NEWS

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng chụp màn hình và tách chữ ra khỏi hình ảnh Winform

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng chụp màn hình và tách chữ ra khỏi hình ảnh Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13515 12:58:57, 19/06/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm trước mình đã có viết bài hướng dẫn các bạn cách tách chữ ra khỏi hình ảnh C#, trong bài này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tích hợp phần chụp vùng màn hình và sau đó sẽ tách chữ ra khỏi hình ảnh.

[C#] Tutorial Screen Capture and Extract Text From Image Winform Using TesseractEngine 4.0

Trong bài viết này mình đã sử dụng TesseractEngine 4.0 nên chương trình sẽ được thực thi tách chữ ra khỏi hình ảnh nhanh hơn.

screencapture_demo

Các bạn nào chưa đọc bài tách chữ ra khỏi hình ảnh, thì bạn nên đọc bài đó trước rồi quay trở lại đọc tiếp bài này nhé.

[C#] Tách chữ tiếng việt ra khỏi hình ảnh lập trình csharp

Video Demo ứng dụng chụp màn hình và tách chữ các bạn xem ở video bên dưới:

Trong bài viết trước mình đã hướng dẫn cách tách chữ OCR, nên trong bài viết này mình chỉ nói về cách chụp màn hình (Screen Capture C#) thôi nhé.

Để chụp màn hình trong bài viết mình sử dụng thư viện GI.ScreenShot, các bạn có thể download thư viện này về từ project của mình nhé.

Viết sự kiện cho nút Screen Capture C#:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
  Thread.Sleep(500);
  pictureBox1.Image = (Image)ConvertToBitmap(Screenshot.CaptureRegion());
  this.WindowState = FormWindowState.Normal;
}

Tiếp theo các bạn cần viết thêm một Hàm ConvertToBitMap, vì mặc định thư viện trả về Bitmap Source.

public static Bitmap ConvertToBitmap(BitmapSource bitmapSource)
{
  var width = bitmapSource.PixelWidth;
  var height = bitmapSource.PixelHeight;
  var stride = width * ((bitmapSource.Format.BitsPerPixel + 7) / 8);
  var memoryBlockPointer = Marshal.AllocHGlobal(height * stride);
  bitmapSource.CopyPixels(new Int32Rect(0, 0, width, height), memoryBlockPointer, height * stride, stride);
  var bitmap = new Bitmap(width, height, stride, PixelFormat.Format32bppArgb, memoryBlockPointer);
  return bitmap;
}

Và dưới đây là full source của form1.cs bao gồm cả chức năng chụp màn hình và ocr:

using GI.Screenshot;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Media.Imaging;
using Tesseract;

namespace RegionScreenShotAndOCR
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public static Bitmap ConvertToBitmap(BitmapSource bitmapSource)
    {
      var width = bitmapSource.PixelWidth;
      var height = bitmapSource.PixelHeight;
      var stride = width * ((bitmapSource.Format.BitsPerPixel + 7) / 8);
      var memoryBlockPointer = Marshal.AllocHGlobal(height * stride);
      bitmapSource.CopyPixels(new Int32Rect(0, 0, width, height), memoryBlockPointer, height * stride, stride);
      var bitmap = new Bitmap(width, height, stride, PixelFormat.Format32bppArgb, memoryBlockPointer);
      return bitmap;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
      Thread.Sleep(500);
      pictureBox1.Image = (Image)ConvertToBitmap(Screenshot.CaptureRegion());
      this.WindowState = FormWindowState.Normal;
    }

    private string OCR(Bitmap b)
    {
      string res = "";
      using (var engine = new TesseractEngine(@"tessdata", "vie", EngineMode.Default))
      {
        using (var page = engine.Process(b, PageSegMode.AutoOnly))
          res = page.GetText();
      }
      return res;
    }

    private void btn_ocr_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      richTextBox1.Text = "";
      string result = "";
      Task.Factory.StartNew(() => {
        picloading.BeginInvoke(new Action(() =>
        {
          picloading.Visible = true;
        }));

        result = OCR((Bitmap)pictureBox1.Image);
        richTextBox1.BeginInvoke(new Action(() => {

          richTextBox1.Text = result;

        }));
        picloading.BeginInvoke(new Action(() =>
        {
          picloading.Visible = false;
        }));

      });
    }
  }
}

 

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng chụp màn hình và tách chữ ra khỏi hình ảnh Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13515 12:58:57, 19/06/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.