, 3];   // Signal

          // Don't change any details if blank 
          if (Networks[i,1] != null) listView1.Items[SearchItem.Index].SubItems[1].Text = Networks[i, 1];   // SSID
          if (Networks[i, 4] != null) listView1.Items[SearchItem.Index].SubItems[4].Text = Networks[i, 4];   // Authenticatiopn
          if (Networks[i, 5] != null) listView1.Items[SearchItem.Index].SubItems[5].Text = Networks[i, 5];   // Encryption
          if (Networks[i, 6] != null) listView1.Items[SearchItem.Index].SubItems[6].Text = Networks[i, 6];   // Radio Type
          if (Networks[i, 7] != null) listView1.Items[SearchItem.Index].SubItems[7].Text = Networks[i, 7];   // Network Type
          if (Networks[i, 8] != null) listView1.Items[SearchItem.Index].SubItems[8].Text = Networks[i, 8];   // Speed
 
          int SignalInt = Convert.ToInt32(Networks[i, 3].TrimEnd(' ').TrimEnd('%'));
          if (SignalInt > 50) listView1.Items[SearchItem.Index].ImageIndex = 0;
          else if (SignalInt > 40) listView1.Items[SearchItem.Index].ImageIndex = 1;
          else if (SignalInt > 30) listView1.Items[SearchItem.Index].ImageIndex = 2;
          else if (SignalInt > 20) listView1.Items[SearchItem.Index].ImageIndex = 3;
          else if (SignalInt > 0 ) listView1.Items[SearchItem.Index].ImageIndex = 4;
          else if (SignalInt == 0) listView1.Items[SearchItem.Index].ImageIndex = 5;
        } 
      }
    }

- Sau đó các bạn gọi hàm Scan(), khi nhấn vào button dò tìm:

private void btnScan_Click(object sender, EventArgs e)
{
       Scan();
}

Chúc các bạn thành công!

Nếu thấy hay xin các bạn hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Xin cảm ơn các bạn

Download scan_wifi with c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Viết chương trình kiểm tra tín hiệu mạng, lấy địa chỉ MAC wifi bằng C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12666 22:36:07, 04/11/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.