NEWS

[C#] AutoResetEvent là gì và cách sử dụng

[C#] AutoResetEvent là gì và cách sử dụng
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2620 10:51:57, 06/02/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục giới thiệu các bạn AutoResetEvent và cách sử dụng nó trong lập trình C#.

Vậy AutoResetEvent là gì?

AutoResetEvent là một đối tượng của thư viện .NET Framework, nằm trong namespace System.Threading, cung cấp một cách để một thread đợi cho một sự kiện để xảy ra hoặc cho phép một thread khác gửi sự kiện đó.

Khi một sự kiện được gửi, AutoResetEvent tự động đặt lại trạng thái của nó sang chờ.

Để sử dụng AutoResetEvent, bạn cần tạo một đối tượng mới và truyền vào một trạng thái ban đầu cho nó. Bạn cũng có thể chờ cho sự kiện đó xảy ra bằng cách gọi phương thức WaitOne() trên đối tượng AutoResetEvent.

Khi một thread muốn gửi sự kiện, nó có thể gọi phương thức Set() trên đối tượng AutoResetEvent.

autoresetevent_csharp

Các bạn có thể xem đoạn code mẫu dưới đây để dễ hiểu về AutoResetEvent C#:

using System;
using System.Threading;

class Program
{
  static AutoResetEvent _autoResetEvent = new AutoResetEvent(false);

  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Main thread started.");
    Thread workerThread = new Thread(DoWork);
    workerThread.Start();
    Console.WriteLine("Main thread waiting for worker thread to complete.");
    _autoResetEvent.WaitOne();
    Console.WriteLine("Main thread continues.");
    Console.ReadLine();
  }

  static void DoWork()
  {
    Console.WriteLine("Worker thread started.");
    Thread.Sleep(2000);
    Console.WriteLine("Worker thread signaling event.");
    _autoResetEvent.Set();
  }
}

Kết quả khi chạy đoạn code trên:

Main thread started.
Main thread waiting for worker thread to complete.
Worker thread started.
Worker thread signaling event.
Main thread continues.

Các bạn để ý phương thức _autoResetEvnet.WaitOne().

Khi chạy đến này nó sẽ chờ khi nào phương thức DoWork() gọi hàm _autoResetEvent.Set() thì thread main mới tiếp tục thực hiện code và xuất ra màn hình chữ "Main thread continues."

Các bạn, hãy code đoạn code trên paste vào visual studio chạy sẻ dễ hiểu về AutoResetEvent.

 

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] AutoResetEvent là gì và cách sử dụng
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2620 10:51:57, 06/02/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.