[C#] Thêm ứng dụng vào Taskbar sử dụng SharpShell DeskBand

[C#] Thêm ứng dụng vào Taskbar sử dụng SharpShell DeskBand
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2312 09:43:05, 09/04/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn, cách tích hợp ứng dụng của mình vào TaskBar trên Windows hay còn gọi là DeskBand C#, Winform.

[C#] Network Monitor Deskband with Sharpshell Winform

Vậy DeskBand C# là gì? các bạn có thể xem mấy hình ảnh dưới đây.

1. Ứng dụng Network monitor

deskband

2. Ứng dụng xem dung lượng Pin Laptop

9hncb0dumob21

Ở bài viết này mình sẽ demo ứng dụng Network Monitor.

Từ Taskbar các bạn Right Click chuột phải => Toolbar => Network Monitor vb.net

toolbar_network_monitor

Kết quả ta sẽ được ứng dụng Deskband Network Monitor example như hình dưới đây:

net_monitor_deskband_csharp

Đầu tiên các bạn tạo cho mình một project Windows Form Control Library

window_form_control_library

Tiếp đến các bạn import cho mình thư viện SharpShell vào từ Nuget Console

PM> Install-Package SharpShell -Version 2.7.2

Các bạn tạo cho mình một Usercontrol với tên DeskBandUI.cs như code bên dưới:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Xml;
using System.Net.NetworkInformation;

namespace WebSearchDeskBand
{
  public partial class DeskBandUI : UserControl
  {
 
    private NetworkInterface[] nicArr;
    private Timer timer;
    NetworkInterface nic;
    public DeskBandUI()
    {
      InitializeComponent();
      nicArr = NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces();
      nic = nicArr[0];
      InitializeTimer();
    }

      
    private void InitializeTimer()
    {
      timer = new Timer();
      timer.Enabled = true;
      timer.Interval = 1000;
      timer.Tick += new EventHandler(timer_Tick);
      timer.Start();

    }

    string bytesend = "0";
    string byteReceived = "0";
    private void UpdateNetworkInterface()
    {
      
      IPv4InterfaceStatistics interfaceStats = nic.GetIPv4Statistics();
      
      long bytesSentSpeed = (long)(interfaceStats.BytesSent - double.Parse(bytesend)) / 1024;
      long bytesReceivedSpeed = (long)(interfaceStats.BytesReceived - double.Parse(byteReceived)) / 1024;

      lblUpload.Text = bytesSentSpeed.ToString() + " KB/s";
      lblDownload.Text = bytesReceivedSpeed.ToString() + " KB/s";
      bytesend = interfaceStats.BytesSent.ToString("N0");
      byteReceived = interfaceStats.BytesReceived.ToString("N0");
      // lblUpload.Text = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss");
      
    }

    void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {      
      UpdateNetworkInterface();
    }
  }
}

Tiếp tục viết một class WebSearchDeskBand.cs

using SharpShell.Attributes;
using SharpShell.SharpDeskBand;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace WebSearchDeskBand
{ 
  [ComVisible(true)]
  [DisplayName("Network Monitor - vb.net")] // tên hiển thị ở thanh toolbar
  public class WebSearchDeskBand : SharpDeskBand
  {  
    protected override System.Windows.Forms.UserControl CreateDeskBand()
    {
      return new DeskBandUI();
    }
   
    protected override BandOptions GetBandOptions()
    {
      return new BandOptions
          {
            HasVariableHeight = false,
            IsSunken = false,
            ShowTitle = false,
            Title = "Network Monitor",
            UseBackgroundColour = false,
            AlwaysShowGripper = true
          };
    }
  }
}

[DisplayName("Network Monitor - vb.net")] => tên hiển thị ở thanh toolbar

Xong khi viết xong nó sẽ build ra file Dll, các bạn sẽ tiến hành chạy lệnh command dos để đăng ký nó vào Windows Explorer.

Đầu tiên, các bạn vào thư mục Bin/Debug hoặc Release

Sau đó bạn thực hiện 2 lệnh sau để Đăng ký và Hủy đăng ký.

install_deskband_csharp

Lênh command regasm.exe các bạn cần thêm vào Path Environment như hình mình bên dưới.

regasm_csharp

Khi đăng ký hoặc hủy đăng ký các bạn nhớ Restart lại Windows Explorer từ TaskManager nhé.

Vì ứng dụng Deskband sẽ đăng ký toolbar vào Windows Explorer.

restart_taskmanager

Thanks for waching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: deskband c#sharpshell c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Thêm ứng dụng vào Taskbar sử dụng SharpShell DeskBand
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2312 09:43:05, 09/04/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.