NEWS

[C#] Hướng dẫn cách tạo mã QR Code trên file Excel

[C#] Hướng dẫn cách tạo mã QR Code trên file Excel
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1922 14:31:19, 29/12/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code các tạo mã QRCode trên File Excel bằng C#, Winform.

[C#] Export QRcode to Excel Winform

Trong bài này, mình sử dụng thư viện: 

 1. Zxing để tạo mã qrcode 
 2. CloseXML để thao tác làm việc với file excel.

Ví dụ: Chúng ta có 1 file excel danh sách nhân viên như hình bên dưới đây

qrcode_csharp_nv

Và công việc là bây giờ mình xuất tạo mã QRCode theo Mã SV vào ô QRCode.

Kết quả khi chạy chúng ta được hình bên dưới.

qrcode_excel_export

Source code c#:

using ClosedXML.Excel;
using DocumentFormat.OpenXml.Drawing;
using DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using ZXing;
using static System.Net.Mime.MediaTypeNames;

namespace ConsoleApp8
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var sheetName = "Sheet1";
      var qrCodeValueAtCell = "E";
      var imageQRcodeCell = "F";
      var vitriBatdauDoc = 8; // BẮT ĐẦU GHI TỪ Ô SỐ 8

      string filePath = "template.xlsx";    
      DataTable dataTable = ReadColumnDataFromExcel(filePath, sheetName, qrCodeValueAtCell, vitriBatdauDoc);
      PrintDataTable(dataTable);
      Console.ReadLine();
      using (var workbook = new XLWorkbook(filePath))
      {
        var worksheet = workbook.Worksheet(sheetName);
        var k = vitriBatdauDoc -1;
        foreach (DataRow item in dataTable.Rows)
        {
          k++;
          var qrCodeContent = item["qr"].ToString();
          var qrCodeBitmap = GenerateQRCodeBitmap(qrCodeContent);
          var ms = new MemoryStream();
          qrCodeBitmap.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
          worksheet.Row(k).Height = 88;
         
          var offset = worksheet.Cell($"{imageQRcodeCell}{k}");
          worksheet.AddPicture(ms).MoveTo(offset, 5, 10).WithSize(95, 95);
        }
        workbook.SaveAs("output.xlsx");
      }

      Process.Start("output.xlsx");
    }

    static Bitmap GenerateQRCodeBitmap(string content)
    {
      var barcodeWriter = new BarcodeWriter();
      barcodeWriter.Format = BarcodeFormat.QR_CODE;
      barcodeWriter.Options = new ZXing.Common.EncodingOptions
      {
        Width = 100,
        Height = 100,
        Margin = 0,
        
        NoPadding = true
      };

      return barcodeWriter.Write(content);
    }
    static int ColumnLetterToIndex(string columnName)
    {
      int index = 0;
      int length = columnName.Length;

      for (int i = 0; i < length; i++)
      {
        char letter = columnName[i];
        index = index * 26 + (letter - 'A' + 1);
      }

      return index;
    }

    static DataTable ReadColumnDataFromExcel(string filePath, string sheetName, string columnName, int start)
    {
      DataTable dataTable = new DataTable();
      dataTable.Columns.Add(new DataColumn("qr"));
      start = start - 1;
      using (var workbook = new XLWorkbook(filePath))
      {
        var worksheet = workbook.Worksheet(sheetName);

       
        int columnIndex = ColumnLetterToIndex(columnName);

        var firstRow = worksheet.FirstRowUsed();
        var lastRow = worksheet.LastRowUsed();

        var rowsInRange = worksheet.Rows(1, lastRow.RowNumber());
        int i = -1;
        foreach (var row in rowsInRange)
        {
          i++;
          if (i < start) continue;         

          if (!row.Cell(columnIndex).IsEmpty())
          {
            var cellValue = row.Cell(columnIndex).Value.ToString();
            dataTable.Rows.Add(cellValue);
          }
          
        }
      }

      return dataTable;
    }
    static void PrintDataTable(DataTable dataTable)
    {
      foreach (DataRow row in dataTable.Rows)
      {
        Console.WriteLine(row[0]); 
      }
    }
  }
}

Ở source code này các bạn cần chỉnh các thông số sau phù hợp với nhu cầu xuất qrcode của mình.

var sheetName = "Sheet1";
var qrCodeValueAtCell = "E";
var imageQRcodeCell = "F";
var vitriBatdauDoc = 8; // BẮT ĐẦU GHI TỪ Ô SỐ 8

VD: sheet tên gì gì, mã dữ liệu đầu vào của QR code, vẽ hình qrcode vào vị trí nào.

Video demo export qrcode excel c#:

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn cách tạo mã QR Code trên file Excel
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1922 14:31:19, 29/12/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.