NEWS

[C#] Viết ứng dụng Chat Client với RabbitMQ

[C#] Viết ứng dụng Chat Client với RabbitMQ
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6022 15:59:35, 18/03/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết ứng dụng Chat Client sử dụng Rabbit MQ trong lập trình C# Winform.

[C#] Chat Application with Rabbit MQ Winform

Trong bài viết trước, mình đã có giới thiệu với các bạn về Rabbit và ứng dụng của nó như thế nào.

Trong bài viết này, mình không có hướng dẫn cách cài đặt Rabbit Server, vì trên mạng đã có video hướng dẫn cài đặt rất nhiều.

Ở bài này, mình sẽ viết ứng dụng chat Client sử dụng Rabbit MQ C#.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng Chat Rabbit C#:

rabbit_chat_csharp_demo

Sau khi, cài đặt Rabbit Server xong các bạn vào đường dẫn: http://localhost:15672/

Để xem ứng dụng quản lý rabbit trên Server.

rabbit_server

Đầu tiên, các bạn cần vào Nuget và cài đặt thư viện Rabbit Client cho Winform vào:

Install-Package RabbitMQ.Client -Version 5.1.2

Và dưới đây là full source code Chat Rabbit C#:

using RabbitMQ.Client;
using RabbitMQ.Client.Events;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace RabbitMQ_Client
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    string exchangeName = "RabbitHOB";
    string clientId = Guid.NewGuid().ToString();
    IConnection connection = null;
    IModel channelSend = null;
    IModel channelReceive = null;


    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      txtUserName.Text = clientId.Substring(0, 13); 
      txtConversation.Text = "Hello laptrinhvb, click ads for donate. Thanks you!\r\n";
      var connectionFactory = new ConnectionFactory
      {
        HostName = "localhost",
        Port = 5672,
        UserName = "nguyenthao",
        Password = "admin",
        VirtualHost = "/"
      };

      connection = connectionFactory.CreateConnection();
      channelSend = connection.CreateModel();
      channelSend.ExchangeDeclare(exchangeName, ExchangeType.Fanout, false, true, null);
      channelReceive = connection.CreateModel();
      channelReceive.QueueDeclare(clientId, false, false, true, null);
      channelReceive.QueueBind(clientId, exchangeName, "");
      var consumer = new EventingBasicConsumer(channelReceive);
      channelReceive.BasicConsume(clientId, true, consumer);
      consumer.Received += (s, ee) =>
      {
        string message = Encoding.UTF8.GetString(ee.Body) + "\r\n";
        txtConversation.BeginInvoke(new Action(() =>
        {
          txtConversation.Text += message;
          ScrollToEnd(txtConversation);
        }));
      };
      txtMessage.Focus();
    }

    private void btnSend_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string input = txtUserName.Text + " > " + txtMessage.Text;
      byte[] message = Encoding.UTF8.GetBytes(input);
      channelSend.BasicPublish(exchangeName, "", null, message);
      txtMessage.Text = string.Empty;
      txtMessage.Focus();
    }

    public void ScrollToEnd(TextBox textbox)
    {
      textbox.Select(textbox.Text.Length - 1, 0);
      textbox.ScrollToCaret();
    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      if (channelSend.IsOpen) channelSend.Close();
      if (channelReceive.IsOpen) channelReceive.Close();
      if (connection.IsOpen) connection.Close();
    }
  }
}

Đây là ứng dụng chat demo, các bạn có thể sử dụng bài viết này để xây dựng ứng dụng qua mạng Lan, tùy theo nhu cầu của các bạn.

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

Tags: chat c#chat client c#rabbitmq .net

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Viết ứng dụng Chat Client với RabbitMQ
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6022 15:59:35, 18/03/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.