Bài viết mới

Viết chương trình kiểm tra tín hiệu mạng, lấy địa chỉ MAC wifi bằng C#

Viết chương trình kiểm tra tín hiệu mạng, lấy địa chỉ MAC wifi bằng C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 5348 22:36:07, 04/11/2015CSHARP   In bài viết

Hôm nay, mình xin viết bài hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng bằng ngôn ngữ C# quét các bạn xung quanh, lấy địa chỉ MAC và kiểm tra tín hiệu của các mạng wifi xung quanh mình.

Giao diện chương trình như hình bên dưới: 

Dò tìm mạng địa chỉ MAC và tín hiệu wifi bằng C#

Thực ra, bài viết này sử dụng câu lệnh của MS-DOS: lệnh Netsh, để liệt kê và thấy các thông tin như: địa chỉ Mac, tín hiệu wifi ....

wlan show networks mode=bssid

Các bạn có thể vào chương trình CMD: (Windows +R => cmd =>enter)

Bạn gõ vào lệnh sau: bạn sẽ thấy kết quả trả về các tín hiệu wifi như hình dưới đây:

Sử dụng lệnh MS-DOS NETSH để liệt kê wifi

- Đầu tiên các bạn cần imports thư viện vào:

using System.IO;
using System.Media;

- Sau đó các bạn viết một function scan sau: để get dữ liệu vào list box:

private void Scan()
    {
      string output;
      string line;
      int BSSIDNumber = 0;
      int NetworkIndex = -1;
      string[,] Networks = new string[100, 9];

      listView1.SmallImageList = imageSignalLevel;

      Process proc = new Process();
      proc.StartInfo.CreateNoWindow = true;
      proc.StartInfo.FileName = "netsh";
      proc.StartInfo.Arguments = "wlan show networks mode=bssid";
      proc.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
      proc.StartInfo.UseShellExecute = false; // required for the Redirect setting above Process.Start(proc);
      proc.Start();
      output = proc.StandardOutput.ReadToEnd();
      proc.WaitForExit();
      StringReader sr = new StringReader(output.ToString());
      line = null;
    
      while ((line = sr.ReadLine()) != null)
      {
        if (line.StartsWith("General Failure"))
        {
          // Wifi disconnected or not installed
          break;
        }
        if (line.StartsWith("SSID"))
        {
          NetworkIndex++;
          for (int i = 0; i < 9; i++)
          {
            Networks[NetworkIndex, i] = " "; // prevent exception finding null on search 
          }
          Networks[NetworkIndex, 3] = "0%"; // prevent exception for trim
          BSSIDNumber = 0;// reset the BSSID number
          Networks[NetworkIndex, 1] = line.Substring(line.IndexOf(":") + 1).TrimEnd(' ').TrimStart(' ');
          continue;
        }

