[C#] Tạo hiệu ứng Flash Animated Text Label trên Winform

[C#] Tạo hiệu ứng Flash Animated Text Label trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2159 11:04:23, 12/03/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn đoạn code tạo hiệu ứng Text Flash Label trên lập trình C#, Winform.

[C#] Animated Text Label Winform

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng hiệu ứng Flash Text:

animated_text_csharp

Ở bài viết này chúng ta sẽ sử dụng Timer và các hàm đồ họa graphics để tạo hiệu ứng.

Full source code c#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace AnimatedText
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int timer_interval = 15;
    int current_gradient_shift = 10;
    int gradiant_step = 5;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
   
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {

      Graphics grafx = CreateGraphics();
      Font fnt = new Font("Tahoma", 30, FontStyle.Bold, GraphicsUnit.Point);
      string start_text = "HELLO LAPTRINHVB";
      SizeF fnt_size = new SizeF(grafx.MeasureString(start_text, fnt));

      PointF ptf_text_start = new PointF((System.Convert.ToSingle(ClientSize.Width - fnt_size.Width)) / 2, (System.Convert.ToSingle(ClientSize.Height - fnt_size.Height)) / 2);

      PointF ptf_gradient_start = new PointF(0, 0);
      PointF ptf_gradient_end = new PointF(current_gradient_shift, 130);
      LinearGradientBrush gradient_brush = new LinearGradientBrush(ptf_gradient_start, ptf_gradient_end, Color.Orange, BackColor);
      grafx.DrawString(start_text, fnt, gradient_brush, ptf_text_start);
      grafx.Dispose();

      current_gradient_shift += gradiant_step;
      if (current_gradient_shift == 500)
      {
        gradiant_step = -5;
      }
      else if (current_gradient_shift == -50)
      {
        gradiant_step = 5;
      }
    }    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      timer1.Start();
      timer1.Interval = timer_interval;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: animated text c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Tạo hiệu ứng Flash Animated Text Label trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2159 11:04:23, 12/03/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.