        if (line.IndexOf("Network type") > 0)
        {
          if (line.EndsWith("Infrastructure"))
          {
            Networks[NetworkIndex, 7] = "AP";
            continue;
          }
          else
          {
            Networks[NetworkIndex, 7] = line.Substring(line.IndexOf(":") + 1); //"Ad-hoc";
          }
        }
        if (line.IndexOf("Authentication") > 0)
        {
          Networks[NetworkIndex, 4] = line.Substring(line.IndexOf(":") + 1).TrimStart(' ').TrimEnd(' ');
          continue;
        }
        if (line.IndexOf("Encryption") > 0)
        {
          Networks[NetworkIndex, 5] = line.Substring(line.IndexOf(":") + 1).TrimStart(' ').TrimEnd(' ');
          continue;
        }
        if (line.IndexOf("BSSID") > 0)
        {
          if ((Convert.ToInt32(line.IndexOf("BSSID" + 6)) > BSSIDNumber))
          {
            BSSIDNumber = Convert.ToInt32(line.IndexOf("BSSID" + 6));
            NetworkIndex++;
            Networks[NetworkIndex, 1] = Networks[NetworkIndex - 1, 1]; // same SSID 
            Networks[NetworkIndex, 7] = Networks[NetworkIndex - 1, 7]; // same Network Type
            Networks[NetworkIndex, 4] = Networks[NetworkIndex - 1, 4]; // Same authorization
            Networks[NetworkIndex, 5] = Networks[NetworkIndex - 1, 5]; // same encryption
          }
          Networks[NetworkIndex, 0] = line.Substring(line.IndexOf(":") + 1);
          continue;
        }
        if (line.IndexOf("Signal") > 0)
        {
          Networks[NetworkIndex, 3] = line.Substring(line.IndexOf(":") + 1);
          continue;
        }
        if (line.IndexOf("Radio Type") > 0)
        {
          Networks[NetworkIndex, 6] = line.Substring(line.IndexOf(":") + 1);
          continue;
        }
        if (line.IndexOf("Channel") > 0)
        {
          Networks[NetworkIndex, 2] = line.Substring(line.IndexOf(":") + 1);
          continue;
        }
        if (line.IndexOf("Basic Rates") > 0)
        {
          //Networks[NetworkIndex, 8] = line.Substring(line.Length - 2, 2);
          Networks[NetworkIndex, 8] = line.Substring(line.IndexOf(":"));
          if (Networks[NetworkIndex, 8] == ":") { Networks[NetworkIndex, 8] = "not shown"; continue; }
          Networks[NetworkIndex, 8] = Networks[NetworkIndex, 8].TrimStart(':').TrimStart(' ').TrimEnd(' ');
          for (int i = Networks[NetworkIndex, 8].Length - 1; i > 0; i--)
          {
            if (Networks[NetworkIndex, 8].Substring(i, 1) == " ")
            {
              Networks[NetworkIndex, 8] = Networks[NetworkIndex, 8].Substring(i + 1, Networks[NetworkIndex, 8].Length - 1 - i);
              break;
            }
          }
        }
        if (line.IndexOf("Other Rates") > 0)
        {
          // overwrite the basic rates if this entry is present
          Networks[NetworkIndex, 8] = line.Substring(line.IndexOf(":"));
          if (Networks[NetworkIndex, 8] == ":") { Networks[NetworkIndex, 8] = "not shown"; continue; }
          Networks[NetworkIndex, 8] = Networks[NetworkIndex, 8].TrimStart(':').TrimStart(' ').TrimEnd(' ');
          for (int i = Networks[NetworkIndex, 8].Length - 1; i >= 0; i--)
          {
            if (Networks[NetworkIndex, 8].Substring(i, 1) == " ")
            {
              Networks[NetworkIndex, 8] = Networks[NetworkIndex, 8].Substring(i + 1, Networks[NetworkIndex, 8].Length - 1 - i);
              break;
            }
          }
        }
      }

      for (int i = 0; i < listView1.Items.Count; i++)
      {
        // set signal to zero on all items in list
        listView1.Items[i].SubItems[3].Text = "0%";
        listView1.Items[i].ImageIndex = 5;
      }
  
      for (int i = 0; i < NetworkIndex + 1; i++)
      {
        ListViewItem SearchItem = new ListViewItem();
        if (Networks[i, 0] == " ") continue; // don't search if no valid MAC Address !
        SearchItem = listView1.FindItemWithText(Networks[i, 0]);
        if (SearchItem == null)
        {
          // New discovery - add it to the list

          SystemSounds.Hand.Play();
        
          listView1.Items.Add(Networks[i,0]);                     // MAC Address
          listView1.Items[listView1.Items.Count-1].SubItems.Add( Networks[i, 1]);   // SSID
          listView1.Items[listView1.Items.Count-1].SubItems.Add( Networks[i, 2]);   // Channel
          listView1.Items[listView1.Items.Count-1].SubItems.Add( Networks[i, 3]);   // Signal
          listView1.Items[listView1.Items.Count-1].SubItems.Add( Networks[i, 4]);   // Authenticatiopn
          listView1.Items[listView1.Items.Count-1].SubItems.Add( Networks[i, 5]);   // Encryption
          listView1.Items[listView1.Items.Count-1].SubItems.Add( Networks[i, 6]);   // Radio Type
          listView1.Items[listView1.Items.Count-1].SubItems.Add( Networks[i, 7]);   // Network Type
          listView1.Items[listView1.Items.Count-1].SubItems.Add( Networks[i, 8]);   // Speed
        
          int SignalInt = Convert.ToInt32(Networks[i, 3].TrimEnd(' ').TrimEnd('%'));
          if (SignalInt > 50) listView1.Items[listView1.Items.Count - 1].ImageIndex = 0;
          else if (SignalInt > 40) listView1.Items[listView1.Items.Count - 1].ImageIndex = 1;
          else if (SignalInt > 30) listView1.Items[listView1.Items.Count - 1].ImageIndex = 2;
          else if (SignalInt > 20) listView1.Items[listView1.Items.Count - 1].ImageIndex = 3;
          else if (SignalInt > 0) listView1.Items[listView1.Items.Count - 1].ImageIndex = 4;

          if ((Networks[i, 4] == "Open") & (Networks[i, 5] == "None")) listView1.Items[listView1.Items.Count - 1].BackColor = Color.PaleGreen;
          listView1.Items[listView1.Items.Count - 1].EnsureVisible();
        }
        else
        {
          // Already in list - update Signal and other details that may change

          listView1.Items[SearchItem.Index].SubItems[3].Text = Networks[i, 3];   // Signal

          // Don't change any details if blank 
          if (Networks[i,1] != null) listView1.Items[SearchItem.Index].SubItems[1].Text = Networks[i, 1];   // SSID
          if (Networks[i, 4] != null) listView1.Items[SearchItem.Index].SubItems[4].Text = Networks[i, 4];   // Authenticatiopn
          if (Networks[i, 5] != null) listView1.Items[SearchItem.Index].SubItems[5].Text = Networks[i, 5];   // Encryption
          if (Networks[i, 6] != null) listView1.Items[SearchItem.Index].SubItems[6].Text = Networks[i, 6];   // Radio Type
          if (Networks[i, 7] != null) listView1.Items[SearchItem.Index].SubItems[7].Text = Networks[i, 7];   // Network Type
          if (Networks[i, 8] != null) listView1.Items[SearchItem.Index].SubItems[8].Text = Networks[i, 8];   // Speed
 
          int SignalInt = Convert.ToInt32(Networks[i, 3].TrimEnd(' ').TrimEnd('%'));
          if (SignalInt > 50) listView1.Items[SearchItem.Index].ImageIndex = 0;
          else if (SignalInt > 40) listView1.Items[SearchItem.Index].ImageIndex = 1;
          else if (SignalInt > 30) listView1.Items[SearchItem.Index].ImageIndex = 2;
          else if (SignalInt > 20) listView1.Items[SearchItem.Index].ImageIndex = 3;
          else if (SignalInt > 0 ) listView1.Items[SearchItem.Index].ImageIndex = 4;
          else if (SignalInt == 0) listView1.Items[SearchItem.Index].ImageIndex = 5;
        } 
      }
    }

- Sau đó các bạn gọi hàm Scan(), khi nhấn vào button dò tìm:

private void btnScan_Click(object sender, EventArgs e)
{
       Scan();
}

Chúc các bạn thành công!

Nếu thấy hay xin các bạn hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Xin cảm ơn các bạn

Download scan_wifi with c#

Tags: lập trình socketlistviewtreeview

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Viết chương trình kiểm tra tín hiệu mạng, lấy địa chỉ MAC wifi bằng C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 5348 22:36:07, 04/11/2015CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.